ناصر برومند

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا شیمی و حاصلخیزی خاک (پایان نامه: سینتیک آزادسازی روی و ارتباط پارامترهای آن با ویژگی های خاک و جذب به وسیله گیاه در برخی خاکهای ایران) , از 1383 تا 1388

درجه عالی

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد خاکشناسی (پایان نامه: ارزیابی پتانسیل خاکهای منطقه جیرفت در ارتباط با پتاسیم قابل جذب گیاه) , از 1370 تا 1374

درجه عالی

 دانشگاه تهران

کارشناسی خاکشناسی , از 1366 تا 1370

علاقمندی ها

 سینیتیک جذب و آزادسازی عناصر غذایی

 تنش های محیطی در خاک و گیاه

 آلودگی و پالایش خاک و آب

 کوهنوردی، شطرنج، تنیس روی میز و فوتبال

زبان ها

انگلیسی

مسلط

فارسی

زبان مادری

سازمان ها

 رئیس دانشگاه

دانشگاه جیرفت, از 25/5/1389 تا 20/1/1396

 معاون مالی و اداری دانشکده کشاورزی

جیرفت, از 1376 تا 1383

 رئیس بخش علوم گیاهی

جیرفت, از 1375 تا 1376

 ریس بخش خاک و آب

مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت, از 1371 تا 1373

طرح های تحقیقاتی

 تشکيل، طبقه¬بندي و کاني¬شناسي رسي خاکهاي واقع در منطقه جبالبارز-جيرفت

جبالبارز, از 10/9/93 تا 3/8/94

کمک مجری: ناصر برومند

 تحليل فراواني منطقه اي حداکثر روزهای بدون بارش سالانه با استفاده از گشتاورهاي خطي در استان کرمان

استان کرمان, از 22/8/91 تا 22/6/93

کمک مجری : ناصر برومند و مسعود نصری

 ارزيابي توانايي گياه پالايي Pharagmites australis در جذب فلزات مس، روي، كادميم و سرب در تالاب مصنوعي

جیرفت, از 1/7/95 تا 30/2/96

کمک مجری طرح

 بررسي اثر ذرات نانو نقره بر تحمل به شوري گياه چاي ترش در مراحل جوانه زني در شرايط درون شيشه اي

جیرفت, از 11/9/95 تا 30/1/96

کمک مجری

 بهينه سازي مديريت آب و نيتروژن در سيب زميني با استفاده از مدل رشد و نمو DSSAT

جیرفت, از 2/10/91 تا 1/6/94

کمک مجری

 اثر پوشش كيتوزان و كلريد كلسيم بر عمر پس از برداشت و كيفيت ميوه توت فرنگي رقم پاروس

جیرفت, از 10/4/94 تا 11/11/95

کمک مجری

 بررسی تاثیر نسبت¬های مختلف نیتروژن و پتاسیم بر ترکیبات شیمیایی، اسیدهای چرب و ترکیبات فنولی گردو

بندر هنزا, از 25/8/93 تا 25/8/94

کمک مجری: مجتبی مقبلی، اسحاق مقبلی

 بررسی تاثیر نسبت¬های مختلف فسفر به روی بر عملکرد و کیفیت گردو

بندر هنزا, از 18/10/92 تا 29/9/94

کمک مجری: مجتبی مقبلی

 مطالعه نحوه تشکيل و تکامل خاک¬های واقع در سطوح مختلف ژئومورفيک در منطقه ساردوئيه- جيرفت

ساردوئیه, از 22/8/91 تا 10/12/92

کمک مجری: ناصربرومند

 کاربرد مطالعات خاكشناسي در باستان¬شناسی منطقه موردمطالعه جیرفت کهن

جیرفت, از 10/9/93 تا 10/4/94

کمک مجری: ناصر برومند و سعید امیر حاجیلو

 بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان شهر جیرفت برای محصولا ت سالم

جیرفت, از 15/4/92 تا 17/10/93

کمک مجری: ناصر برومند و ناصر اقاعباسی

 ارتباط خاک و ژئومورفولوژي در پلاياي رودبار جنوب (بخشي از اراضي منطقه جازموریان)

رودبار جنوب, از 30/9/93 تا 27/10/94

کمک مجری: ناصر برومند

 بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آبهای زیرزمینی دشت جیرفت با استفاده از زمین آمار و GIS

