دکتر اصغر سلطاني کَفراني

دانشيار برنامه درسي بخش علوم تربيتي

خلاصه

دکتر اصغر سلطاني، دانشيار برنامه درسي در دانشگاه شهيد باهنر کرمان است. او درجه کارشناسي خود را در رشته آموزش زيست شناسي از دانشگاه شهرکرد دريافت کرد و سپس موفق به اخذ درجه کارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي و دکتري تخصصي برنامه درسي از دانشگاه اصفهان شد. حوزه علاقه مندي وي شامل آموزش علوم، يادگيري علوم، محيط يادگيري علوم، ماهيت علم، نظريه برنامه درسي و تاريخ برنامه درسي است.

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت