دکتر فيروزه بردبار

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کارشناسی زیست شناسی، گرایش علوم گیاهی , از 1377 تا 1380

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی (پایان نامه: مطالعه مورفولوژی و سیتوتاکسونومی گونه Aegilops crassa Boiss در ایران) , از 1381 تا 1384

 دانشگاه اصفهان

دکترا سیستماتیک گیاهی (پایان نامه: مطالعه تنوع ژنتیکی دارندگان ژنوم D از کمپلکس Triticum-Aegilops در ایران) , از 1384 تا 1389

دروس

دروس مورد علاقه

 مورفولوژی گیاهی (کارشناسی)

 سیستماتیک گیاهی (کارشناسی ارشد)

 اصول و روشهای رده بندی گیاهی (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 مژده باقری جلگه زاده

شمارش کروموزومی گونه هایی از جنس Cousinia Cass. از فلور ایران, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 پریناز مکی

شمارش کروموزومی و بررسی تشریحی تعدادی از گونه های جنس Scorzonera در بخشی از جنوب شرق ایران, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فرانک السادات پور حسینی

مطالعات ریخت شناسی و تشریحی گونه های جنس Linaria Mill. در بخشی از جنوب شرقی ایران (کرمان), 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فاطمه مقبلی هنزایی

مطالعه فلور منطقه هنزا، استان کرمان، ایران, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مرجان موسوی

بررسی تنوع ژنتیکی گونه شبدر تالشی Trifolium tumens Steven ex M.Bieb, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان