دکتر بهرام بختياري

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

00983432312664

 ایمیل

Drbakhtiari@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا هواشناسی کشاورزی (پایان نامه: برآورد تبخير تعرق مرجع چمن در مقياس هاي زماني کوتاه و به تفکيک شب و روز (مطالعه موردي در اقليم کرمان)) , از 1383 تا 1388

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی (پایان نامه: بررسي پي ام پي ( حداكثر بارش محتمل