دکتر اصغر سلطاني کَفراني

استاديار برنامه درسي بخش علوم تربيتي

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

034-31322426

 ایمیل

a.soltani.edu@uk.ac.ir

 آدرس

دکتر اصغر سلطاني بخش علوم تربيتي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر کرمان کرمان ايران

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

دکترا برنامه ريزي درسي (پایان نامه: تبيين ويژگي هاي برنامه درسي آموزش علوم مبتني بر مولفه هاي ماهيت علم) , از 1386 تا 1389

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد برنامه ريزي آموزشي (پایان نامه: امکان سنجي تاسيس دوره هاي کارشناسي ارشد آموزش علوم در کشور) , از 1381 تا 1383

 دانشگاه شهرکرد

کارشناسی زيست شناسی (پایان نامه: -) , از 1373 تا 1377

علاقمندی ها

 نظريه برنامه درسي

 آموزش علوم

 یادگیری علم

 تعامل استاد - دانشجو

زبان ها

انگليسي

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. اصغر سلطاني, نظريه برنامه درسي، چيستي، ساختار، فرايند و عمل

[جهاد دانشگاهي استان کرمان, کرمان, 1393

2. اصغر سلطاني, آموزش فکورانه علوم

نقش خورشيد, اصفهان, 1386

مقاله های مجله

1. Soltani, A., Hamidi Nasrabad, A., & Rashidi Kikanlu, A., The Study of Relationship between Learning Styles and Time Management among Graduate Students

Journal of Education and Practice, 5, 23, 74-80, 2014
Indexed in google scholar

2. Soltani, A. Arbabi, A., Kalbasi, A. and Mahmoudi, S., A study of Iranian students’ attitude towards science and technology, school science and environment, based on the ROSE project

Journal of Studies in Education, 2, 1, 90-103, 2012
Indexed in DOAJ

3. Soltani, A., Liaghatdar, M. J., Shojaei, r. & Siadat, S. A., A study of current and desired state of physics education in Iranian female secondary schools

International Education studies, 5, 1, 50-56, 2011
Indexed in Scopus

4. Soltani, A., Liaghatdar, M. J. & Abedi, A., A validity study of attitudes toward science scale among Iranian secondary school students

International Education studies, 4, 4, 36046, 2011
Indexed in Scopus

5. Soltani, A. & Nasr, A., Attitude towards biology and its effects on student’s achievement

International Journal of Biology, 3, 4, 100-104, 2011
Indexed in DOAJ

6. سلطاني، اصغر؛ شريف، مصطفي؛ رکني‌زاده، رسول, بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه‌درسي آموزش علوم مبتني بر مولفه‌هاي ماهيت علم از ديدگاه دانشجويان (مورد دانشگاههاي اصفهان و صنعتي اصفهان)

پژوهش‌هاي برنامه درسي, 3, 1, 115-140, 1392

7. سلطاني، اصغر؛ شريف، مصطفي؛ رکني‌زاده، رسول, بررسي تطبيقي نظرات اعضاي هيات علمي و دانشجويان پيرامون برنامه‌درسي آموزش علوم مبتني بر مولفه‌هاي ماهيت علم

فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران, 5, 2, 105-131, 1392

8. سلطاني، اصغر, رويکرد سيستمي در تدوين و نوسازي برنامه‌درسي در آموزش مهندسي

فصلنامه آموزش مهندسي ايران, 15, 59, 1-24, 1392

9. سلطاني، اصغر؛ شريف، مصطفي؛ رکني‌زاده، رسول, بررسی ديدگاه‌ اعضاي انجمن‌هاي علمي کشور درباره ويژگي‌هاي ماهيت علم

دو ماهنامه علمي پژوهشي دانشور رفتار (علوم تربيتي- تربيت و اجتماع), 17, 42, 293-314, 1390

10. سلطانی، اصغر؛ اربابي، عزيزالله؛ دهقاني، اعظم؛ رضايي، مريم, نگرش دانش‌آموزان سوم راهنمايي شهر اصفهان نسبت به علم و فناوري، علوم مدرسه‌اي و محيط زيست

فصلنامه پژوهش در برنامه‌ريزي درسي, 2, 30, 73-83, 1390

11. سلطاني، اصغر؛ شريف، مصطفي؛ رکني‌زاده، رسول, بررسی ديدگاه اعضاي هيات علمي در مورد برنامه‌درسي آموزش علوم مبتني بر ويژگي‌هاي ماهيت علم (مورد: دانشگاه‌هاي اصفهان و صنعتي اصفهان)

فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي, 2, 56, 1-18, 1389

12. سلطانی، اصغر؛ نصر، احمدرضا, روندهاي پژوهش در آموزش علوم و مهندسي

فصلنامه آموزش مهندسي ايران, 12, 47, 63-80, 1389

13. سلطاني، اصغر؛ جعفري، ابراهيم, ابهام و پرسش در تعليم و تربيت اسلامي و کاربست آن در آموزش علوم

فصلنامه انجمن معارف اسلامي ايران, 6, 1, 39-72, 1388

14. سلطاني، اصغر؛ نصراصفهاني، احمدرضا؛ پورقاضي، اعظم, ضرورت تاسيس، ساختار آموزشي ومحتواي برنامه‌درسي دوره کارشناسي ارشد آموزش علوم

مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران, 38, 4, 189-210, 1387

15. سلطاني، اصغر, شيوه هاي استقرايي تدريس و يادگيري در آموزش مهندسي

فصلنامه آموزش مهندسي ايران, 9, 35, 1-14, 1386

16. سلطاني، اصغر؛ نصراصفهاني، احمدرضا؛ پورقاضي، اعظم, بررسي امکانات کالبدي و نيروي انساني براي راه اندازي دوره کارشناسي ارشد آموزش علوم در کشور

فصلنامه آموزش مهندسي ايران, 8, 30, 57-74, 1385

مقاله های کنفرانس

1. .Soltani, A. & Nasr, A. R, Attitude towards biology and its effects on student’s achievement

2nd Paris international conference on education, society and economy, Paris, 2010

2. سلطاني، اصغر, اعتباربخشي و نقش آن در فرايند تضمين کيفيت در آموزش عالي

اولين کنفرانس بين المللي کيفيت در برنامه درسي آموزش عالي, اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان), 1393

3. سلطاني، اصغر؛ مقدري، سمانه؛ علي‌نژاد، مهرانگيز, ارزيابي کيفيت دوره‌هاي آموزشي در آموزش عالي با رويکرد فراتحليل

اولين کنفرانس بين المللي کيفيت در برنامه درسي آموزش عالي, اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان), 1393

4. سلطاني، اصغر؛ نيمجردي، حسين, پيش بيني رضايت شغلي کارکنان مجتمع مس شهر بابک بر مبناي انگيزش شغلي و خودتنظيمي کاري

اولين کنفرانس بين‌المللي علوم انساني و مطالعات رفتاري, تهران، مرکز همايش‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران, 1393

5. سلطاني، اصغر؛ معين آبادي، حسين, بررسي نقش مولفه هاي امنيت عمومي و دولت در ايجاد و آموزش امنيت عمومي شهروندان. مطالعه موردي: شهر کرمان

اولين همايش ملي کرمان، امنيت، توسعه (گذشته، حال، آينده). کرمان, دفتر تحقيقات کاربردي فرماندهي انتظامي استان کرمان, 1393

6. سلطاني، اصغر, بررسي ساختار آموزشي مطلوب رشته کارشناسي ارشد آموزش علوم در نظام تعليم و تربيت ايران

همايش تربيت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي: جايگاه و اقتضائات در تربيت معلم, کرمان، دانشگاه فرهنگيان, 1393

7. سلطاني، اصغر؛ حاجي‌تبار فيروزجايي, واکاوی رويکردهای اصلاح در برنامه‌درسی

همايش ملي تغيير برنامه‌درسي دوره هاي تحصيلي آموزش و پرورش, بيرجند، دانشگاه بيرجند, 1392

8. سلطاني، اصغر؛ پوراحمدي، زينب؛ خراساني، اباصلت؛ احمدي، فاطمه, بررسي و آسيب‌شناسي آموزش فيزيک در دانشگاه‌ها

چهاردهمين کنفرانس آموزش فيزيک ايران و چهارمين کنفرانس فيزيک و آزمايشگاه, تهران، دانشگاه فرهنگيان, 1392

9. سلطاني، اصغر؛ شريف، مصطفي؛ رکني‌زاده، رسول, تحليلي بر مفهوم ماهيت علم و مولفه‌هاي تشکيل دهنده آن در پژوهش هاي تربيتي

اولين همايش بين‌المللي انديشه‌هاي نوين در پژوهش و آموزش, دانشگاه الزهرا, 1390

10. سلطاني، اصغر؛ اربابي سرجو، عزيزالله؛ دهقاني، اعظم؛ رضايي، مريم, بررسي ديدگاه دانش‌آموزان دوره متوسطه درباره علم و فناوري، علوم مدرسه‌اي و محيط زيست

همايش بين‌المللي آموزش علوم و فناوري با تاکيد بر جهان اسلام, کيش, 1389

11. سلطاني، اصغر, جهاني شدن و آموزش علوم

هشتمين همايش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسي ايران, دانشگاه مازندران, 1387

12. سلطاني، اصغر, آموزش علوم مبتني بر فناوري اطلاعات، راهبردها و روش‌ها

همايش سراسري معلم و عصر فناوري, تربيت معلم لرستان, 1387

13. سلطاني، اصغر؛ نصراصفهاني، احمدرضا, استانداردسازي در برنامه درسي علوم متوسطه

هفتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران, کرج, 1386

14. سلطاني، اصغر, نقشه‌هاي مفهومي در آموزش شيمي

ششمين کنفرانس آموزش شيمي ايران, اهئاز, 1385

15. سلطاني، اصغر؛ نصراصفهاني، احمدرضا؛ زماني، عشرت, نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش

همايش بزرگداشت دکتر علي‌محمد کاردان, تهران, 1384

16. سلطاني، اصغر؛ نصراصفهاني، احمدرضا؛ پورقاضي، اعظم, امکان سنجي تاسيس رشته هاي کارشناسي ارشد آموزش علوم در دانشگاههاي کشور

مقالات همايش آموزش عالي و توسعه پايدار, تهران موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و انجمن آموزش عالي ايران, 1383

17. سلطاني، اصغر, بررسي جايگاه انجمن هاي اولياء و مربيان در سياست‌هاي مدرسه محور

هفتمين همايش سراسري انجمن هاي اولياء و مربيان, تهران،, 1382

مهارت ها

 نرم افزار آماري SPSS

 نر افزار آماری لیزرل

دروس

دروس مورد علاقه

 نظريه برنامه درسي (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 کچمي ملايي، صادق

بررسي ميزان دستيابي به هدفهاي برنامه‌درسي تربيت بدني متوسطه از ديدگاه دبيران تربيت بدني شهر کرمان در سال تحصيلي 93-92, 1393, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
راهنمايي

 حميدي نصرآباد، اعظم

بررسي رابطه سبک هاي يادگيري با مديريت زمان در بين دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر کرمان, 1393, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
راهنمايي

 ملايي، مرضيه

تحليل محتواي برنامه‌درسي دوره پيش دبستاني استان کرمان در سال تحصيلي 92-91, 1393, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مشاوره

 مقدري، سمانه

ارزيابي برنامه درسي دوره کارشناسي پيش دبستاني و دبستاني مبتني بر الگوي زايس از ديدگاه اعضاي هيات علمي، دانشجويان و دانشآموختگان اين رشته در دانشگاه شهيد باهنر کرمان, 1393, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مشاوره

 وليزاده، فاطمه

تحليل محتواي کتابهاي درسي علوم تجربي دوره ابتدايي با توجه به مهارتهاي سواد علمي و فناورانه, 1393, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مشاوره

 کوشي، زهرا

ارائه الگويي جهت پيش‌بيني کيفيت تدريس اعضاء هيات علمي بر اساس ذهنيت فلسفي و انگيزش شغلي آنان, 1392, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مشاوره

 صامت، الهام

تاثير قرائت قرآن کريم بر توانايي خواندن متن و قرائت دانش‌آموزان پسر کم توان ذهني شهر کرمان, 1392, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مشاوره

 بهره‌مند، اسماء

بررسي رابطه آموزش تفکر با مهارت‌هاي زندگي دانشجويان کارشناسي دانشگاه باهنر کرمان در سال تحصيلي 93-1392, 1392, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مشاوره

 شهنوازي، هوشنگ

فلسفه تربيتي پيامبر (ص) با توجه به احاديث وارده در صحيح ديدگاه بخاري, 1393, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مشاوره

 کوشان، زهرا

رابطه سبک مديريت کلاس با يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي شهر کرمان, 1393, دانشگاه شهيد باهنر کرمان
مشاوره

 پوراحمدي، زينب

آسيب شناسي آموزش فيزيک مقطع کارشناسي در دانشگاه‌هاي فني مهندسي دولتي شهر تهران, 1392, دانشگاه شهيد بهشتي
مشاوره