جیرفت, از 17/3/93 تا 22/6/93

کمک مجری: ناصر برومند و علی آذره

 ارزیابی و پایش خشکسالی در دشت بم با استفاده از شاخص‌های SPI و GRI و اثرات آن بر روی منابع آب زیرزمینی

بم, از 10/9/93 تا 17/3/94

کمک مجری: ناصر برومند و علی آذره

 بررسی شاخص های موثرآب و کاربری اراضی در ارزیابی شدت بیابان زایی مطالعه موردی: دشت کاشان

کاشان, از 22/6/93 تا 17/10/93

کمک مجری: ناصر برومند و علی آذره

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mohammad Sadat-Hosseini,Mostafa Farajpour, Naser Boroomand, Farshad Solaimani-Sardou, Ethnopharmacological studies of indigenous medicinal plants in the south of Kerman, Iran

Journal of Ethnopharmacology, 199, 194-204, 2017

2. Naser Boroomand, Mohammad Sadat-Hosseini, Mojtaba Moghbeli and Mostafa Farajpour, Phytochemical components, total phenol and mineral contents and antioxidant activity of six major medicinal plants from Rayen, Iran

Natural Product Research, 1-5, 2017

3. Naser Boroomand and Mojtaba Moghbeli, Effect of zinc foliar application on some morphological characteristics of Walnut

Tuexenia, 36, 92-95, 2016

4. Gh.R. Zehtabian, A. Salajegheh, A. Malekian, N. Boroomand, A. Azareh, Evaluation and comparison of performance of SDSM and CLIMGEN models in simulation of climatic variables in Qazvin plain

desert, 21, 2, 147-156, 2016

5. Tahereh Zaher-Ara, Naser Boroomand and Mohammad Sadat-Hosseini, Physiological and morphological response to drought stress in seedlings of ten citrus

trees, 30, 985-993, 2016

6. Naser Boroomand , Ali Akbari, Mahboube Shirani & Zahra Shokri, Homogeneous Liquid–Liquid Microextraction via Flotation Assistance with Thiol Group Chelating Reagents for Rapid and Efficient Determination of Cadmium(II) and Copper(II) Ions in Water Sample

Water Air Soil Pollution, 226, 2254-2259, 2015

7. Naser Boroomand and Mohammad Sadat Hosseini Grouh, Macroelements nutrition (NPK) of medicinal plants: A review

Journal of Medicinal Plants Research, 6, 12, 2249-2255, 2012

8. ناصر برومند و صالح سنجري, مطالعه کاني شناسي رسي خاکهاي واقع بر سطوح مختلف ژئومرفيک در منطقه جبالبارز جيرفت

نشریه آب و خاك, 30, 4, 1130-1141, 1395

9. مجتبی مقبلی - محسن فرحبخش- ناصر برومند, هم دماهاي جذب سطحی بور در خاك: اثرات نسبت جذب سطحی سدیم(SAR),pH محلول و قدرت یونی

نشریه آب و خاك, 30, 6, 1954-1963, 1395

10. عبدالرضا رئيسي سربيژن - ناصر برومند - طاهره ظاهرآراء, تاثير محلول پاشي نيتروژن و روي بر صفات كمي چاي ترش(Hibiscus Sabdariffa) در منطقه جيرفت

نشريه علوم باغباني, 30, 1, 93-101, 1395

11. سعيده حاجب ،ناصر برومند و صالح سنجري, اثر مصرف کود فسفري در خاک هاي آهکي با مقادير متفاوت فسفر بومي بر عملکرد و جذب عناصر كم مصرف گياه خيار

علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي, 7, 28, 1-10, 1395

12. زهرا شکري، ناصر برومند ، مهدي سرچشمه پور و حمیدرضا علیزاده, (Tagetes erecta) تأثیر قارچ میکوریزا- آربوسکولار بر گیاه پالایی کادمیم توسط گل جعفري زینتی

مدیریت خاك و تولید پایدار, ششم, اول, 191-204, 1395

13. آمنه مظلومی لیلی؛ حمیدرضا علیزاده. ناصر برومند؛. ذبیح الله اعظمی ساردوئی, بررسی پایداری قارچ تریکودرما در خاک های مختلف و تأثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی, 4, 2, 99-108, 1394

