دکتر اعظم ماهانی پور

چینه شناسی و فسیل شناسی

فایل ها

 کارشناسی ( ارسال فایل )

  1. دریایی
    جریانهای اقیانوسی

 کارشناسی ارشد ( ارسال فایل )

علاقمندی ها

 نانوفسیلهای آهکی

 چینه شناسی ایزوتوپهای پایدار اکسیژن و کربن

 بازسازی آب و هوای گذشته

 پالئواکولوژی

 رخدادهای غیر هوازی اقیانوسی

 چینه شناسی ترکیبی

زبان ها

انگلیسی

مسلط

آلمانی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. Mahanipour, A., Najafpour, A., Calcareous nannofossil assemblages of the Late Campanian- Early Maastrichtian form Gurpi Formation (Dezful embayment, SW Iran): Evidence of a climate cooling event.

Geopersia, 6, 1, 129-148, 2016

2. Mehdi Sarfi, Ebrahim Ghasemi-Nejad, Azam Mahanipour, Mohsen Yazdi-Moghadam ,Mohammad Sharifi, Integrated biostratigraphy and geochemistry of the lower Cretaceous Radiolarian Flood Zone of the base of the Garau Formation, northwest of Zagros Mountains, Iran

Arabian Journal of Geoscience, 11-1, 2014

3. Amineh Najafpour , Azam Mahanipour Mohammad Dastanpour, Calcareous nannofossil biostratigraphy of Late Campanian–Early Maastrichtian sediments in southwest Iran

Arabian Journal of Geoscience, 1-10, 2014

4. Mohammad Javad Razmjooei, Nicolas Thibault, Anoshiravan Kani, Azam Mahanipour, Myriam Boussaha, and Christoph Korte, Coniacian–Maastrichtian calcareous nannofossil biostratigraphy and carbon-isotope stratigraphy in the Zagros Basin (Iran): consequences for the correlation of Late Cretaceous Stage Boundaries between the Tethyan and Boreal realms

Newsletters on Stratigraphy,, 42, 2, 1209-183, 2014

5. Azam Mahanipour , Jörg Mutterlose , Anoshiravan L. Kani , Mohammad Hosein Adabi, Palaeoecology and biostratigraphy of early Cretaceous (Aptian) calcareous nannofossils and the d13Ccarb isotope record from NE Iran

Cretaceous research, 32, 356-331, 2011

6.  Vaziri, M.R., Mahanipour, A., Arab, A.,, Mid-Cretaceous Ostracods from west of Kerman (Iran): Paleoenvironment and Paleogeographic relationships

Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A,, 31, A1, 2007

7. غلامی‌فرد، ا.، لطفعلی کنی، ا.، ماهانی‌پور، ا.،, بیوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش‌های قلعه‌جق و یزدان‌آباد (غرب حوضه کپه‌داغ) بر اساس نانوفسیل‌های آهکی.

مجله پژوهشهای چينه‌نگاری و رسوب‌شناسی, 33, 66, صفحه 69-84, 1396

8. ندا سرباز، اسدالله محبوبی، سید رضا موسوی حرمی، محمد خانه باد، اعظم ماهانی پور, خاستگاه و جایگاه تکتونیکی سازند کشف رود در برش ناویا (باختر بجنورد) بر مبنای بررسی های پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگها

رسوب شناسی کاربردی, 4, 8, 102-89, 1395

9. افتخاری، م.، ماهانی‌پور، ا.، داستان‌پور، م.،, بررسی یوستراتیگرافی قسمتهای فوقانی سازند گرو بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در یال جنوب‌غربی تاقدیس کبیرکوه.

مجله رخساره‌های رسوبی, 9, 2, 1395

10. غلامی‌فرد، ا.، لطفعلی کنی، ا.، ماهانی‌پور، ا.،, زیست‌چینه نگاری سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش قلعه‌زو (شمال باختر شیروان) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی.

فصلنامه علوم زمین, 25, 100, 199 - 208., 1395

11. ماهانی‌پور، ا.، نجف‌پور، ا.، داستان‌پور، م.،, بررسی میزان مواد غذایی آبهای سطحی کامپانین پسین-مایستریشتین پیشین با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی در سازند گورپی، تاقدیس کوه گورپی

فصلنامه علوم زمین،, 26, 102, 257-266, 1395

12. پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا.، آقانباتی، ع.، حسينی، ا., بيواستراتيگرافی نانوفسيلهای آهکی در بخش بالايی سازند گورپی- بخش ابتدايی سازند پابده (شيل ارغوانی) در يال شمال‌شرقی تاقديس کوه گورپی

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمين, سال بیست و سوم, شماره 89, صفحه 198-187, 1392

13. پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا.، آقانباتی، ع., بایوستراتیگرافی نانوفسیلهای آهکی اواخر مایستریشتین- ابتدای پالئوسن در برش شیخ‌مکان (یال شمال شرقی کبیرکوه).

