دکتر اعظم ماهانی پور

دانشیار گروه چینه نگاری و دیرینه شناسی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

A_mahanipour@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید بهشتی

دکترا زمین شناسی (چینه و فسیل شناسی) (پایان نامه: بیوستراتیگرافی جامع سازندهای سرچشمه و سنگانه با تاکید بر نانوفسیلهای آهکی) , از 1383 تا 1389

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد زمین شناسی (چینه و فسیل شناسی) (پایان نامه: بیوستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه بالایی رد شمال و شمال غرب کرمان) , از 1380 تا 1383

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زمین شناسی , از 1376 تا 1380

فایل ها

 کارشناسی ارشد ( ارسال فایل )

علاقمندی ها

 بیوستراتیگرافی نانوفسیلهای آهکی مزوزوئیک و سنوزوئیک

 چینه شناسی ایزوتوپهای پایدار اکسیژن و کربن

 بازسازی آب و هوای گذشته

 پالئواکولوژی

 رخدادهای غیر هوازی اقیانوسی

 چینه شناسی ترکیبی

زبان ها

انگلیسی

مسلط

آلمانی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. A. Mahanipour, J. Mutterlose, M. Eftekhari, Calcareous nannofossils of the Barremian – Aptian interval from the southeastern Tethys (Zagros Basin, West Iran) and their paleoceanographic implications: A record of Oceanic Anoxic Event 1a

Marine Micropaleontology, 149, 64-74, 2019

2. A. Mahanipour, M. Eftekhari, M. dastanpour, Barremian-Aptian Calcareous Nannofossil Biostratigraphy in Zagros Basin (west Iran), Tethyan Realm

Stratigraphy and Geological Correlation, 26, 7, 783-797, 2018

3. Mahanipour, A., Najafpour, A., Calcareous nannofossil assemblages of the Late Campanian- Early Maastrichtian form Gurpi Formation (Dezful embayment, SW Iran): Evidence of a climate cooling event.

Geopersia, 6, 1, 129-148, 2016

4. Mehdi Sarfi, Ebrahim Ghasemi-Nejad, Azam Mahanipour, Mohsen Yazdi-Moghadam ,Mohammad Sharifi, Integrated biostratigraphy and geochemistry of the lower Cretaceous Radiolarian Flood Zone of the base of the Garau Formation, northwest of Zagros Mountains, Iran

Arabian Journal of Geoscience, 11-1, 2014

5. Amineh Najafpour , Azam Mahanipour Mohammad Dastanpour, Calcareous nannofossil biostratigraphy of Late Campanian–Early Maastrichtian sediments in southwest Iran

Arabian Journal of Geoscience, 1-10, 2014

6. Mohammad Javad Razmjooei, Nicolas Thibault, Anoshiravan Kani, Azam Mahanipour, Myriam Boussaha, and Christoph Korte, Coniacian–Maastrichtian calcareous nannofossil biostratigraphy and carbon-isotope stratigraphy in the Zagros Basin (Iran): consequences for the correlation of Late Cretaceous Stage Boundaries between the Tethyan and Boreal realms

Newsletters on Stratigraphy,, 42, 2, 1209-183, 2014

7. Azam Mahanipour , Jörg Mutterlose , Anoshiravan L. Kani , Mohammad Hosein Adabi, Palaeoecology and biostratigraphy of early Cretaceous (Aptian) calcareous nannofossils and the d13Ccarb isotope record from NE Iran

Cretaceous research, 32, 356-331, 2011

8.  Vaziri, M.R., Mahanipour, A., Arab, A.,, Mid-Cretaceous Ostracods from west of Kerman (Iran): Paleoenvironment and Paleogeographic relationships

Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A,, 31, A1, 2007

9. کتایون برمکی زاده، اعظم ماهانی پور, بررسی زیست چین هنگاری نانوفسیل های آهکی رسوبات والانژینین- هاتریوین در قسمت های تحتانی سازند گرو، برش آرکواز )تاقدیس کبیرکوه، جنوب خاور ایلام(

فصلنامه علوم زمین, 28, 111, 65-74, 1398

10. محبوبه فریدونپور، اعظم ماهانی پور، محمد داستانپور, زیست چینه نگاری سازند گورپی بر اساس نانوفسیل های آهکی در شمال شرق شهرستان دهدشت )زون ایذه(

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, 71, دوم, 23-42, 1397

11. غلامی‌فرد، ا.، لطفعلی کنی، ا.، ماهانی‌پور، ا.،, بیوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد (غرب حوضه کپه‌داغ) بر اساس نانوفسیل‌های آهکی.

