تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علم و صنعت ایران

دکترا معماری (پایان نامه: ارتباط شناسی معنی در معماری) , از 85 تا 91