دکتر آزاده شريفي مقدم

دکترای رشته زبانشناسی همگانی و دانشیار گروه زبان های خارجی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

asharifi@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علامه طباطبائی

دکترا زبانشناسی همگانی (پایان نامه: تصویرگونگی در واژگان و عناصر صرفی-نحوی زبان فارسی) , تا 1385

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی (پایان نامه: A Study of the Acquisition of English Derivational Affixes by Persian Learners) , تا 1374

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ادبیات انگلیسی , تا 1368

افتخارات و جوایز

 انتخاب مقاله «تاثیر متغیرهای اجتماعی برگونۀ گفتاری گویشوران کرمانی» به عنوان پژوهش برگزیده سال 1391 توسط اداره فرعنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان

 تقدیراز ترجمه کتاب «برنامه ریزی درسی مدرسه محور» در سومین دوره کتاب سال

 عضو مشورتی هیات تحریریه مجله زبانشناسی اجتماعی

زبان ها

English

مسلط

فرانسه

سطح مقدماتی

سازمان ها

 بخش زبان دانشگاه شهید باهنر

رئیس گروه زبان های خارجی, از 14/10/92 تا 26/12/94

 پژوهشکده اسلام و ایران

رئیس گروه گویش شناسی, از 15/4/87 تا 14/7/89

انتشارات

کتاب ها

1. آریه لوی, برنامه درسی مدرسه محور

انتشارات دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1391
ترجمه شریفی مقدم،آزاده و نعمت ا...موسی پور

2. ترجمه شریفی مقدم ، آزاده و طهمورث نورائی, اختلالات تنفسی

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1379

مقاله های مجله

1. Sharifi Moghadam, A.; Bahreyni,M. and Abolhassani Zadeh, V., An Experimental Study on the Effect of Age and Gender on the Use of Compliments in Persian

Journal of Sociolinguistics, 2, pp: 64-71, 2017

2. Ghazanfari Moghaddam,N.&A. Sharifi Moghaddam, Translating genderism, a way of manipulating gender norms

International Journal of Women’s Research, 2, 2, 217-239, 2016

3. Sharifi Moghaddam,A & Qhazizadeh, A, Translation of Onomatopoeia in Holy Defense Literary Works

Review of Applied Linguistics Research, Vol. 2, , Fall, No. 2, Pp: 100-116, 2016

4. Sharifi Moghaddam,A. M.Mohammadyari &A.Bordbar, Evaluation of “Gender Bias/Equity” in EFL/ESL Textbooks on English Time Series

Iranian Journal of Research in Educational Systems, 7, 23, 41-55, 2014

5. Sharifi Moghaddam,A , L. Yazdanpanah & V. Abolhassanizadeh, On change route of address terms in Persian

Iranian Journal of Language Issues, 1, 2, 1-18, 2014

6. Abolhassanizadeh,V., Karimabadi,H. ,Ayazi,E.& Sharifi Moghaddam,A, The effect of age and sex on the acoustic characteristics of speech

Language Design., 16, 1, 105-116, 2014

7. Sharifi Moghaddam,A &. F.Farrahi Moghaddam, A Semantic Change Model forr French Loanwords in Persian

Acta linguistica Asiatica, 3, 2, 73-88, 2013

8. Sharifi Moghaddam,A , L. Yazdanpanah & V. Abolhassanizadeh, The analysis of Persian address terms based on the theory of politeness

SKASE journal of theoretical linguistics, 3, 2, 55-71, 2013

9. Abolhassanizadeh,V., Taqhva,N., Sharifi Moghaddam,A, & Golshan, A, Effect of Farsi language on Iranian traditional music

ANNALI: AIΩN, N.S.2, 1-11, 2013

10. Abolhassanizadeh, V.,Tafakori,Sh. & Sharifi Moghaddam,A., Phonetic realization of focus

Language Design, 14, 5-19, 2012

11. Ghazanfari Moghaddam,N.&A. Sharifi Moghaddam, The Effect of Translator’s Ideology on the Transmission of Cultural Terms

International Journal of Applied Linguistics &English Literature, 1, 2, 76-84, 2012

12. Ghazanfari Moghaddam, N., Sharifi Moghaddam, A.& Sharififar, M., Source Text Analysis and Translating Ideology: Investigating “Sexism” in Sidney Sheldon’s “The Stars Shine Down