مجله پژوهشهای چينه‌نگاری و رسوب‌شناسی, 33, 66, صفحه 69-84, 1396

12. ندا سرباز، اسدالله محبوبی، سید رضا موسوی حرمی، محمد خانه باد، اعظم ماهانی پور, خاستگاه و جایگاه تکتونیکی سازند کشف رود در برش ناویا (باختر بجنورد) بر مبنای بررسی های پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگها

رسوب شناسی کاربردی, 4, 8, 102-89, 1395

13. افتخاری، م.، ماهانی‌پور، ا.، داستان‌پور، م.،, بررسی یوستراتیگرافی قسمتهای فوقانی سازند گرو بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در یال جنوب‌غربی تاقدیس کبیرکوه.

مجله رخساره‌های رسوبی, 9, 2, 1395

14. غلامی‌فرد، ا.، لطفعلی کنی، ا.، ماهانی‌پور، ا.،, زیست‌چینه نگاری سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش قلعه‌زو (شمال باختر شیروان) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی.

فصلنامه علوم زمین, 25, 100, 199 - 208., 1395

15. ماهانی‌پور، ا.، نجف‌پور، ا.، داستان‌پور، م.،, بررسی میزان مواد غذایی آبهای سطحی کامپانین پسین-مایستریشتین پیشین با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی در سازند گورپی، تاقدیس کوه گورپی

فصلنامه علوم زمین،, 26, 102, 257-266, 1395

16. پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا.، آقانباتی، ع.، حسينی، ا., بيواستراتيگرافی نانوفسيلهای آهکی در بخش بالايی سازند گورپی- بخش ابتدايی سازند پابده (شيل ارغوانی) در يال شمال‌شرقی تاقديس کوه گورپی

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمين, سال بیست و سوم, شماره 89, صفحه 198-187, 1392

17. پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا.، آقانباتی، ع., بایوستراتیگرافی نانوفسیلهای آهکی اواخر مایستریشتین- ابتدای پالئوسن در برش شیخ‌مکان (یال شمال شرقی کبیرکوه).

مجله پژوهشهای چينه‌نگاری و رسوب‌شناسی., سال 29, شماره 50، شماره اول, 59-78, 1392

18. ماهانی‌پور، ا.، کنی، ا.، آدابی، م.ح., چینه‌نگاری آپتین پیشین در قسمتهای غربی منطقه کپه داغ در ایران بر مبنای ایزوتوپ کربن.

فصلنامه زمین‌شناسی ایران, سال ششم, شماره بیست و چهارم, صفحه 78-67, 1391

19. ماهانی‌پور، ا.، رئيس‌السادات، ن.، کنی، ا.،, بررسی رخداد غيرهوازی اقيانوسی آپتين پيشين بر اساس نانوفسيل‌های آهکی و آمونيت‌ها در غرب منطقه کپه‌داغ

مجله پژوهشهای چينه‌نگاری و رسوب‌شناسی., صفحه 96-83., 1391

20. ماهانی‌پور، ا.، کنی، ا.، آدابی، م.ح.، رئيس‌السادات، ن., نانوستراتيگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در باختر منطقه کپه‌داغ (برش تکل‌کوه).

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمين, سال بيستم, شماره 79, صفحه 94-83, 1390

21. وزيری، م.ر.، داستانپور، م.، ماهانی‌پور، ا.، عرب، ا.،, مجموعه ماکروفسيلهای کرتاسه ميانی در غرب ناحيه کرمان.

مجله علوم دانشگاه تهران, جلد 32, شماره 2, صفحه 105-113, 1385

22. افتخاری، م.، ماهانی‌پور، ا.، داستان‌پور، م.،, ثبت شرایط آب و هوایی بارمین بر اساس تجمع نانوفسیل‌های آهکی در سازند گرو (برش قلعه‌دره).

فصلنامه علوم زمین, 0

مقاله های کنفرانس

1. A. Mahanipour, M. Hassani Sadi, Calcareous nannofossils at the Aptian–Albian boundary in the Zagros Basin (SW Iran)

International Nannoplankton Association 17, Brasil, 63, 2019

2. A. Mahanipour, Sh. Rajaiian, Eocene–Oligocene calcareous nannofossils in the Zagros Basin (SW Iran)

International nannoplankton Association 17, Brasil, 64, 2019

3. A. Mahanipour, J. Mutterlose, M. Eftekhari, Integrated bio and chemostratigraphy of the late Barremian - early Aptian interval from southwestern Iran (Zagros Basin)

3rd International Congress on Stratigraphy, Italy, 38, 2019

4. A. Mahanipour, J. Mutterlose, M. Hassani Sadi, Calcareous nannofossils of Aptian - Albian strata from the Zagros Basin (Kazhdumi Formation), SW Iran

3rd International Congress on Stratigraphy, Italy, 279, 2019

5. Mahanipour, A., Eftekhari, M., Mutterlose, J.,, The Early Aptian Oceanic Anoxic Event 1a in western Iran (Garau Formation, Zagros basin)- evidence from calcareous nannofossils.

10th International Symposium on the Cretaceous,,, Vienna, Austria, 171, 2017

6. Mahanipour, A., Barmakizadeh, K.,, Evidence of the faraoni Oceanic Anoxic Event in the Zagros Basin, West of Iran.

16th International Nannoplankton Association,, Athens, Greece, 105, 2017

7. Mahanipour, A., Eftekhari, M., The first record of the mid-Barremian Oceanic Anoxic Event in the Zagros Basin: evidence from calcareous nannofossils.

16th International Nannoplankton Association,, Athens, Greece,, 106, 2017

8. Mahanipour, A., Parandavar, M.,, Calcareous nannofossil assemblages at the Cretaceous-Paleogene transition at Lali section, SW Iran.

15th International Nannoplankton Association,, Bohol, Philippines, 2015

9. Najafpour, A., Mahanipour, A., Dastanpour, M.,, Quantitative analysis of Late Campanian calcareous nannofossils in the Gurpi section (SW Iran).

15th International Nannoplankton Association,, Bohol, Philippines, 2015

10. Najafpour, A., Mahanipour, A., Dastanpour, M.,, Late Campanian-Early Maastrichtian calcareous nannofossils biostratigraphy and paleoecology of the Gurpi Formation (Gurpi Anticline- SW of Iran).

The 2nd International Conference on GeoShale, Recent Advances in Geology of Fine-Grained Sediments, Warsaw, Poland, 71, 2014

11. Mahanipour, A., Parandavar, M., Aghanabati, A.,, Late Maastrichtian-early Paleocene calcareous nannofossil biostratigraphy in southwest Iran.

14th International Nannoplankton Association,, Reston, Virginia, 81, 2013

12.  Mahanipour, A., Parandavar, M., Aghanabati, A.,, Late Maastrichtian-early Paleocene calcareous nannofossil biostratigraphy in southwest Iran

14th International Nannoplankton Association, Reston, Virginia, 81, 2013

13.  Mahanipour, A., Parandavar, M., Aghanabati, A.,, Calcareous nannofossils biostratigraphy of the Cretaceous Paleogene boundary, southwest Iran

9th International Symposium on the Cretaceous System, Ankara, Turkey, 43-44, 2013

14.  Mahanipour, A., Kani, AL., Raisossadat, N.,, Carbon isotope stratigraphy and biostratigraphy (Calcareous Nannofossils and Ammonites) of the Early Aptian Oceanic Anoxic Event 1a northeast Iran.

9th International Symposium on the Cretaceous System,, Ankara, Turkey, 28-29, 2013

15.  Mahanipour, A., Mutterlose, J., Kani, A.L.,, Evidence of the early Aptian Oceanic Anoxic Event (OAE 1a) from the Kopet Dagh Basin, North East Iran

INA 13, Yagamata, Japan, . 84-85, 2010

16.  Mahanipour, A., Kani, A.L., Raisossadat, N.,, Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Sarcheshmeh and Sanganeh Formations from the Takal Kuh section, Kopet Dagh Basin (NE Iran),

INA 12, Lyon, France, 81, 2008

17. Mahanipour, A., Vaziri, M.R., Salehipour, B.,, Shallow Benthic Foraminiferal assemblages as signals for paleoecology of upper Cretaceous sediments in Badamoyeh mountain (West of Kerman, Iran).

Ancient life and modern approaches, Abstracts of the Second International Paleontological Congress, Beijing, China, 29, 2006

18. Vaziri, M.R., Mahanipour, A., Arab, A, A mid-Cretaceous fossil assemblage from west of Kerman (Iran).

Ancient life and modern approaches, Abstracts of the Second International Paleontological Congress, China, 41, 2006

19. Vaziri, M. R., Mahanipour, A., Arab, A, A Cretaceous foraminiferal assemblages from West of Kerman area (Iran).

Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ, V. 29-1, 367, 2006

20. Vaziri, M. R., Mahanipour, A, Biostratigraphy and paleoecology of Qum Formation (Oligo-Miocene) of Kashan area, Iran

Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ,, V. 29-1, 366, 2006

21.  Mahanipour, A., Vaziri, M.R., Dastanpour, M.,, Some Upper Albian to Lower Cenomanian Ostracods from the Honooj section, West of Kerman (Iran),

Abstract volume of Berliner paläobiologische Abhandlungen, Berlin, Germany, Vol. 6, 69-70, 2005

22. مژده حسنی سعدی، اعظم ماهانی پور, بررسی روند تغییرات فراوانی جنس های Eprolithus floralis و Biscutum constans در سازند کژدمی، شمال غرب بهبهان

چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی, کرمان, 1-11, 1397

23. مژده حسنی سعدی، اعظم ماهانی پور, بررسی نانوفسیلهای آهکی سازند کژدمی در تاقدیس بنگستان، شمال غرب بهبهان

چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی, کرمان, 1-9, 1397

24. اعظم غلامی فرد، انوشیروان لطفعلی کنی، اعظم ماهانی پور، فریبا فروغی، امیر محمد جمالی, تطابق بیوزونهای نانوفسیلی به عنوان شاهدی بر تغییرات نرخ رسوبگذاری در حوضه رسوبی کپه داغ در زمان آپسین-آلبین

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر مخازن هیدروکربوری, زنجان, 727-732, 1397

25. رضا افروز، اعظم ماهانی پور, ثبت روند تغییرات فراوانی جنس های Fasciculithus و Zygrhablithus در مرز پالئوسن – ائوسن، شمال‌شرق کازرون

سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, سازمان زمین شناسی تهران, 41, 1396

26. افروز، ر.، ماهانی‌پور، ا.،, بررسی بایواستراتیگرافی نانوفسیل‌های آهکی مرز پالئوسن-ائوسن در سازند پابده (شمال‌شرق کازرون).

اولین همایش بین‌المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین., شیراز, 1396

27.  حاج‌محمدی، ف.، ماهانی‌پور، 1.،, بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل‌های آهکی قسمتهای فوقانی سازند گورپی واقع در جنوب‌شرقی تاقدیس کوه گورپی.

دومین همایش ملی زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی., موسسه آموزش عالی کرمان, 1395

28.  افتخاری، م.، برمکی‌زاده، ک.، ماهانی‌پور، ا.،, بررسی شیلهای سیاه سازند گرو (برش کبیرکوه) بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و مقایسه با سایر نقاط نیا.

دومین همایش ملی زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی., موسسه آموزش عالی کرمان, 1395

29. ندا سرباز، اعظم ماهانی پور، اسدالله محبوبی، رضا موسوی حرمی، محمد خانه باد، ماتیاس فرانز, نانوفسیلهای آهکی و فرامینیفرهای بنتیک رسوبات ژوراسیک میانی (سازند کشف رود) در برش ناویا - غرب بجنورد

یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران, پیام نور مرکز طبس, 11, 1-6, 1395

30.  برمکی‌زاده، ک.، ماهانی‌پور، ا.،, نانوفسیلهای آهکی قسمتهای تحتانی سازند گورپی و مقایسه با تعدادی از برشها در دنیا.

سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور., سازمان زمین شناسی تهران, 1394

31.  افتخاری، م.، ماهانی‌پور، 1.،, بررسی حوادث نانوفسیلی ثبت شده در رسوبات بارمین-آپتین سازند گرو در کبیرکوه و مقایسه با تعدادی از برشها در حوضه تتیس.

نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور, تهران, 900 تا 905., 1394

32.  نجف‌پور، ا.، ماهانی‌پور، ا.،, ثبت شواهد الیگوتروفی بر اساس تجمع نانوفسیلهای آهکی در رسوبات کامپانین پسین- مایستریشتین پیشین در سازند گورپی واقع در یال جنوب‌شرقی طاقدیس کوه گورپی.

نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران،, 190, 1394

33. نجف‌پور، ا.، ماهانی‌پور، ا.،, ثبت حادثه سردشدگی مایستریشتین پیشین بر اساس نانوفسیلهای آهکی در سازند گورپی واقع در یال جنوب‌شرقی طاقدیس کوه گورپی.

نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران،, 190, 1394

34. نجف‌پور، ا.، ماهانی‌پور، ا.،, ثبت حادثه سردشدگی اواخر کامپانین بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در قسمتهای تحتانی سازند گورپی در یال جنوب‌شرقی تاقدیس کوه گورپی.

سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین،, سازمان زمین شناسی تهران, 864, 1393

35. نجف‌پور، ا.، ماهانی‌پور، ا.،, بررسی بایواستراتیگرافی قسمتهای تحتانی سازند گورپی بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در یال جنوب‌شرقی تاقدیس کوه گورپی.

. سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین،, سازمان زمین شناسی تهران, 863, 1393

36. رزمجویی، م.ج.، کنی، ا.، ماهانی پور، ا.،, بایوستراتیگرافی سازند گورپی در شمال شرقی کازرون (کوه شاه نشین) با تاکید بر نانوفسیلهای آهکی.

دومین همایش ملی انجمن علمی زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی., تهران، دانشگاه شهید بهشتی, 1391

37. پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا.، آقانباتی، ع.، حسينی، ا.،, بررسی مرز کرتاسه-پالئوژن بر اساس شواهد مربوط به نانوفسيلهای آهکی در يال شمال‌شرقی تاقديس کوه گورپی

شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, دانشگاه شيراز, 1391

38. پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا.، آقانباتی، ع.، حسينی، ا.،, نانواستراتيگرافي بخش بالايي سازند گورپي و بخش ابتدايي سازند پابده (شيل ارغواني) در برش شيخ مکان (يال شمال شرق کبيرکوه)"

پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, دانشگاه تربيت معلم, 1390

39. پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا.، آقانباتی، ع.، حسينی، ا.،, بررسي شواهد مربوط به نانوفسيلهاي آهکي در مرز کرتاسه- ترشياري در برش کبيرکوه.

سي امين گردهمايي علوم زمين, تهران، سازمان زمین شناسی, 1390

40. پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا.، آقانباتی، ع.، حسينی، ا.،, نانواستراتيگرافي بخش بالايي سازند گورپي و بخش ابتدايي سازند پابده (شيل ارغواني) در تاقديس کوه گورپي

پنجمين همايش ملي زمين شناسي, دانشگاه پيام نور زنجان- مرکز ابهر, صفحه 626-620, 1390

41. ماهانی‌پور، 1.، کنی، 1.، آدابی، م.ح.،, بررسي منحني ايزوتوپ کربن 13 در سازندهاي سرچشمه و سنگانه در قسمتهاي غربي حوضه کپه داغ

پنجمين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران, مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي کرمان, صفحه 243-238, 1390

42. ماهانی‌پور، ا.، کنی، ا.، آدابی، م.ح.،, رخداد غيرهوازی اقيانوسی آپتين در منطقه کپه‌داغ

بيست و هفتمين گردهمايي علوم زمين و سيزدهمين همايش انجمن زمين‌شناسی ايران, تهران، سازمان زمین شناسی, صفحه 217, 1388

43. صالحی‌پور باورصاد، ب.، موسوی حرمی، ر.، مختاری، م.، ماهانی‌پور، ا.،, تفسير چينه‌نگاری لرزه‌ای سازند قم در ميدان البرز.

