دکتر بتول كرامت

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

bkeramat@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زیست شناسی , از 1364 تا 1368

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی (پایان نامه: مطالعه سیستم تثبیت ازت آگروباکتریوم تومافاشینس در سه رقم یونجه) , از 1375 تا 1379

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا فیزیولوژی گیاهی (پایان نامه: بررسی اثر متیل جاسمونات برتنش ناشی از کادمیوم در گیاه سویا) , از 1383 تا 1388

علاقمندی ها

 تنش های گیاهی، هورمون، گیاهان دارویی

زبان ها

انگلیسی

سطح میانی

طرح های تحقیقاتی

 استفاده از روش های سلولی و مولکولی در انتخاب مناسب ترین پایه از بین پایه های بومی و بکار گیری سیستم های کشت بافت مایع و جامد جهت تکثیر پایه های مناسب پسته

مجری, از 1393 تا 1396

 مطالعه اثر برخی تنظیم کننده های رشد و مواد شیمیایی بر پارامترهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیو شیمیایی و جذب کادمیوم در غده سیب زمینی تحت تنش کادمیوم

همکار طرح, از 1390 تا 1391

انتشارات

مقاله های مجله

1. Elham asadi karam, Batool keramat,Sergio Sorbo, Viviana Maresca, Zahra Asrar, Hossein Mozafari, Adriana Basile, Intraction of tricontanol and arsenic on the ascorbate-glutathione cycle and their effects on the ultrastructure in Coriandrum sativum

Environmental and Experimental Botany, 141, 161-169, 2017

2. Elham Asadi, Viviana Maresca, Sergio Sorbo, Batool Keramat, Adriana Basile, Effects of triacontanol on ascorbate-glutathione cycle in Brassica napus L exposed to cadmium-induced oxidative stress

Ecotoxicology and Environmental Safety, 144, 268-274, 2017

3. Elham Asadi Karam, Batool Keramat, Foliar spray of triacontanol improves growth by alleviating oxidative damage in coriander under salinity

Ind J Plant Physiol, 22, 2017

4. Elham Asadi Karam, Batool Keramat, Zahra Asrar, Hossein Mozafari, Study of interaction effect between triacontanol and nitric oxide on alleviating of oxidative strees arsenic toxicity in coriander seedlings

Journal of plant Interaction, 12, 1, 14-20, 2016

5. منصوره خداشناس، بتول کرامت، یوسف امامی پور, : Efficient in vitro regeneration system for conservation of Levisticum officinale: Arare medicinal plant

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 6, 5, 2016

6. الهام اسدی کرم، بتول کرامت، زهرا اسرار، حسین مظفری, Triacontanol-induced changes in growth, oxidative defense system in Coriander under arsenic toxicity

Indian Journal of Plant Physiology, 21, 2016

7. منصوره خداشناس بتول کرامت یوسف امامی پور, Callus induction and PLBs production from Levisticum officinale Koch

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5, 10, 2015

8. منصوره خداشناس بتول کرامت یوسف امامی پور, Germinatio response of endangered medicinal plant, Levisticum officinale, to stratification and some plant growth regulators

Journal of Biodiversity and Environmental Science, 7, 2015

9. بتول کرامت خسرو منوچهری کلانتری محمد جواد آروین, Effects of methyl jasmonate treatment on alleviation of cadmium damages in soybean

Journal of Plant Nutrition, 33, 2010

10. الهام اسدی کرم بتول کرامت, Hydrojen sulfide protects coriander seedlings against copper stress by regulating the ascorbate-glutathione cycle in leaves

Journal of plant Process and Function, 18, 1396

11. الهام اسدی کرم بتول کرامت, اثر پیش تیمار هیدرو سولفید بر کاهش ناشی از سمیت مس در گیاه سویا

گیاه و زیست بوم, 50, 1396

12. کلثوم شمس الدینی بتول کرامت حسین مظفری, اثر متیل جاسمونات و فسفر بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز، فلاونوئیدها و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در برگ و میوه فلفل قرمز

اکو فیزیو لوژی گیاهی, 26, 1395

13. الهام اسدی زهرا اسرار بتول کرامت, تاثیر کاربرد متیل جاسمونات بر محتوای پرولین و جذب عناصر مس ، آهن، روی و منیزیم در گیاه شاهی تحت سمیت مس

مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران), 29, 1395

14. الهام اسدی بتول کرامت زهرا اسرار حسین مظفری, پاسخ های فیزیولوژیکی گیاه گشنیز به تری اکونتانول در شرایط سمیت آرسنیک

فرایند و کارکر د گیاهی, 17, 1395

15. الهام اسدی زهرا اسرار بتول کرامت, اثر جاسمونیک اسید بر کاهش القا تنش اکسیداتیو در گیاه تره تیزک تحت تنش مس

مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران), 28, 1394

16. حکیمه علومی فرخنده رضا نژاد بتول کرامت, مقایسه ویژگیهای بیوشیمیایی دو گونه Pinus nigra و P,eldarica در خاک های آلوده اطراف مجتمع مس سرچشمه کرمان و خاک های کمتر آلوده منطقه کنتوئیه