The Iranian EFL Journal, 10, 1, 151-168, 2012

13. شریفی مقدم، آزاده و ارجمندی، الهه, ارزیابی میزان تطابق استعاره های مفهومی کلامی و غیرکلامی حوزه های غم و شادی در اشعار دورۀ ابتدایی از منظر زبان شناسی شناختی

علمی-پژوهشی مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران, تابستان. سال ششم, 21, 59-75, 1397

14. شریفی مقدم، آزاده و مهرارا، حسین, پیوستار نمادپردازی آوایی در اشعار حافظ برطبق نظریۀ هینتون

علمی-پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا, سال دهم, 28, 59-85, 1397

15. شریفی مقدم، آزاده و شریف پور، پردیس, بررسی تطبیقی کارگفت های بکاررفته در لالایی های دو فرهنگ کلامی فارسی و انگلیسی

نشریۀ علمی-پژوهشی ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان, بهار و تابستان.10, 18, 97-121, 1397

16. شریفی مقدم ، آزاده، فخر روحانی، محمدرضا، حاجی لو، مریم, مقایسۀ پدیدۀ تكریم در متون دینی اسلام و زرتشتی

فصلنامه علمی-پژوهشی زبان¬شناسی اجتماعی, .دورۀ دوم, شماره سوم, 79-91, 1397

17. زندرحیمی، مینا و شریفی مقدم ، آزاده, . مناسبت لغات استفاده شده در ترجمه ادبیات کودکان: رویکردی پیکره¬ای.

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه., 11, 58, 7-22, 1396

18. اسحاقی، مهدیه و شریفی مقدم، آزاده, هم نامیِ یک حرف اضافه و یک ضمیر در گونۀ گفتاری کرمان

علمی- پژوهشی زبان و زبان شناسی, 13, 25, 89-106, 1396

19. آزاده شریفی مقدم ، وحیده ابوالحسنی زاده و سمیرا تجرد, سیر جنسیّت زدگی در ادبیات داستانی معاصر زبان فارسی

مطالعات زبان و گویش های غرب ایران, 1, 7 129-10, 1392

20. شریفی مقدم ، آزاده, دربارۀ وند –U در گونۀ زبانی کرمانی

مجله علمی-پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا, 5, 9, 71-90, 1392

21. شریفی مقدم،آزاده و نجمۀ ندیمی, تحلیلی معنی شناسی از کاربرد نام حیوانات در ضرب المثل های گویش لار

مجله علمی پژوهشی گویش شناسی, 1, 2, 137-159, 1392

22. شریفی مقدم ، آزاده ، مهدیه کرمی و آناهیتا بردبار, نقش معنائی عضوواژه ها در ضرب المثل های گونه کرمانی

فصلنامه پژوهشی پژوهشگران فرهنگ, 10, 29, 215-237, 1391

23. شریفی مقدم ، آزاده و وحیده ابوالحسنی زاده, پژوهشی پیرامون الفاظ نام آوا در گونۀ گفتاری کرمان

فصلنامه پژوهشی پژوهشگران فرهنگ, 11, 30, 183-204, 1391

24. شریفی مقدم ، آزاده و مریم عبدالعلی زاده, تاثیر متغیر اجتماعی مذهب بر رفتارهای کلامی گویشوران کرمانی

فصلنامه پژوهشی پژوهشگران فرهنگ, 11, 31, 129-148, 1391

25. شریفی مقدم،آزاده و آناهیتا بردبار, نگاهی زبانشناختی به توازن در متن قران کریم

.مجله پژوهش های اسلامی:دانشگاه شهید باهنر کرمان, 5, 7, 131-150, 1390

26. اسحاقی ، مهدیه و آزاده شریفی مقدم, چگونگی تغییر دو واج چاکنائی انسدادی/?/و سایشی/h/ در گویش کرمان

فصلنامه پژوهشی پژوهشگران فرهنگ, 28, 83-98, 1390

27. شریفی مقدم ، آزاده و مهدیه اسحاقی, تاثیر متغیرهای اجتماعی برگونۀ گفتاری گویشوران کرمانی