بيست و چهارمين گردهمايی سازمان زمين‌شناسی و اکتشافات ومعدنی کشور, صفحه 336, 1384

44. ماهانی پور، ا.، وزيری، م.، داستانپور، م., پالئواکولوژی فرامينيفرهای بنتيک کرتاسه فوقانی در منطقه باداموئيه ( غرب کرمان).

بيست و چهارمين گردهمايی سازمان زمين‌شناسی و اکتشافات ومعدنی کشور, صفحه 75, 1384

45. احمدی ابراهيم آبادی، ط.، وزيری، م.، داستانپور، م. و ماهانی پور، ا.،, اولين گزارش از استراکدهای کرتاسه زيرين در ناحيه راور (کرمان)

بيست و دومين گردهمايی سازمان زمين شناسی و اکتشافات ومعدنی کشور, تهران، سازمان زمین شناسی, صفحه 130, 1382

46. ماهانی پور، ا.، وزيری، م.، داستانپور، م. و احمدی ابراهيم آبادی، ط.،, بررسی بيواستراتيگرافی و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه بالايی در کوه باداموئيه ( غرب کرمان)

بيست و دومين گردهمايی سازمان زمين شناسی و اکتشافات ومعدنی کشور, تهران، سازمان زمین شناسی, صفحه 557, 1382

دروس

دروس ترم جاری

 متون علمی (کارشناسی)

 دیرینه شناسی گیاهی (کارشناسی)

 چینه شناسی (کارشناسی)

 زمین شناسی (کارشناسی)

 دیرینه گیاه شناسی (کارشناسی ارشد)

 زمین شناسی تاریخی - (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 محبوبه فریدون پور

 حسن رامه

 عبدالوهاب کاظمی

دانشجویان قبلی

 اعظم غلامی فرد

نانوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه داغ, 1396, دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 رضا افروز

 مژده حسنی سعدی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 شیرین رجائیان

 مهسا جاوید

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 امینه نجف پور

بررسی نانوفسیلهای آهکی کامپانین فوقانی-ابتدای مایستریشتین در سازند گورپی واقع در یال جنوب شرقی تاقدیس کوه گورپی, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمد پرندآور

بیوستراتیگرافی و بررسی رخداد مرز K/Pg بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی در برشهای شیخ مکان و تنگ پابده, 1390, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 فاطمه حاج محمدی

1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 کتایون مبرمکی زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مریم افتخاری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سمیرا نژادصاحبی

بررسی بیوستراتیگرافی نانوفسیلهای آهکی در قسمتهای تحتانی سازند پابده، تاقدیس گورپی (شمال ایذه), 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 زمین شناسی

- یک شنبه 01:30 تا 02:30

 آز زمین شناسی

- یک شنبه 02:30 تا 03:30

 آز دیرینه گیاه شناسی

- دوشنبه 11:30 تا 01:30

 آز زمین شناسی

- سه شنبه 01:30 تا 02:30 - سه شنبه 02:30 تا 03:30

 آز زمین شناسی

- سه شنبه 02:30 تا 03:30

 آز دیرینه شناسی گیاهی

- چهارشنبه 07:30 تا 09:30

 آز دیرینه شناسی گیاهی

- چهارشنبه 11:30 تا 12:30

 دیرینه گیاه شناسی

- شنبه 09:30 تا 11:30

 چینه شناسی

- شنبه 11:30 تا 12:30

 چینه شناسی

- سه شنبه 11:30 تا 13:30

 زمین شناسی تاریخی

- یک شنبه 11:30 تا 12:30

 زمین شناسی تاریخی

- سه شنبه 09:30 تا 11:30