دکتر بهنام مغاني رحيمي

برنامه ریز شهری

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری , از 1374 تا 1378

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری (پایان نامه: برنامه ریزی گردشگری شهر فیروز آباد) , از 1380 تا 1383

 دانشگاه اصفهان

دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری (پایان نامه: تحلیل فضای کالبدی مناطق مختلف شهر شیراز در جرایم ششگانه) , از 1384 تا 1389

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. صادق کریمی- بهنام مغانی, معماری ‍‍ و بناهای هوشمند اقلیم سازگار

همارا, شیراز, 1396

2. بهنام مغانی - صادق کریمی, مخاطرات طبیعی در عرصه های کشاورزی مناطق شهری و روستایی

اتاق صنایع معادن و کشاورزی, شیراز, 1396

3. دکتر بهنام مغانی رحیمی- دکترصادق کربمی, شهرسالم با رویکرد زیست محیطی

همارا, شیراز, 1396

4. بهنام مغانی - علی سلطانی, محله های مدرن شهری

همارا, شیراز, 1395

مقاله های مجله

1. Behnam Moghani Rahimi, An Analysis of the satisfaction Providence of Nowruz Tourists Visiting Shiraz City In the New Year 1395

Tourism &Hospitality Research, Vol 3, No 2, 2017

2. Behnam Moghani Rahimi, Ali Asghar Abdollahi, Studying Spatial Transmittance and Environment Role in Incidence of Extortion Crime in 10 Regions of Shiraz in 2014

TTEM, , 2016Volume 11, Number 3, 2016

3. Goli,,Ali- Behnam, Moghani, CHARACTERISTICS OF SHIRAZ INFORMAL SETTLEMENTS AND ITS IMPACT ON ENHANCING THE SEXTET CRIMES (CRIME GEOGRAPHY) ):

PMSQ), Volume 5, Number 3, 2010

4. بهنام مغانی, شاخض های کالبدی شهر یزد

فصلنامه علمی پژوهشی انجمن, جدید, سال پانزدهم, 1396

5. محسن پورخسروانی- بهنام مغانی, - تحلیلی بر جاذبه های ژئومورفوتوریستی در توسعه گردشگری منطقه ای (مطالعه موردی کویر سیرجان

مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای شهری-منطقه ای, سال هفتم, شماره 27, 1394

6. بهنام مغانی, بررسی عوامل موثر یر جرم نزاع در شهرسانهای استان کرمان

علمی پژوهشی دانش انتظامی, سال هفدهم, شماره سوم, 1394

7. بهنام مغانی- زهرا پربار, -تبیین نقش مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی(مطالعه موردی دهستانهای افزر و زاخروییه شهرستان قیر و کارزین فارس)

علمی-پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی, سال ششم, 22, 1393

8. بهنام مغانی, -طراحی تقویم زیست اقلیمی کار کارگران پالایشگاه گاز پارسیان

علمی -پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی, سال ششم, 13, 1393

9. تقوایی، مسعودمغانی رحیمی، بهنام, بررسی پراکنش فضایی جرم در مناطق هشت گانه ی شهر شیراز

علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال دهم, شماره 18, 1391

10. گلی، علی؛مغانی رحیمی، بهنام, بررسی ویژگی های سکونت گاه های غیر رسمی شیراز در افزایش جرایم شش گانه

علمی پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی, سال پنجم, شماره 3, 1389

11. بهنام مغانی-حسین غضنفرپور, توانمندیها،آسیب ها و راهکارهای توسعه گردشگری در شهرستان کرمان

نشریه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران, سال 12, شماره 43, 177-192, 0

مهارت ها

 در حد متوسط GIS