فصلنامه پژوهشی پژوهشگران فرهنگ, 8, 26, 131-144, 1389

28. شریفی مقدم،آزاده و فخری سجادی, بررسی گویش نامه های کرمانی

فصلنامه پژوهشگران فرهنگ, 27, 185-200, 1389

29. شریفی مقدم ، آزاده و آناهیتا بردبار, تمایزگونگی جنسیّت در اشعار پروین اعتصامی

. مجله علمی-پژوهشی «زبان پژوهی».دانشگاه الزهرا, 2, 3, 126-153, 1389

30. شریفی مقدم،آزاده, گستردگی الفاظ عضو در زبان فارسی

نشریه علمی-پژوهشی زبان و ادب, 28, 93-112, 1389

31. شریفی مقدم ، آزاده و فاطمه دریس, زبان شناسی کاربردی- انتقادی«نگرشی نوین به نقد»

نشریه علمی- خبری کرسی اندیشه, 9, 76-79, 1389

32. شریفی مقدم ، آزاده و آناهیتا بردبار و مهناز آرمات, فرهنگ حاکم بر گزینش نامهای تجاری در کرمان

فصلنامه پژوهشی پژوهشگران فرهنگ, 7, 23, 97-114, 1388

33. شریفی مقدم،آزاده و مهدیه اسحاقی, تحلیلی معنی شناسی از کاربرد حیوانات در ضرب المثل های گویش کرمانی

فصلنامۀ پژوهشی پژوهشگران فرهنگ, 7, 24, 185-200, 1388

34. شریفی مقدم ، آزاده, تصویرگونگی در "مقوله فعل" در زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی دستور(ویژه نامه فرهنگستان), 4, 135-151, 1387

35. شریفی مقدم ، آزاده, زبان شناسی انتقادی

نشریه علمی- خبری کرسی اندیشه, 46-48, 1387

36. شریفی مقدم ، آزاده, بررسی آماری قدرت تشخیص برخی سوالات آئین نامه راهنمائی و رانندگی

فصلنامه زبان و ادب کرمان, 47-53, 1378

37. Ghazanfari Moghadam,N. and Sharifi Moghadam, A., Tranlating Genderism,A Way of Manipulating Gender Norms

International Journal of Women's Research, 3, 2, 217-240, 0

38. شریفی مقدم، آزاده، آزادیخواه، مریم و ابوالحسنی زاده، وحیده, مقایسۀ استعاره های مفهومی غم و شادی در اشعار پروین اعتصامی

علمی-پژوهشی زبان پژوهی, 0

39. زندرحیمی، مینا و شریفی مقدم ، آزاده, On the Translation of ‘Address Terms’ of the Holy Quran into English and Persian Based on “Politeness Theory

نشریه علمی-پژوهشی پژوهش های زبانشناسی قران, سال هشتم, شماره اول, 53-64, 0

40. آزاده شریفی مقدم و فاطمه زهرا نظری رباطی, مقایسۀ نقش معنائی حیوانات در کتب آسمانی قرآن کریم و انجیل متّی و یوحنا با تأکید بر «دلالت» و «موضوعیّت».

علمی-پژوهشی معرفت ادیان, سال نهم, شماره چهارم, 20-41, 0

مقاله های کنفرانس

1. Ghahari,Sh., Barkhordari, M. & Sharifi Moghaddam,A.(, Diagnostic Assessment of the Barriers to Comprehending Academic Articles: A Case Study of EAP Students and Teachers at Two Universities

4th International conference on Applied language Studies, تهران-دانشگاه خواجه نصیر, 2016

2. Abolhassanizadeh,V., Abdolalizadeh, M. & Sharifi Moghaddam,A, Vowel Reduction in Kermani Accent

Global conference on linguistics and foreign language teaching (LINET) -Procedia-Social and Behavioral Sciences 136, ترکیه, 21-25, 2014

3. Sharifi Moghaddam,A , Chavosh,G. & V. Abolhassanizadeh, Eloquent Silence,a pragmatic concept in Persian

Global conference on linguistics and foreign language teaching (LINET) -Procedia-Social and Behavioral Sciences 136, ترکیه, 245-250, 2013

4. Bordbar,A.&A.Sharifi Moghadam, Investigating the perception of engineering English needs in the university

The first regional ELT conference, Islamic Azad unv-Izeh Branch, 52, 2011

5. Bordbar,A.&A.Sharifi Moghadam, The role of locus of control in ESP reading comprehension test performance

The first regional ELT conference, Islamic Azad unv-Izeh Branch, 51, 2011

6. Bordbar,A.&A.Sharifi Moghadam, Investigating the medical students linguistic needs in Iran

The first regional ELT conference, Islamic Azad unv-Izeh Branch, 53, 2011

7. Bordbar,A.&A.Sharifi Moghadam, An Explanatory Study of Test-Wiseness of Iranian EFL University Students

The 9th International TELLSI Conference, Ilam University, 56, 2011

8. شریفی مقدم ، آزاده و فاطمی، فتانه سادات, توجیه شناختی کاربرد «آتش» در مفهوم سازی دو احساس عشق و خشم.