مجله پژوهشهای چينه‌نگاری و رسوب‌شناسی., سال 29, شماره 50، شماره اول, 59-78, 1392

14. ماهانی‌پور، ا.، کنی، ا.، آدابی، م.ح., چینه‌نگاری آپتین پیشین در قسمتهای غربی منطقه کپه داغ در ایران بر مبنای ایزوتوپ کربن.

فصلنامه زمین‌شناسی ایران, سال ششم, شماره بیست و چهارم, صفحه 78-67, 1391

15. ماهانی‌پور، ا.، رئيس‌السادات، ن.، کنی، ا.،, بررسی رخداد غيرهوازی اقيانوسی آپتين پيشين بر اساس نانوفسيل‌های آهکی و آمونيت‌ها در غرب منطقه کپه‌داغ

مجله پژوهشهای چينه‌نگاری و رسوب‌شناسی., صفحه 96-83., 1391

16. ماهانی‌پور، ا.، کنی، ا.، آدابی، م.ح.، رئيس‌السادات، ن., نانوستراتيگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در باختر منطقه کپه‌داغ (برش تکل‌کوه).

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمين, سال بيستم, شماره 79, صفحه 94-83, 1390

17. وزيری، م.ر.، داستانپور، م.، ماهانی‌پور، ا.، عرب، ا.،, مجموعه ماکروفسيلهای کرتاسه ميانی در غرب ناحيه کرمان.

مجله علوم دانشگاه تهران, جلد 32, شماره 2, صفحه 105-113, 1385

مقاله های کنفرانس

1. Mahanipour, A., Parandavar, M.,, Calcareous nannofossil assemblages at the Cretaceous-Paleogene transition at Lali section, SW Iran.

15th International Nannoplankton Association,, Bohol, Philippines, 2015

2. Najafpour, A., Mahanipour, A., Dastanpour, M.,, Quantitative analysis of Late Campanian calcareous nannofossils in the Gurpi section (SW Iran).

15th International Nannoplankton Association,, Bohol, Philippines, 2015

3. Najafpour, A., Mahanipour, A., Dastanpour, M.,, Late Campanian-Early Maastrichtian calcareous nannofossils biostratigraphy and paleoecology of the Gurpi Formation (Gurpi Anticline- SW of Iran).

The 2nd International Conference on GeoShale, Recent Advances in Geology of Fine-Grained Sediments, Warsaw, Poland, 71, 2014

4. Mahanipour, A., Parandavar, M., Aghanabati, A.,, Late Maastrichtian-early Paleocene calcareous nannofossil biostratigraphy in southwest Iran.

14th International Nannoplankton Association,, Reston, Virginia, 81, 2013

5.  Mahanipour, A., Parandavar, M., Aghanabati, A.,, Late Maastrichtian-early Paleocene calcareous nannofossil biostratigraphy in southwest Iran

14th International Nannoplankton Association, Reston, Virginia, 81, 2013

6.  Mahanipour, A., Parandavar, M., Aghanabati, A.,, Calcareous nannofossils biostratigraphy of the Cretaceous Paleogene boundary, southwest Iran

9th International Symposium on the Cretaceous System, Ankara, Turkey, 43-44, 2013

7.  Mahanipour, A., Kani, AL., Raisossadat, N.,, Carbon isotope stratigraphy and biostratigraphy (Calcareous Nannofossils and Ammonites) of the Early Aptian Oceanic Anoxic Event 1a northeast Iran.

9th International Symposium on the Cretaceous System,, Ankara, Turkey, 28-29, 2013

8.  Mahanipour, A., Mutterlose, J., Kani, A.L.,, Evidence of the early Aptian Oceanic Anoxic Event (OAE 1a) from the Kopet Dagh Basin, North East Iran

INA 13, Yagamata, Japan, . 84-85, 2010

9.  Mahanipour, A., Kani, A.L., Raisossadat, N.,, Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Sarcheshmeh and Sanganeh Formations from the Takal Kuh section, Kopet Dagh Basin (NE Iran),

INA 12, Lyon, France, 81, 2008

10. Mahanipour, A., Vaziri, M.R., Salehipour, B.,, Shallow Benthic Foraminiferal assemblages as signals for paleoecology of upper Cretaceous sediments in Badamoyeh mountain (West of Kerman, Iran).

