دکتر بهادر شجاعي

استاد علوم تشریحی دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

bshojaei@uk.ac.ir

 آدرس

کرمان. بزرگراه امام. میدان افضلی پور. دانشگاه شهید باهنر. دانشکده دامپزشکی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا علوم تشریحی دامپزشکی , از 1373 تا 1378

انتشارات

مقاله های مجله

1. Hashemnia Sh, Shojaei B, Razavi H, Liver Histogenesis in Chukar Partridge (Alectoris chukar) Embryo

ASJ, 12, 3, 129-135, 2015

2. Sajjadian SM, Shojaei B, SohrabZade B, Computed Tomographic Anatomy of the Abdominal Cavity in the Jebeer (GazellaBennettii)

ASJ, 12, 1, 37-44, 2015

3. Mir T, Shojaei B, Hashemnia Sh., Histomorphogenesis of the Chukar Partridge (Alectoris Chukar) knee joint

Anatomical Sciences, 12, 2, 61-67, 2015

4. Shojaei B, Talebhemat M, Hashemnia Sh, Shojaeepour S, Knee joint morphogenesis of the quail (Coturnix japonica) embryo

Italian J of Anatomy & Embryology, 120, 2, 126-138, 2015

5. Nazem MN, Shojaei B, Asadi A, Hasanzadeh M, A case presentation of spider lamb syndrome in a Kermanian breed lamb

Veterinary Research Forum, 6, 4, 343-347, 2015

6. Shojaei B, Nadimi N, Esmaeilzade S., Monocephalus thoracopagus conjoined twins in a goat

IJVST, 7, 1, 56-62, 2015

7. Akhtardanesh B, Shojaei B, Kheirandish R, Askari N, Parvoviral induced cerebellar hypoplasia in a Kitten

OJVR, 18, 1, 41-46, 2014

8. Shojaei B, Tavakoli H, Aghasizade MJ, Sayyah Badkhor HR., Morphologic Evaluation of the Fertilized and Unfertilized OstrichEgg during the Early Stages of Development (MRI Analysis)

Anatomical Sciences, 11, 4, 169-174, 2014

9. Zehtabvar O, Tootian Z, Vajhi A, Shojaei B, Rostami A, Davudypoor S, Sadeghinezhad J., Ghaffari H. Memarian I., Computed Tomographic Anatomy and Topography of the Lower Respiratory System of the European Pond Turtle (Emys Orbicularis)

IJVS, 9, 2, 9-16, 2014

10. Shojaei B, Kheirandish R, Azizi S., Morphological observation of a horseshoe(fused) kidney and its vascular pattern in a horse

Anatomia Histologia Embryologia, 41, 388-391, 2012

11. Jonaidi H, Abbasi L, Yaghoobi MM, Kaiya H, Denbow DM, Kamali Y, Shojaei B., The role of GABAergic system on the inhibitory effect of ghrelin on food intake in neonatal chick

Neuroscience Letter, 520, 82-86, 2012

12. Shojaei B, Mohebbi E, Hashemnia Sh., Caudal Duplication in a kid goat

European J of Anatomy, 16, 3, 206-211, 2012

13. Shojaei B, Vosough D, Sharifi F., Computed Tomographic Anatomy of the Thoracic Cavity Vessels in the Rayini goat

IJVS, 7, 2, 9-22, 2012

14. Shojaei,B., Akhtardanesh B., Kheirandish R., Vosough D., Megaesophagus caused by an aberrant right subclavian artery and the brachiocephalic trunk in a cat

OJVR, 15, 1, 46-52, 2011

15. Shojaei B., Kheirandish R., Hasanzade M., Monocephalus tetrapus dibrachius in a calf

Comparative Clinical Pathology, 19, 511-513, 2010

16. Vosugh D., Shojaei B., Molazem M., Magnetic resonance imaging of feline eye

IJVR, 10, 1, 66-69, 2009

17. Masoudifard M, Shojaei B, Vajhi AR, Radiographic Anatomy of the Head of Sheep

IJVS, 10, 41-48, 2008

18. Shojaei B., Nazem M.N., Vosugh D., Anatomic reference for computed tomography of the paranasal sinuses and their openings in the Rayini goat

IJVS, 3, 7, 77-85, 2008

19. Shojaei,B., Vajhi,A., Rostami,A., Molaei,M.M., Arashian,I. Hashemnia, Sh., Computed Tomographic anatomy of the abdominal region of cat.

IJVR, 7, 2, 45-52, 2006

20. Shoajaei, B., Derakhshanfar,A. Oloumi, M.M., Hashemnia SH., Diprosopus, spina bifida and kyphoscoliosis in a lamb.

Veterinary Arhive, 76, 5, 461-469, 2006

21. Shojaei,B., Rostami,A., Vajhi,A., Shafaee,M., Computed Tomographic (C.T) anatomy of the thoracic region of the cat

Veterinary Arhive, 73, 5, 261-269, 2003

22. Shojaei,B., Vajhi,A., Rostami,A., Darijani,A., Computed Tomographic (C.T) anatomy of the head region of the cat.

Ind. Vet. J., 80, 1273-1275, 2003

23. شجاعی ب، سجادیان س م، سلیمانپور مقدم م, بررسی بيومتريك ناحيه سر اسب دره شوری

مجله تحقیقات دامپزشکی, 70, 1, 95-99, 1394

24. مسعودی فرد م، افتخاری س، وجهی ع، شجاعی ب, بررسی اولتراسونوگرا فی ساختارهای استخوانی ناحیه لگن اسب

مجله تحقیقات دامپزشکی, 66, 1, 15-22, 1390

25. شجاعی ب، اسدی ا، سجادیان س.م، اسماعیل زاده س, گزارش ناهنجاری پلی ملیا (توراکوملیا) همراه با رادیال دی ملیا در در يک راس بره

مجله دامپزشکی ايران, 7, 2, 79-84, 1390

26. مسعودی فرد م، افتخاری س، قلم سیاه ح، وجهی ع، شجاعی ب, تشخيص شکستگی استخوان لگن در يك اسب مسابقه با روش اولتراسونوگرافي

مجله دامپزشکی ايران, 6, 3, 72-75, 1389

دروس

دروس ترم جاری

 کالبد شناسی مقایسه ای یک (کارشناسی ارشد)

 کالبد شناسی پایه (کارشناسی ارشد)

 جنین شناسی (کارشناسی ارشد)