دهمین همایش زبانشناسی ایران, تهران: دانشگاه علامه طباطبایی, سوم و چهارم مهرماه, 1397

9. اسما ایزدی، وحیده ابوالحسنی زاده، آزاده شریفی مقدم و زهرا حاج غلامرضایی, Fo in the Speech of Hearing Aided and Cochlear Implanted Children

International Conference on Laboratory Phonetics and Phonology, تهران: دانشگاه الزهرا, 53-59, 1397

10. آزاده شریفی مقدم و وحیده ابوالحسنی زاده, انگاره های تصویرگونه در گونۀ گفتاری کرمان

هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, ایران . زنجان, 1392
12-10 شهریور ماه 92

11. نادیا غضنفری مقدم، آزاده شریفی مقدم و رضا فراشبندی, تداعی منزلت زن از منظر واژگان:مطالعۀ موردی جنسِّت زدگی در اقلام زبانی

همایش مادری و زن تراز انقلاب اسلامی, ایران . تهران, 1392

12. نادیا غضنفری مقدم، آزاده شریفی مقدم و رضا فراشبندی, تحلیلی بر جنسیّت زدگی عناصر زبانی در ادب فارسی

اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی،ادبیات و مترجمی, ایران: شیراز, 1392

13. آزاده شریفی مقدم و مهدیه کرمی و زهرا دلبزرگی, Second Language Learning in Autistic Children Compared withTypically Developing Children: “Procedures and Difficulties”

اولین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان, ایران: مشهد, 1391

14. نفیسه تقوی، وحیده ابوالحسنی زاده،آزاده شریفی مقدم, بررسی تاثیر ریتم زبان فارسی بر ریتم موسیقی سنتی ایران

هشتمین همایش زبانشناسی ایران, ایران: تهران, 1391

15. شریفی مقدم ، آزاده, تصویرگونگی در نام های تجاری: تصویری از خلاقیت.

مجموعه مقالات نخستین و دومین هم اندیشی زبان شناسی و مطالعات بینارشته ای ادبیات و هنر در زبان, تهران: دانشگاه الزهرا, 129-111, 1389

16. شریفی مقدم، آزاده و مهدیه کرمی, کاربرد الفاظ عضو در ضرب المثل های گویش کرمان

همایش ملی "کرمان شناخت", 39, 1389

17. شریفی مقدم، آزاده و آناهیتا بردبار, نگاهی به نظریات غالب در زبان شناسی

همایش نیمروزه نظریه پژوهی, 19, 1389

18. شریفی مقدم، آزاده و فاطمه رمضانی, اهمیت کاربردشناسی در آموزش زبان انگلیسی

هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, 16, 1387

19. شریفی مقدم، آزاه و نرگس ندیمی, فرایندهای آوائی(واجی) گویش لار

همایش بین المللی زبان و مردم شناسی لارستان, 34, 1387

20. شریفی مقدم ، آزاده, بررسی آماری تاثیر برخی عوامل اجتماعی بر متغیرهای زبانی خاص گویش کرمانی

دومین همایش ملی زبان شناسی ، کتیبه ها و متون, 229, 1387

21. اسحاقی، مهدیه وآزاده شریفی مقدم, نقش معنائی حیوانات در ضرب المثل های گویش کرمانی

دومین همایش ملی زبان شناسی ، کتیبه ها و متون, 45, 1387

22. شریفی مقدم ، آزاده و نرگس ندیمی, حیوانات در گویش لار

همایش بین المللی زبان و مردم شناسی لارستان, 24-25, 1387

23. شریفی مقدم ، آزاده, تصویرگونگی در تبلیغات دینی

سمینار تخصصی بازخوانی نظام آموزش و پژوهش دینی در آموزش عالی هنر, اصفهان:دانشگاه هنر اصفهان, 1386