Ancient life and modern approaches, Abstracts of the Second International Paleontological Congress, Beijing, China, 29, 2006

11. Vaziri, M.R., Mahanipour, A., Arab, A, A mid-Cretaceous fossil assemblage from west of Kerman (Iran).

Ancient life and modern approaches, Abstracts of the Second International Paleontological Congress, China, 41, 2006

12. Vaziri, M. R., Mahanipour, A., Arab, A, A Cretaceous foraminiferal assemblages from West of Kerman area (Iran).

Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ, V. 29-1, 367, 2006

13. Vaziri, M. R., Mahanipour, A, Biostratigraphy and paleoecology of Qum Formation (Oligo-Miocene) of Kashan area, Iran

Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ,, V. 29-1, 366, 2006

14.  Mahanipour, A., Vaziri, M.R., Dastanpour, M.,, Some Upper Albian to Lower Cenomanian Ostracods from the Honooj section, West of Kerman (Iran),

Abstract volume of Berliner paläobiologische Abhandlungen, Berlin, Germany, Vol. 6, 69-70, 2005

15.  حاج‌محمدی، ف.، ماهانی‌پور، 1.،, بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل‌های آهکی قسمتهای فوقانی سازند گورپی واقع در جنوب‌شرقی تاقدیس کوه گورپی.

دومین همایش ملی زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی., موسسه آموزش عالی کرمان, 1395

16.  افتخاری، م.، برمکی‌زاده، ک.، ماهانی‌پور، ا.،, بررسی شیلهای سیاه سازند گرو (برش کبیرکوه) بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و مقایسه با سایر نقاط نیا.

دومین همایش ملی زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی., موسسه آموزش عالی کرمان, 1395

17. ندا سرباز، اعظم ماهانی پور، اسدالله محبوبی، رضا موسوی حرمی، محمد خانه باد، ماتیاس فرانز, نانوفسیلهای آهکی و فرامینیفرهای بنتیک رسوبات ژوراسیک میانی (سازند کشف رود) در برش ناویا - غرب بجنورد

یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران, پیام نور مرکز طبس, 11, 1-6, 1395

18.  برمکی‌زاده، ک.، ماهانی‌پور، ا.،, نانوفسیلهای آهکی قسمتهای تحتانی سازند گورپی و مقایسه با تعدادی از برشها در دنیا.

سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور., سازمان زمین شناسی تهران, 1394

19.  افتخاری، م.، ماهانی‌پور، 1.،, بررسی حوادث نانوفسیلی ثبت شده در رسوبات بارمین-آپتین سازند گرو در کبیرکوه و مقایسه با تعدادی از برشها در حوضه تتیس.

نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور, تهران, 900 تا 905., 1394

20.  نجف‌پور، ا.، ماهانی‌پور، ا.،, ثبت شواهد الیگوتروفی بر اساس تجمع نانوفسیلهای آهکی در رسوبات کامپانین پسین- مایستریشتین پیشین در سازند گورپی واقع در یال جنوب‌شرقی طاقدیس کوه گورپی.

نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران،, 190, 1394

21. نجف‌پور، ا.، ماهانی‌پور، ا.،, ثبت حادثه سردشدگی مایستریشتین پیشین بر اساس نانوفسیلهای آهکی در سازند گورپی واقع در یال جنوب‌شرقی طاقدیس کوه گورپی.

نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران،, 190, 1394

22. نجف‌پور، ا.، ماهانی‌پور، ا.،, ثبت حادثه سردشدگی اواخر کامپانین بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در قسمتهای تحتانی سازند گورپی در یال جنوب‌شرقی تاقدیس کوه گورپی.

سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین،, سازمان زمین شناسی تهران, 864, 1393

23. نجف‌پور، ا.، ماهانی‌پور، ا.،, بررسی بایواستراتیگرافی قسمتهای تحتانی سازند گورپی بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در یال جنوب‌شرقی تاقدیس کوه گورپی.

. سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین،, سازمان زمین شناسی تهران, 863, 1393

24. رزمجویی، م.ج.، کنی، ا.، ماهانی پور، ا.،, بایوستراتیگرافی سازند گورپی در شمال شرقی کازرون (کوه شاه نشین) با تاکید بر نانوفسیلهای آهکی.

دومین همایش ملی انجمن علمی زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی., تهران، دانشگاه شهید بهشتی, 1391

25. پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا.، آقانباتی، ع.، حسينی، ا.،, بررسی مرز کرتاسه-پالئوژن بر اساس شواهد مربوط به نانوفسيلهای آهکی در يال شمال‌شرقی تاقديس کوه گورپی

شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, دانشگاه شيراز, 1391

26. پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا.، آقانباتی، ع.، حسينی، ا.،, نانواستراتيگرافي بخش بالايي سازند گورپي و بخش ابتدايي سازند پابده (شيل ارغواني) در برش شيخ مکان (يال شمال شرق کبيرکوه)"

پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران, دانشگاه تربيت معلم, 1390

27. پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا.، آقانباتی، ع.، حسينی، ا.،, بررسي شواهد مربوط به نانوفسيلهاي آهکي در مرز کرتاسه- ترشياري در برش کبيرکوه.

