دکتر اصغر شيرواني

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

shirvanias@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

کارشناسی گیاهپزشکی , از 1376 تا 1380

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی , از 1380 تا 1382

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا حشره شناسی کشاورزی , از 1382 تا 1386

انتشارات

مقاله های مجله

1. Rashki, M., F. Talepour & A. Shirvani, Sub-lethal effect of combination of Metarhizium anisopliae and imidacloprid on life table of Myzus persicae (Hem.: Aphididae)

Journal of Crop Protection, 4, 4, 577-587, 2015

2. Feizpoor, Sh., A. Shirvani & M. Rashki, A Survey of the Agrotis of Iran

Journal of Insect Science, 14, 2014

3. Feizpoor, Sh. & A. Shirvani, New Records of Noctuid Moths (Noctuidae, Noctuinae, Xylenini) from Iran

Journal of Entomological Research Society, 16, 1, 37-47, 2014

4. Saboori, A., A. Wohltmann, M. Hakimitabar and A. Shirvani, A new species of the genus Achaemenothrombium (Acari: Achaemenothrombiidae) from Iran

Zootaxa, 3694, 2, 2013

5. Rashki, M. and A. Shirvani, The effect of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana on life table parameters and behavioural response of Aphis gossypii

Bulletin of Insectology, 66, 1, 85-91, 2013

6. Shirvani, A., H. Sheykhnejad And M. A. Shoghali, Eremohadena afzalipouri sp. nov. from Iran

Journal of Insect Science, 12, 2012

7. Kazemi, E. and A. Shirvani, A checklist of Caradrina Ochsenheimer, 1816 (Lepidoptera, Noctuidae, Xyleninae) of Iran

Natura Montenegrina, Podagrica, 11, 3, 443-453, 2012

8. Shirvani A., Noctuidae moths (Insecta: Lepidoptera) with Iranian type locality

Check List, 8, 6, 1134-1157, 2012

9. Kazemi, E. and A. Shirvani, Albocosta herculea (Corti & Draudt, 1933) (Lepidoptera: Noctuidae), new to Iran

Zoology and Ecology, 2012

10. Shirvani, A., M. A. Shoghali and S. Feizpoor, A survey of the Perigrapha Lederer (Lepidoptera, Noctuidae,Hadeninae) species of Iran

Turkish Journal of Zoology, 36, 6, 752-758, 2012

11. Farzan, S., Asadi, M., Ueckermann, E. and Shirvani A., Two new flat mite species of the genus Aegyptobia Sayed, 1950 (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae) from Iran

Zootaxa, 3518, 79–88, 2012

12. Shirvani, A., Noctuidae (Lepidoptera) species sampled from Khabr National Park, Kerman, Iran, part I

Journal of the Lepidopterists’ Society, 66, 3, 121–132, 2012

13. Kazemi, E., A. Shirvani, L. Ronkay & M. Asadi, A new Diadochia Püngeler, 1914 species from Iran (Lep.: Noctuidae, Xyleninae)

Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 58, 2, 163–168, 2012

14. Feizpoor, Sh. & A. Shirvani, Lithophane alaina Boursin, 1957 (Lep., Noctuidae, Xyleninae), a new species from Iran

Acta Zoologica Lituanica, 21, 3, 232-234, 2011

15. Shirvani, A. & M. A. Shoghali, A Checklist of Dichagyris Lederer, 1857 (Lepidoptera: Noctuidae, Noctuinae) of Iran

Journal of Entomological Research Society, 13, 2, 83-90, 2011

16. Shirvani, A. & M. A. Shoghali, Eucoptocnemis tischendorfi (Püngeler) (Lepidoptera: Noctuidae: Noctuinae): New record for Iran with description of female of Brachygalea miskoi Ronkay (Lepidoptera: Noctuidae: Oncocnemidinae)

Entomological Research, 40, 4, 199-201, 2010

17. Shirvani, A., K. Kamali, L. Ronkay and A. A. Talebi, New records of three Noctuidae species with description of the female of Hadula osmana Hacker, 1998 from Iran

Esperiana, 14, 559-564, 2008

18. Shirvani, A., K. Kamali, L. Ronkay and A. A. Talebi, Taxonomic and Faunistic notes of certain Noctuidae species (Lepidoptera) for Iran

Esperiana, 14, 565-571, 2008

19. Shirvani, A., L. Ronkay and A. A. Talebi, A new Brachygalea HamPSon, 1906 species from Iran (Lepidoptera, Noctuidae, Oncocnemidinae)

Esperiana, 14, 573-576, 2008

20. Shirvani, A., L. Ronkay, K. Kamali and A. A. Talebi, A new Pseudohadena Alphéraky, 1889 species from Iran (Lepidoptera, Noctuidae, Xyleninae)

Esperiana, 14, 577-580, 2008

21. حاج رحمت الهی، ف.، م. راشکی و ا. شیروانی, ترجیح میزبانی و تأثیر دما بر واکنش تابعی زنبور Aphidius matricariae (Hym.: Aphidiidae) روی شتة معمولی گندم

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی, 4, 1, 72-65, 1394

22. طالع پور، فاطمه؛ مریم راشکی و اصغر شیروانی, کنترل شته سبز هلو به‌وسیله قارچ Metarhizium anisopliae و سم ایمیداکلوپرید روی سه رقم کلزا در شرایط نیمه طبیعی

حفاظت گیاهان, 28, 4, 589-595, 1393

23. فیض پور، ش و ا. شیروانی, گزارش جدید هفت گونه شب پره از خانواده Noctuidae (Insecta, Lepidoptera) برای فون استان خراسان شمالی

تحقیقات آفات گیاهی, 4, 1, 11-19, 1393

24. م. راشکی، ع. خ. پاکدل، ح. اللهیاری، ا. شیروانی، ا. رضوان نژاد و ژ. و. آلفن, اثر قارچ بیمارگر حشرات Beauveria bassiana بر واکنش تابعی و تولید مثل زنبور پارازیتویید Aphidius matricariae Haliday (Hym.: Braconidae)

مجله کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی, 2, 1, 43-52, 1392

25. شیروانی ا. و و. حسینی نوه, برآورد پارامترهای جدول زندگی باروری شته جالیز (Aphis gossypii Glover)

مجله علوم کشاورزی ایران, 35, 1, 29-33, 1383