14. صالح سنجري ،سعيد برخوري ،ناصر برومند, بررسي خصوصيات ميكرومرفولوژيك خاكها بر روي سطوح مختلف ژئومرفيك در پلاياي رودبار جنوب (بخشي از اراضي منطقه جازموريان)

نشريه آب و خاك, 28, 2, 373-382, 1393

15. مجتبی مقبلی، محسن فرحبخش و ناصر برومند, همدماهاي جذب سطحی بور در خاك در مقادیر مختلف نسبت جذب سدیم

نشریه پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب), 28, 4, 713-721, 1393

16. ناصر برومند و مجتبی مقبلی, بررسی اثرات فسفر و روي بر ترکیب شیمیایی برگ و وزن مغز گردو

نشریه پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب), 28, 4, 617-624, 1393

17. صالح سنجری و ناصر برومند, مطالعه کانی شناسی رسی خاك هاي واقع بر سطوح مختلف ژئومرفیک در منطقه ساردوئیه- جیرفت

مجله پژوهشهاي خاك, 28, 1, 209-219, 1393

18. قباد جلالی ،محمدمهدي طهرانی، ناصر برومند و صالح سنجري, مقایسه روشهاي زمین آمار در تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی عناصر غذایی در شرق استان مازندران

مجله پژوهشهاي خاك, 27, 2, 195-204, 1392

19. امید شریفی،روح اله رضایی، سعید غلامرضایی و ناصربرومند, بررسی عوامل برمشارکت آب بران در مدیریت شبکه های آّبیاری اراضی زیر سد جیرفت

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 43, 2, 231-240, 1391

20. امید شریفی، روح اله رضایی و ناصر برومند, بررسی عوامل موثر بر پایداری نظام کشت گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 42-2, 1, 143-152, 1390

21. سهیلا کاوه؛ مجید فکری ، مجید محمود ابادی و ناصر برومند, بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کود گاوی بر مقداروزن خشک و عناصر سنگین در گیاه رزماری (Rosmari nus o fficinalis L )

فصلنامه گیاهان دارویي, 3, 11-18, 1389

22. ناصر برومند ، غلامرضا ثواقبي فيروزآبادي و محسن فرحبخش, سينتيک آزادسازي روي و روابط پارامترهاي سينتيکي با ويژگيهاي برخي از خاکهاي ايران

دانش آب و خاک, 19, 2, 99-112, 1388

مقاله های کنفرانس

1. Naser Boroomand and Maryam Dehghani, Investigating the Effect of Salinity Stress of Different Salts on the Okra and Artichoke Plants in the Invitro and Greenhouse Environment

4thInternational Conference on Sustainable Development, Rome, Italy, 2016

2. Alinaghizadeh, Fatemeh; Dowlati, Majid; , Doulati, majid, Rostami, Mohammad Ali; Boroomand, Naser, REMOTE SENSING OF BURNED RESIDUE IN FIELDS USING LANDSAT-8 SENSOR IMAGERY

Wageningen Soil Conference 2015, Wageningen ,The Netherlands, book of abstracts, 226, 2015

3. Naser, Boroomand, KINETICS OF ZINC DESORPTION FROM CALCAREOUS SOILS: INFLUENCED BY CONCENTRATION AND TIME OF POULTRY MANURE

Wageningen Soil Conference2015, Wageningen ,The Netherlands, Book of Abstracts, 165, 2015

4. Naser Boroomand and Mohammad Reza Maleki, A study on zinc distribution in calcareous soils for cowpea (Vigna Unguiculata L.) and barely ( Hordeum Vulgare L.)

European Geosciences Union, Vienna,Austria, 12, 188, 2010

5. سهيلا افرا، ناصر برومند، محمدهادي فرپور، صالح سنجري, نحوه تشکیل و طبقه بندی خاکهای گچی منطقه جیرفت

اولين همايش بين المللي و دومين همايش ملي كشاورزي، محيط زيست و امنيت غذايي, دانشگاه جيرفت - جيرفت ،ايران, کتابچه, 1395

6. سعيده محمدي ساردوئيه، ناصر برومند، اسحاق مقبلي هنزا, ثر همزيستي گونه هاي مختلف قارچ ميكوريز بر عملكرد، ظرفيت آنتي اكسيداني و ميزان كلروفيل گياه دارويي نعناع فلفلي تحت تنش شوري