فیزیولوژی محیطی گیاهی, 40, 1394

17. بتول کرامت فاطمه دریایی محمدجوادآروین, بررسی اثرات متقابل سلنیوم و کادمیوم بر محتوای آلدئیدها، پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهچه گندم رقم کویر

مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران), 27, 3, 1393

18. فاطمه دریایی بتول کرامت محمدجوادآروین, اثر محلول پاشی سلنیوم بربرخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی دو رقم گندم تحت تنش کادمیوم

فرایند و کارکر د گیاهی, 10, 1393

19. محمدجوادآروین خدیجه مسلمی مهدی سرچشمه پور بتول کرامت حکیمه علومی فاطمه دانشمند, مطالعه برهمکنش سالیسیلیک اسید و سیلیسیوم بر پارامترهای رشد و نمو و تجمع کادمیوم در غده سیب زمینی تحت تنش کادمیوم

تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, 11, 1393

20. نغمه مومنی-محمدجوادآروین غلامرضاخواجوئی بتول کرامت فاطمه دانشمند, اثر کلرید سدیم و سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص های فتو سنتزی و تغذیه معدنی گیاه ذرت

زیست شناسی گیاهی ایران, 15, 1392

21. امین پسندی پور حسن فرحبخش مهری صفاری بتول کرامت, اثر سالیسیلیک اسید بر برخی واکنش های فیزیولوژیک گیاه شنبلیله تحت تنش شوری

اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی, 26, 1392

22. مهدی عباس نژاد بتول کرامت سعید اسماعیلی مریم رضایی زاده, اثر عصاره هیدرومتانولی بهار نارنج برتشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش های صحرایی نر

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل, 5, 1391

23. بتول کرامت - فاطمه دانشمند, نقش دو گانه متیل جاسمونات بر عملکرد های فیزیو لوژیک در گیاه سویا

فرایند و کارکر د گیاهی, 1, 1391

24. نغمه مومنی محمدجوادآروین غلامرضاخواجوئی فاطمه دانشمند بتول کرامت, تاثیر کلرید سدیم و سالیسیلیک اسید برسیستم دفاع آنتی اکسیدانی در گیاه ذرت

زیست شناسی گیاهی ایران, 14, 1391

25. فاطمه دانشمند محمدجوادآروین بتول کرامت نغمه مومنی, تاثیر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه زنی بذر و رشد گیاهان ذرت در شرایط مزرعه

فرایند و کارکر د گیاهی, 1, 1391

26. مهدی عباس نژاد بتول کرامت سحر سالاری مهشید حسین زاده, اثر عصاره آبی و الکلی میخک قرنفلی بر درد ناشی از تزریق فرمالین در موش های صحرایی نر

فصلنامه گیاهان دارویی, 9, 1390

27. محمدجوادآروین ابومسلم بیدشکی کبری مقصودی بتول کرامت, اثر های بر همکنش متیل جاسمونات و خشکی بر شاخص های رشد و بیوشیمیایی، عملکرد سوخ و میزان ماده موثره الیسین در گیاه سیر

علوم و فنون باغبانی ایران, 3, 12, 1390

دروس

دروس ترم جاری

 رشد ونموپیشرفته (کارشناسی ارشد)

 اثر تنش های محیطی بر گیاهان (کارشناسی ارشد)

 مبانی فیزیو لوژی گیاهی (کارشناسی)

 رشد ونمو گیاهی (کارشناسی)

 پایان نامه خانم فرخنده اسکندری (دکترا)

 آژ مبانی فیزولوژی گیاهی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 مبانی فیزولوژی گیاهی (کارشناسی)

 آز مبانی فیزیولوژی (کارشناسی)

 اکو فیزیولوژی گیاهی (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان قبلی

 الهام اسدی کرم

بررسی اثر پیش تیمار تری اکونتانول بر مقاومت احتمالی به تنش ناشی ازآرسنیک در گیاه گشنیز, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 منصوره خداشناس

بهینه سازی کشت درون شیشه ای گیاه دارویی انجدان رومی و تاثیر برخی محر ک ها بر فر آورده های متابولیسم آن, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 فاطمه دریایی

بررسی اثر سلنیوم و کادمیوم بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو رقم گندم (کویر و روشن), 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 کلثوم شمس الدینی

بررسی اثر متیل جاسمونات و فسفر بر رشد و افزایش متابولیت های ثانویه در فلفل قرمز, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مرضیه محمودی

بررسی واکنش گیاه جو به سلنیوم تحت تاثیر تنش شوری, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 یاسمین اشیدری

بررسي اثرات فيزيولوژيك يون نقره بر محتواي برخي متابوليت هاي ثانويه و تغيير رشد در گياه سويا, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زینب حسین شاهی

بررسی اثر سالیسیلیک اسیدبر پاسخ دو رقم جو در شرایط تنش شوری, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 آز مبانی فیزولوژی گیاهی

ساعت 11/30 تا 13/30

 رشد و نمو پیشرفته

ساعت 11/30تا13/30

 مبانی فیزیو لوژی گیاهی

ساعت 13/30 تا15/30

 مبانی فیزیو لوژی گیاهی

ساعت 11/30 تا 13/30

 اثر تنش های محیطی بر گیاهان

ساعت 13/30 تا15/30