دکتر ايوب شيخي

انتشارات

کتاب ها

1. , ایوب شیخی وحید امیرزاده, آمار و احتمال کاربردی

انتشارات فانوس, کرمان,, 1391