دکتر ازيتا تاج الديني

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی کاربردی , از 1381 تا 1387

 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

کارشناسی ریاضی کاربردی , از 1371 تا 1375

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی , از 1375 تا 1377

علاقمندی ها

 جبر خطی عددی

انتشارات

مقاله های مجله

1. M. Mohseni Moghadam, A. Rivaz, A. Tajaddini, F. Saberi, Convergence analysis of the global FOM and GMRES methods for solving matrix equations AXB=C with Spd matrix coefficients

Bulletin of Iranian Mathematical Society, 41, 4, 981-1001, 2015

2. A.Tajaddini, Two iterative algorithms to compute bisymmetric solution of the matrix equation A1X1B1+...+AlXlBl=C

International J. of Math. Sciences, 7, 1, 27-31, 2013

3. A.Rivaz, A.Tajaddini, A. Salar Mohammadi, A convergence analysis of extended global FOM and extended global GMRES for matrix equation AXB=F

Cankaya J., 10, 2, 153-167, 2013

4. M.Zerafat Angiz, A.Tajaddini, A.Mustafa, M.Jalalkamali, Ranking alternatives in a preferential voting system using fuzzy concepts and data envelopment analysis

J. of Computers & Industrial Engineering, 63, 784-790, 2012

5. A.Tajaddini, M.Zerafat Angiz, The model updating of mass, damping and stiffness matrices

J. of Mahani research center, 1, 1, 65-75, 2012

6. M. Mohseni Moghadam, A. Tajaddini, Inverse eigenvalue problem with non-simple eigenvalues for damped vibration systems

J. of Informatics and Mathematical Sciences, 1, 2&3, 91-97, 2009

7. M. Mohseni Moghadam, A.Tajaddini, on the inverse eigenvalue problem of a ٢ by ٢ symmetric quadratic form

International J. of Appl. Math., 21, 1, 17-26, 2008

8. M. Mohseni Moghadam, A. Tajaddini, The model updating of mass and stiffness matrices

Iranian J. of Sciences & Technology, Transaction A, 32, A4, 2008

9. M. Mohseni Moghadam, A. Rivaz, A. Tajaddini, F. Saberi, New Convergence results for the Conjugate Gradient method

submitted, 0

10. R. Shamsi, A. Tajaddini, The global GMRES( m ) method for generalized Sylvester matri x equation AXB-X=C and preconditioning

submitted, 0

مقاله های کنفرانس

1. A. Tajaddini, N. Azizizadeh, Truncated generalized global Arnoldi factorization

The ٨th seminar on linear Algebra and its Applications, University of Kurdistan, Iran, 2015

2. M. Sheybani, A. tajaddini, M. A. Yaghoubi, Nested splitting conjugate gradient method for solving Sylvester matrix equation

The 46th Annual Iranian Mathematics Conference, University of Yazd, Iran, 2015

3. A. Tajaddini, F. Saberi, Convergence results for generalized conjugate gradient method for the matrix equation AXB=C

The ٧th seminar on linear algebra and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 26-27, 2014

4. A. Tajaddini, N. Azizizadeh, E. Ostovar, Matrix- IDR(s) Proto

The ٧ seminar on linear algebra and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, 2014

5. A. Tajaddini, N. Estetaat, An iterative algorithm with ILU and SSOR preconditioner for the solution of AXB-X=C

The ٤٥th Annual Iranian Mathematics Conference, University of Semnan, Semnan, Iran, 26-29, 2014

6. M. Jamshidi, A. Tajaddini, Approximately Majorization

The ٥th Seminar of Numerical Analysis and its Applications, Vali- e- Asr Univeristy of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran, 2014

7. A. Tajaddini, R. Shamsei, M. Alimolaei, Note to the WZ-GMRES method for solving the generalized Sylvester equation

The ٥th Seminar of Numerical Analysis and its Applications, Vali- e- Asr Univeristy of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran, 2014

8. M. Falahi, A. Tajaddini, Preconditioned Jacobi Iterative method for Z-matrix linear systems

The ٤٣rd Annual Iranian Mathematics Conference, University of Tabriz, Tabriz- Iran, 27-30, 2012

مهارت ها

 تسلط به نرم افزار متلب

دروس

دروس ترم جاری

 معادلات دیفرانسیل (کارشناسی)

 محاسبات عددی (کارشناسی)

 جبرخطی عددی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 سمینار (کارشناسی ارشد)

آموزش محور