دکتر بدرالسادات دانشمند

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

بخش علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

 تلفن ثابت

۰۳۴۳۱۳۲۲۴۲۱

 ایمیل

daneshmand@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکترا برنامه ریزی درسی (پایان نامه: طراحی برنامه درسی مبتنی بر بینش هیجانی و دلالت های آن در دوره کارشناسی آموزش ابتدایی در ایران از منظر متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی) , از 1387 تا 1391

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی (پایان نامه: بررسی میزان تاثیر دانش مدیران از روانشناسی نوجوانی بر رشد شخصیت دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر کرمان) , از 1384 تا 1387

 دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی (پایان نامه: ----) , از 1372 تا 1376

افتخارات و جوایز

 رتبه اول ورودی دوره دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 رتبه برتر دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه باهنر کرمان

علاقمندی ها

 آموزش و پرورش کودکان در ابعاد شناختی، اخلاقی، اجتماعی و ...

 روانشناسی تربیتی

 الگوها و روش های تدریس

 اجرای برنامه درسی

 برنامه درسی پیش دبستان و دبستان

 سنجش و اندازه گیری

طرح های تحقیقاتی

 ارزیابی خدمات یاددهی یادگیری بر ابعاد رشد شناختی و جسمی کودکان مهدهای کرمان

از 1396 تا 1397

انتشارات

مقاله های مجله

1. Badrosadat Daneshmand, Emotional Intelligence and its necessity in Teacher Training

International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2013

2. سعید مذبوحی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، بدرالسادات دانشمند, سؤالات اساسی برنامه درسی با تأکید بر دیدگاه شوآب

فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی, 1397

3. حسن عظيمي نژاد، مسعود كريمي فر، احسان دين رور، بدرالسادات دانشمند, اثربخشی آموزش مؤلفه‌های معنوی بر احساس تنهایی و حرمت نفس در نوجوانان پرورشگاهی

فصلنامه روان‌شناسی و دین, 1397

4. سعید عرب، بدرالسادات دانشمند، زهرا پودینه، ناهید ثامنی، احمد میر گل، اشرف بابا خانلو, بررسی میزان بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی در بین خانواده‌های چند همسری و تک همسری

دو فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده, 1394

مقاله های کنفرانس

1. اسما پورتوکلی، مهرانگیز علی نژاد، بدرالسادات دانشمند, رضایتمندی کاربر از یادگیری الکترونیکی با رویکرد فراتحلیل

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی, تهران, 1397

2. صدیقه حیات الغیبی، بدرالسادات دانشمند، مهرانگیز علی نژاد, ارزیابی درونی طرح آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان پیش از دبستان (طرح آی مت)

شانزدهمین همایش ملی برنامه درسی ایران (برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، فرصت‌ها و چالش‌ها), بابلسر, 1397

3. مهدیه مؤیدی نیا، بدرالسادات دانشمند، مهرانگیز علی نژاد, تأثیر آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان پیش از دبستان با روش آی مت بر درک طبقه‌بندی آنان

شانزدهمین همایش ملی برنامه درسی ایران (برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، فرصت‌ها و چالش‌ها), بابلسر, 1397

4. بدرالسادات دانشمند, بررسی ارزشیابی در نظام آموزشی مدارس نمونه متوسطه‌ی اول شهر رفسنجان از دیدگاه دانش آموزان

چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران, قم, 1396

5. احمد عربی جونقانی، حیدر شمس الدینی، مطهره عارفیان، رضا زمانی، بدرالسادات دانشمند, مروری بر مؤلفه‌های کارایی و اثربخشی فعالیت‌های فوق برنامه در دوره متوسطه

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی, تهران, 1395

6. سکینه قاسمی، مهرانگیز علی نژاد، بدرالسادات دانشمند, نقش مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان در شکل‌گیری هویت ملی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

چهاردهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (فرهنگ و برنامه درسی), همدان, 1395

7. بدرالسادات دانشمند، افسانه حاج احمدی پور رفسنجانی, ارزشیابی کتاب درسی ریاضی پایه ششم ابتدایی بر اساس مهارت‌های شناختی و فرا شناختی

هفتمین همایش ملی آموزش, تهران, 1394

8. مریم گلستانی، مهرانگيز علي نژاد، بدرالسادات دانشمند, رابطه هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول در مدارس هوشمند،نیمه هوشمند و عادی

دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران, قم, 1394

9. بدرالسادات دانشمند، علی لطفی زاده, بررسی تأثیر مهارت‌های زندگی بر امید به زندگی و عزت نفس زندانیان زندان داراب

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی، روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی, تهران, 1393

10. بدرالسادات دانشمند، افسانه حاج احمدی, ارزشیابی کتاب درسی ریاضی پایه ششم ابتدایی از دیدگاه روانشناسی تربیتی و یادگیری

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی، روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی, تهران, 1393

11. بدرالسادات دانشمند, بررسی رابطه بین دانش مدیران از رشد اخلاقی نوجوانی با رشد شخصیت دانش آموزان در دبیرستان‌های پسرانه شهر کرمان

اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران, تهران, 1393

12. حسن میرزایی، بدرالسادات دانشمند, رابطه کیفیت تعامل معلم- دانش‌آموز با پیشرفت تحصیلی در مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر رفسنجان

اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران, تهران, 1393

13. افسانه حاج احمدی پور رفسنجانی، بدرالسادات دانشمند, ارزشیابی کتاب درسی ریاضی پایه ششم از نظر تناسب با ویژگی‌های یادگیرنده

اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران, تهران, 1393

14. بدرالسادات دانشمند، مهر انگیز علی نژاد, رهیافتی نو در دیدگاه برنامه درسی با رویکرد هوش هیجانی

دوازدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش, بیرجند, 1392

15. بدرالسادات دانشمند، مرضیه کهنوجی, شناسایی دانش مورد نیاز دانشجو معلمان در برنامه درسی مبتنی بر هوش هیجانی

دوازدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره‌های تحصیلی آموزش و پرورش, بیرجند, 1392

دروس

دروس ترم های گذشته

 طراحی برنامه درسی (کارشناسی ارشد)

 تغییر و اجرای برنامه درسی (کارشناسی ارشد)

 برنامه‌ریزی درسی در آموزش پیش‌دبستانی و دبستانی (کارشناسی ارشد)

 سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی (کارشناسی)

 روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه (کارشناسی)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 مرجان همتی

ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجویان آموزش ابتدایی دانشگاه‌های شهر کرمان با رویکرد بهینه کاوی, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مرضیه رجبی زاده

ارائه الگوی برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی در دوره متوسطه از دیدگاه معلمان, 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 صدیقه حیات الغیبی

ارزیابی درونی طرح آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان پیش از دبستان, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهدیه مؤیدی نیا

تأثیر آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان پیش‌دبستانی (با روش آی مث) بر شایستگی ریاضی آنان, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان