دکتر افسانه توحيدي

تحصیلات آکادمیک

 تهران

دکترا روان شناسی تربیتی (پایان نامه: مقایسه ی اثربخشی کاربرد رسانه های مختلف آموزشی بر مفهوم سازی) , از 1382 تا 1387

 امریکا

کارشناسی ارشد ارتباطات (پایان نامه: Computer)Animation: A New Medium for Artistic Expression (انیمیشن کامپیوتری: یک رسانه جدید جهت بیان هنری)) , از 1983 تا 1986

 امریکا

کارشناسی ارتباطات (پایان نامه: (Designing Communication signs (Logos) طراحی علائم (نشانه های) ارتباطی) , از 1979 تا 1983

علاقمندی ها

 مطالعه، پژوهش، ورزش

زبان ها

انگلیسی

مسلط

انتشارات

کتاب ها

1. , الگوهای جدید تولید و ارزشیابی رسانه¬های آموزشی، کاربرد روان شناسی یادگیری و روان شناسی هنر

رهنما, تهران, 1393

2. , مبانی نظری روان شناختی و زبان شناختی تفکر و زبان

رهنما, تهران, 1391

3. , Special Purpose English (1) for Psychology Students

رهنما, تهران, 1391

4. , Special Purpose English (2) for Psychology Students

رهنما, تهران, 1391

مقاله های مجله

1. Towhidi, A., Naroei, J., & Anjomshoaa, M. R., Analysis of the Psychological Characteristics of Imam Javad (PBUH).

Spectrum: A Journal of Multidisciplinary Research, ISC Journal,, 3, 7, 351-363, 2014
ISC

2. Ghaderi, M., Towhidi, A., & Rahmati, A., Predicting academic achievement based on irrational believes.

Arth Prabhand A Journal of Economics and Management,, 3, 10, 261-275, 2014
ISC مقاله برگرفته از پایان نامه ارشد

3. Towhidi, A., Impact of verbal humor on learning.

Arth Prabhand A Journal of Economics and Management, 3, 10, 297-304, 2014
ISC

4. Rabbani Bavojdan, M., Towhidi, A., & Rahmati, A., The relationship between mental health and general self-efficacy beliefs coping strategies and locus of control in male drug abusers.

Addiction and Health, 3, 3-4, 111-117, 2011
ISC مقاله برگرفته از پایان نامه ارشد

5. Towhidi, A., Distance education technologies and media utilization in higher education. International

Journal of Instructional Technology and Distance Learning,, 7, 8, 3-30, 2010
http://www.itdl.org/Journal/Aug_10/index.htm

6. محسنی، محمد صالح؛ توحیدی، افسانه؛ باقری، مسعود, رابطه سنخ‌های شخصیتی با استرس در بین کارکنان یک واحد نظامی.

. فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا/اداره بهداشت، امداد و درمان نهاج, 16, 1-2, 37-42., 1394
مقاله برگرفته از پایان نامه

7. توحیدی، افسانه., اختلال های زبان و نارسایی¬های یادگیری.

فصلنامه تازه¬هاي رواندرماني فصلنامه دانشي، پژوهشي و آموزشي, 19, 67-70, 74-89, 1392

8. توحیدی، افسانه., مقایسه اثربخشی کاربرد رسانه های مختلف آموزشی در مفهوم سازی.

فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی, 2, 9, 99-134, 1388
ISC مقاله برگرفته از رساله دکتری افسانه توحیدی

9. توحیدی، افسانه, مقایسه تطبیقی مفهوم انسان در روان شناسی معاصر با مفهوم انسان مولوی

فصلنامه پژوهش های تربیت اسلامی., 3, 2, 117-140, 1387

10. توحیدی، افسانه., الگوی پردازش اطلاعات و تولید برنامه های آموزشی ویدیویی 1

مجله رشد تکنولوژی آموزشی., 17, 135, 6-11, 1381

11. توحیدی، افسانه, الگوی پردازش اطلاعات و تولید برنامه های آموزشی ویدیویی 2.

مجله رشد تکنولوژی آموزشی., 17, 136, 10-16, 1381

12. توحیدی، افسانه, تبدیل کتابخانه مدرسه به مرکز یادگیری و مرکز ارتباطات آموزشی.

نشریه علمی پژوهشی در تحقیقات کتاب شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی, 39, 73-88, 1381
ISC

13. توحیدی، افسانه, خلاقیت 1

مجله رشد تکنولوژی آموزشی, 7, 16, 4-7, 1380

14. توحیدی، افسانه., خلاقیت2

مجله رشد تکنولوژی آموزشی, 8, 16, 4-8, 1380

15. توحیدی، افسانه., مصرف مواد نشئه آور

مجله ژرفای تربیت. وزارت آموزش و پرورش, 2, 18, 28-29, 1379

16. توحیدی، افسانه, کاهش استفاده از مواد و رسانه های سنتی در کلاس درس

مجله رشد تکنولوژی آموزشی., 12, 3, 33-34, 1376

17. توحیدی، افسانه., تحلیل زیبایی شناختی برنامه¬های تلویزیون آموزشی

مجله رشد تکنولوژی آموزشی., 11, 6, 30-34, 1375

18. توحیدی، افسانه, کاربرد هنر گرافیک در آموزش

مجله رشد تکنولوژی آموزشی, 10, 8, 30-33 و 53-57, 1374

19. توحیدی، افسانه, بحثی پیرامون ارتباطات (رسانه های جمعی و اثرات روانی اجتماعی آنها در جامعه)

مجله فرهنگ و توسعه, 3, 16, 3-12, 1373

20. توحیدی، افسانه, ورزش، تبلیغات، و ارتباطات

مجله المپیک, 3, 3-4, 41-50, 0
ISC

21. Towhidi, A., Amery, M., & Rahmati, A., The relationship between spiritual intelligence and depression or anxiety in the multiple sclerosis patients.

Arth Prabhand A Journal of Economics and Management,, 3, 10, 305-319, 0
ISC مقاله برگرفته از پایان نامه ارشد

مهارت ها

 SPSS