مهندس اطهره دادگري نژاد

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03432120965

 ایمیل

a.dadgar@uk.ac.ir

 آدرس

کرمان بلوار جمهوری اسلامی -دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر -بخش مهندسی متالورژی

 آدرس

کرمان بلوار جمهوری اسلامی -دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر -بخش مهندسی متالورژی

 آدرس

کرمان بلوار جمهوری اسلامی -دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر -بخش مهندسی متالورژی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی شیمی , از 1357 تا 1363

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد (پایان نامه: ایجاد رنگهای محافظ و تزیینی بر روی مس و برنج) , از 1377 تا 1379

انتشارات

مقاله های مجله

1. Athareh Dadgarinezhad and Fatemeh Baghaei Ravari, Inhibitive Effect of a Synthetic Schiff Base on Copper and Its Modification by Benzotriazole in 0.5 M H2SO4

Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 51, 3, 467-472, 2015

2. F. Baghaei Ravari and A. Dadgareenezhad, Inhibition Effects of a New Syntheses SchiffBase on the Corrosion of Mild Steel in Sulfuric Acid Solution

Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 51, 1, 138-142, 2015

3. FATEMEH BAGHAEI RAVARI and ATHAREH DADGAREENEZHAD, SYNERGISTIC INFLUENCE OF PROPARGYL ALCOHOL AND ZINC SULFATE ON INHIBITION OF CORROSION OF ALUMINUM IN 0.5M H2SO4

J. Chil. Chem. Soc, 58, 3, 1853-1857, 2013

4. Athareh DADGARINEZHAD1,and Fatemeh.BAGHAEI1, Electrochemical Investigation of the Inhibitive Effect of a New Synthetic Schiff-base on the Corrosion of Mild Steel in Acidic Media

Gazi University Journal of Science, 25, 3, 593-600, 2012

5. Fatemeh Baghaei Ravari, Saeed Mohammadi, Athareh Dadgarinezhad, Corrosion inhibition of mild steel in stimulated cooling water by blends of molybdate, nitrite and picrate as new anodic inhibitor

Anti-Corrosion Methods and Materials, 59, 4, 182-189, 2012

6. Athareh DADGARINEZHAD and Fatemeh BAGHAEI, A New Synthesized Corrosion Inhibitor for Mild Steel in 0.5 M H2SO4

Gazi University Journal of Science, 24, 2, 219-226, 2011

7. Mahdi HEYDARI1, Fatemeh BAGHAEI RAVARI and Athareh DADGARINEGHAD1, Corrosion Inhibition Propargyl Alcohol on Low Alloy Cr Steel in 0.5 M H2SO4 in the Absence and Presence of Potassium Iodide

Gazi University Journal of Science, 24, 3, 507-515, 2011

8. , A New Synthesized Corrosion Inhibitor for Mild Steel in 0.5 M H2SO4

Gazi University Journal of Science, 24, 2, 219-226, 2010
Athareh DADGARINEZHAD and Fatemeh BAGHAEI

9. Fatemeh Baghaei Ravaria, Athareh Dadgarinezhada, and Iran Shekhshoaei, Studies on the Effect of Two Salen Schiff-bases on the Corrosion of low alloy Steel in 1M HCl

J. Chil. Chem. Soc, 55, 3, 283-286, 2010

10. Fatemeh Baghaei RAVARI, Athareh DADGARINEZHAD1 Iran SHEKHSHOAE, Investigation on Two Salen Type Schiff base Compounds as Corrosion Inhibition of Copper in 0.5 M H2SO4

G.U. Journal of Science, 22, 3, 175-182, 2009

11. FATEMEH BAGHAEI RAVARI and ATHAREH DADGAREENEZHAD, SYNERGISTIC INFLUENCE OF PROPARGYL ALCOHOL AND ZINC SULFATE ON INHIBITION OF CORROSION OF ALUMINUM IN 0.5M H2SO4

J. Chil. Chem. Soc, 58, 3, 1853-1857, 2009