سي امين گردهمايي علوم زمين, تهران، سازمان زمین شناسی, 1390

28. پرندآور، م.، ماهانی‌پور، ا.، آقانباتی، ع.، حسينی، ا.،, نانواستراتيگرافي بخش بالايي سازند گورپي و بخش ابتدايي سازند پابده (شيل ارغواني) در تاقديس کوه گورپي

پنجمين همايش ملي زمين شناسي, دانشگاه پيام نور زنجان- مرکز ابهر, صفحه 626-620, 1390

29. ماهانی‌پور، 1.، کنی، 1.، آدابی، م.ح.،, بررسي منحني ايزوتوپ کربن 13 در سازندهاي سرچشمه و سنگانه در قسمتهاي غربي حوضه کپه داغ

پنجمين همايش انجمن ديرينه شناسي ايران, مرکز بين المللي علوم و تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي کرمان, صفحه 243-238, 1390

30. ماهانی‌پور، ا.، کنی، ا.، آدابی، م.ح.،, رخداد غيرهوازی اقيانوسی آپتين در منطقه کپه‌داغ

بيست و هفتمين گردهمايي علوم زمين و سيزدهمين همايش انجمن زمين‌شناسی ايران, تهران، سازمان زمین شناسی, صفحه 217, 1388

31. صالحی‌پور باورصاد، ب.، موسوی حرمی، ر.، مختاری، م.، ماهانی‌پور، ا.،, تفسير چينه‌نگاری لرزه‌ای سازند قم در ميدان البرز.

بيست و چهارمين گردهمايی سازمان زمين‌شناسی و اکتشافات ومعدنی کشور, صفحه 336, 1384

32. ماهانی پور، ا.، وزيری، م.، داستانپور، م., پالئواکولوژی فرامينيفرهای بنتيک کرتاسه فوقانی در منطقه باداموئيه ( غرب کرمان).

بيست و چهارمين گردهمايی سازمان زمين‌شناسی و اکتشافات ومعدنی کشور, صفحه 75, 1384

33. احمدی ابراهيم آبادی، ط.، وزيری، م.، داستانپور، م. و ماهانی پور، ا.،, اولين گزارش از استراکدهای کرتاسه زيرين در ناحيه راور (کرمان)

بيست و دومين گردهمايی سازمان زمين شناسی و اکتشافات ومعدنی کشور, تهران، سازمان زمین شناسی, صفحه 130, 1382

34. ماهانی پور، ا.، وزيری، م.، داستانپور، م. و احمدی ابراهيم آبادی، ط.،, بررسی بيواستراتيگرافی و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه بالايی در کوه باداموئيه ( غرب کرمان)

بيست و دومين گردهمايی سازمان زمين شناسی و اکتشافات ومعدنی کشور, تهران، سازمان زمین شناسی, صفحه 557, 1382

دروس

دروس ترم جاری

 زمین شناسی دریایی (کارشناسی)

 متون علمی (کارشناسی)

 دیرینه شناسی گیاهی (کارشناسی)

 چینه شناسی (کارشناسی)

 مهره داران (کارشناسی ارشد)

 زمین شناسی (کارشناسی)

 ایکنولوژی (دکترا)

 ارزیابی سازند (دکترا)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 محبوبه فریدون پور

دانشجویان قبلی

 اعظم غلامی فرد

نانوستراتیگرافی سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه داغ, 1396, دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 رضا افروز

دانشجویان قبلی

 امینه نجف پور

بررسی نانوفسیلهای آهکی کامپانین فوقانی-ابتدای مایستریشتین در سازند گورپی واقع در یال جنوب شرقی تاقدیس کوه گورپی, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمد پرندآور

بیوستراتیگرافی و بررسی رخداد مرز K/Pg بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی در برشهای شیخ مکان و تنگ پابده, 1390, سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 فاطمه حاج محمدی

1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 کتایون مبرمکی زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مریم افتخاری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سمیرا نژادصاحبی

بررسی بیوستراتیگرافی نانوفسیلهای آهکی در قسمتهای تحتانی سازند پابده، تاقدیس گورپی (شمال ایذه), 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 متون علمی

- یک شنبه 07:30 تا 09:30

 مهره داران

- یک شنبه 09:30 تا 11:30

 زمین شناسی دریایی

- سه شنبه 07:30 تا 09:30

 ایکنولوژی

- سه شنبه 09:30 تا 11:30

 چینه شناسی

- سه شنبه 11:30 تا 12:30

 چینه شناسی

- چهارشنبه 07:30 تا 09:30

 ارزیابی سازند

- چهارشنبه 09:30 تا 11:30