اولين همايش بين المللي و دومين همايش ملي كشاورزي ، محيط زيست و امنيت غذايي, دانشگاه جیرفت- جیرفت ،ايران, کتابچه, 1395

7. حسین میغانی، ناصر برومند و اسحاق مقبلی, اثر پوشش كيتوزان بر كيفيت و عمر پس از برداشت ميوه توت فرنگي رقم پاروس

اولين سمپوزيوم ميو هاي ريز - ايران, همدان, کتابجه کنفرانس, 509-514, 1395

8. زینب نجفی، ناصر برومند، صالح سنجری و راضیه رضوی, جذب منگنز توسط گياه يونجه در خاك هاي گچي تحت تاثير كابرد كمپوست و كود مرغي

اولين همايش بين المللي و دومين همايش ملي كشاورزي ، محيط زيست و امنيت غذايي, دانشگاه جیرفت, کتابچه, 1395

9. سعیده محمدی، ناصر برومند و اسحاق مقبلی, اثر همزيستي گونه هاي مختلف قارچ ميكوريز بر ميزان جذب عناصر در گياه دارويي ريحان تحت تنش شوري

اولين همايش بين المللي و دومين همايش ملي كشاورزي ، محيط زيست و امنيت غذايي, دانشگاه جیرفت, کتابچه, 1395

10. مجتبی مقبلی و ناصر برومند, بررسي تاثير سطوح مختلف سولفات آمونيوم بر برخي خصوصيات مورفولوژيك خيار

اولين همايش بين المللي و دومين همايش ملي كشاورزي، محيط زيست و امنيت غذايي, دانشگاه جیرفت, کتابچه, 1395

11. صالح سنجری، ناصر برومند، مجتبی مفبلی, بررسي تاثير كيفيت آب آبياري بر برخي خصوصيات شيميايي خاك

پنجمين همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار, تهران, کتابچه, 1395

12. سهیلا افرا، ناصر برومند، محمدهادی فرپور و صالح سنجری, مطالعه خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكهاي قديمي منطقه جيرفت

دومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاك و محيط زيست, كرمان, کتابچه, 1395

13. حسین میغانی، ناصر برومند و اسحاق مقبلی, اثر كاربرد پس از برداشت كلريد كلسيم بر كيفيت ميوه توت فرنگي طي انبارداري سرد

اولين همايش بين المللي و دومين همايش ملي كشاورزي، محيط زيست و امنيت غذايي, دانشگاه جیرفت, کتابچه, 1395

14. علی خرمی فر؛ مجید دولتی؛ ناصر برومند و عارف مردانی, بررسی سطح تماس چرخ محرک با دو نوع خاک رسی و ماسه ای تحت عوامل وزن و فشار بادداخل تایر با نرم افزار اتوکد

دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی, گرگان, 1395

15. حسن بلبل؛ مجید فکری؛ مجید حجازی و ناصر برومند, جذب سطحی کروم بر روی دو نوع بیوچار حاصل از تجزیه گرمایی چوب کاج

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک), کرمان, 1395

16. حسن بلبل ؛ مجید فکری؛ مجید حجازی و ناصر برومند, مروری بر انواع روشهای اصلاح بیوچار و کاربرد آن در جذب آلایندههای آلی و غیرآلی

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک), کرمان, 1395

17. فاطمه علینقی زاده؛ مجید دولتی؛ محمدعلی رستمی و ناصر برومند, سنجش از دور بقایای گیاهی سوزانده شده در مزارع با بهره گیری از آنالیز جداسازی طیفی خطی

دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران, مشهد, 1395

18. ثریا محمدی، جواد طایی و ناصر برومند, بررسي امكان تجمع سرب در خاك گلخانه هاي منطقه جيرفت

دومين همايش ملي تنش هاي محيطي در گياهان, کرمان, کتابچه کنفرانس, 1394

19. مریم دهقانی، ناصر برومند، صالح سنجری و مهرانگیز جوکار, بررسي تاثير تنش شوري دو نمك كلريد سديم و كلريد كلسيم بر صفات جوانه زني گياه باميه

چهاردهمين كنگره علوم خاك ايران, دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان, كتابچه, 1394

20. فاتحی, مینا؛ ناصر برومند؛ صالح سنجری, گیاه پالایی مرغ پنجه ای در خاک های آلوده به سرب

اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران, تهران, 1394

21. اسماعیل جهانی ؛ ناصر برومند و صالح سنجری, بررسی اثرات نانو ذرات مغناطیس بر تحمل به شوری گیاه کنجد رقم جیرفت (gl 13) در مرحله جوانه زنی و گیاهچه

اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران, تهران, 1394

22. بدخشان, نسیبه؛ ناصر برومند و محمد سادات حسینی گروه،, اثر تنش آبی بر رقم رافلمون در شرایط درون شیشه ای

اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی, دانشگاه جیرفت،, 1393

23. ظاهرآرا, طاهره؛ ناصر برومند و محمد سادات حسینی, بررسی تاثیر تنش خشکی پلی اتیلن گلیکول PEG6000 بر صفات مورفولوژیک بذر مرکبات پایه منطقه جیرفت

دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار, تهران, 1393

24. ظاهرآرا, طاهره؛ ناصر برومند و محمد سادات حسینی, اثر تنش خشکی پلی اتیلن گلیکول 6000PEG بر میزان پرولین بذر مرکبات پایه درمنطقه جنوب کرمان

دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار, تهران, 1393

25. ظاهرآرا, طاهره؛ ناصر برومند و محمد سادات حسینی, بررسی اثر تنش خشکی پلی اتیلن گلیکول بر میزان قند محلول در بذر مرکبات پایه

دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار, تهران, 1393

26. محمد سادات حسینی گروه و ناصر برومند, بررسی های مورفولوژیکی شش رقم گردو به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول در محیط درون شیشه ای

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1393

27. ظاهرآرا, طاهره؛ ناصر برومند؛ محمد سادات حسینی, تأثیر تنش خشکی پلی اتیلن گلیکولPEG بر میزان پرولین و قندمحلول بذر یک رقم گریپ فروت و دو رقم پرتقال در منطقه جنوب کرمان

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری, تبریز, 1393

28. ناصربرومند و مجتبی مقبلی, بررسی رابطه بین فسفر خاک، فسفر برگ و اسید فیتیک در گردو (مطالعه موردی: باغهای گردوی روستای بندرگردشگری واقع در استان کرمان

اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی, دانشگاه جیرفت, 1393

29. صالح سنجری,؛ ناصر برومند و سعید امیر حاجلو, مقایسه نتایج خاکشناسی بخشهای قدیمی و مرمت شده ارگ باستانی کنارصندل جنوبی در جیرفت

اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی دانشگاه جیرفت, دانشگاه جیرفت, 1393

30. لیلی آمنه مظلومی ؛ حمیدرضا علیزاده؛ ناصر برومند و ذبیح الله اعظمی, بررسی اثر بهبود دهندگی رشد خیار توسط استرین های مختلف تریکودرما

اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی, دانشگاه جیرفت, 1393

31. آرزو شریفی و ناصر برومند, مروری بر مفاهیم مربوط به خشکسالی

اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار, تهران, 1392

32. مجتبی مقبلی؛ محسن فرحبخش و ناصر برومند, بررسی تاثیر نسبت سدیم تبادلی ESR) و درصد سدیم تبادلی ESP) بر سمیت بور محلول درخاک

اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها, اهواز، دانشگاه رامین خوزستان, 1392

33. ناصر برومند و صالح سنجری, بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر ترکیب کانی شناسی رسی خاک های منطقه جیرفت

اولین همایش ملی بیابان, تهران, 1391

34. ناصربرومند؛ حسین شکفته؛ قباد جلالی و علیرضا نعمتی, مقایسه روش های آبیاری بر روی عملکرد غده سیب زمینی در منطقه جیرفت

اولین همایش ملی بیابان, تهران, 1391

35. مجتبی مقبلی؛ محسن فرحبخش و ناصر برومند،, بررسی عوامل سمیت بور در خاکهای حاشیه رودخانه هلیل رود جیرفت

، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار, تهران, 1391

36. امیری, مهدیه؛ ناصر برومند و ناصر رشیدی, بررسی عملکردو خصوصیات میوه توت فرنگی کاماروسا تحت نسبت های مختلف فسفر در کشت گلخانه ای

همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی, سمنان, 1391

37. امیری, مهدیه؛ ناصر برومند و ناصر رشیدی, اثرات عنصر روی بر عملکرد و خصوصیات میوه توت فرنگی رقم کاماروسا

همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی, سمنان, 1391

38. صالح سنجری و ناصر برومند, تأثیر تیمارهای رطوبتی و کودی بر فرمهای مختلف پتاسیم در آزمایشگاه

، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب, ساری, 1391

39. ناصر برومند و صالح سنجری, تأثیر تیمارهای رطوبتی و کودی بر فرم های مختلف پتاسیم در مزرعه؛ منطقه مورد مطالعه دشت جیرفت

سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب, ساری, 1391

40. ناصربرومند؛ ریحانه سلیمانی و سیدعلی اکبر موسوی, تاثیر مدیریت گلخانه بر روی برخی از عناصر غذایی و فلزات سنگین

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور, کرمان, 1390

41. ناصر برومند ؛ ریحانه سلیمانی و سیدعلی اکبر موسوی, تاثیر مدیریت گلخانه بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور, کرمان, 1390

42. عفت افشارمنش ؛ هرمزد نقوی؛ ناصر برومند و مهدی محمدآبادی, بررسی روند تغییرات آنیون کلر در خاک شور و سدیمی از طریق مطالعه ستون خاک

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور،, کرمان, 1390

43. عفت افشارمنش؛ هرمزد نقوی و ناصر برومند, اصلاح یک خاک شور وسدیمی در استان کرمان

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور, کرمان،, 1390

44. عفت افشارمنش؛ هرمزد نقوی و ناصر برومند, آبشویی به منظور اصلاح خاک شور در استان کرمان

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور, کرمان, 1390

45. جهانی, اسماعیل؛ ناصر برومند و صالح سنجری،, بررسی اثرات نانو ذرات مغناطیس بر تحمل به شوری گیاه ماش سبز (رقم مهر) در مرحله جوانه زنی و گیاهچه

اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی, تهران, 0

46. قلندری, سمیرا؛ ناصر برومند؛ صالح سنجری و راضیه رضوی, تاثیر کود ورمی کمپوست بر رها سازی روی در خاک گچی

کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری, تبریز, 0

47. سادات حسینی گروه, محمد و ناصر برومند, ریز ازدیادی گیاه دارویی خار مقدس (Cnicus benedictus)در شرایط invitro

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار, همدان, 0

48. حاجب, سعیده؛ ناصر برومند و صالح سنجری, چالش های استفاده از کودهای شیمیایی در دشت جیرفت

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 0

49. ظاهرآرا, طاهره؛ ناصر برومند و محمد سادات حسینی, بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر صفات مورفولوژیک بذر ارقام گریپ فروت ردبلاش ، پرتقال پاین اپل و پرتقال محلی در منطقه جیرفت

، کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری, تبریز, 0

50. علی خرمی فر؛ مجید دولتی؛ ناصر برومند و عارف مردانی, بررسی تغییرات فشار تماسی بین چرخ و خاک رسی تحت تاثیر فشار باد تایر و وزن روی چرخ محرک با استفاده ازانباره خاک و آزمونگر تک چرخ

دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی, گرگان, 0

51. علی خرمی فر,؛ مجید دولتی؛ ناصر برومند و عارف مردانی، ۱۳۹۵, بررسی تاثیر فشار باد تایر و نیروی وزن روی فشار تماسی بین چرخ و خاک ماسه ای با استفاده ازآزمونگر تک چرخ

دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی, گرگان, 0

52. سعیده حاجب ؛ ناصر برومند و صالح سنجری, تاثیر مصرف کود فسفره در خاکهای آهکی با مقادیر متفاوت فسفر بومی بر عملکرد و جذب عنصر روی در گیاه خیار

، اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران, تهران, 0

53. امیری, مهدیه؛ ناصر برومند و ناصر رشیدی, بررسی اثرات مصرف همزمان عناصر فسفر و روی بر خصوصیات میوه و بوته توت فرنگی

همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی, سمنان, 0

54. ناصربرومند ؛ مهدی نخعی و محمد سادات حسینی گروه،, تاثیر فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد گیاه دارویی آلوئه ورا

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران, اصفهان, 0

55. ناصر برومند ؛ امرالله مارزی و محمد سادات حسینی گروه, تأثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس گیاه داروئی ریحان

هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران, اصفهان, 0