24. شریفی مقدم ، آزاده و آناهیتا بردبار, نگاهی زبانشناختی به توازن در متن قران کریم

. سمینار تخصصی بازخوانی نظام آموزش و پژوهش دینی در آموزش عالی هنر, اصفهان:دانشگاه هنر اصفهان, 1386

25. شریفی مقدم، آزاده, «آواشناسی تولیدی» علمی توصیفی- تجربی

کنگره ملی علوم انسانی, تهران, 97, 1385
چکیده مقالات کنگره ملی علوم انسانی

26. شریفی مقدم ، آزاده, تصویرگونگی در مقوله اسم در زبان فارسی

مجموعه مقالات نخستین همایش انحمن زبان شناسی ایران, 297-287, 1384

27. شریفی مقدم ، آزاده و سمانه دادمهر, بررسی مقابله ای نقش و کاربرد القاب خطاب در زبان فارسی و انگلیسی

مجموعه مقالات نهمین همایش زبانشناسی ایران, تهران-دانشگاه علامه طباطبایی, 495-508, 0

28. شریفی مقدم ، آزاده, انگیختگی در سطح عناصر پسوندی فعلی در زبان فارسی براساس اصل ارتباط

همایش صرف, 0

دروس

دروس ترم جاری

 صرف (کارشناسی ارشد)

 ساخت زبان فارسی (کارشناسی)

 زبانشناسی تاریخی تطبیقی (کارشناسی ارشد)

 جامعه شناسی زبان (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 آواشناسی – کلیات زبان شناسی 1و 2 – ساخت زبان فارسی – واژه شناسی – بررسی مقابله ای ساخت جمله – دستور و نگارش 1و 2 – درک و مفاهیم 1و2 – نامه نگاری انگلیسی (کارشناسی)

 مبانی زبانشناسی – آواشناسی عمومی – آواشناسی تجربی – ساختواژه – تاریخ زبان شناسی – زبانشناسی تاریخی و تطبیقی – ساخت واژه – مکاتب جدید در زبان شناسی – جامعه شناسی زبان – تجزیه و تحلیل زبان و کاربرد شناسی- تاریخ زبانشناسی (کارشناسی ارشد)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 مریم مخترع

 شکیبا شریفی نژاد

 سهیلا چتریزه

 مریم سالاری

دانشجویان قبلی

 چاوشی، گلناز

سکوت در متون ادب فارسی معاصر(با تاکید بر رمان ها), 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنما

 دادمهر، سمانه

تحلیل مقابله ای القاب خطاب در زبان فارسی و انگلیسی., 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنما

 عاطفه جدیدالاسلامی

تحلیلی نقش گرا بر مطالعه تاثیر متغیرهای سن و جنسیت بر شیوه بیان توصیف درد در فارسی, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنما

 غضنفری مقدم ، نادیا

عناصر و مفاهیم تبعیض جنسیّتی از انگلیسی به فارسی, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنما

 یزدانپناه، لیلا

A Synchronic and Diachronic Approach to the Change route of address terms, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنما

 تجرد ، سمیرا

مقایسۀ واژه ها و عبارات جنسیّت زده در داستان های بلند, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنما

 فرهی مقدم، فریماه

French Loanwords in Persian, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنما

 محمدیاری ، محمد

ارزیابی تبعیض جنسیتی در کتب آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنما

 تقوی، نفیسه

. مشخصه های کمی ریتم فارسی و تاثیر آن بر موسیی سنتی ایرانی, 1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشاور

 حیدری،ناهید

) رابطه مکان کنترل اضطراب امتحان و جهت گیری دینی در دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشاور

 برهانی، امین

ارتقا انگیزه دانشجویان زبان انگلیسی از طریق گستره خوانی . دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشاور

 کرمی ، مهدیه

Comparing Linguistic Features of Speech in Children with Autism, 1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشاور

 همایون ، هاجر

The Study of language Learner’s Preferences for Error Correction in English Classes, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشاور

 شفیعی، ناهید

Critical Discourse Analysis of Chilton’s Theory Application in Bush’s speech, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشاور

 مارزی، منصور

ارتباط میان هوش های چندگانه دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی و عملکرد آنها, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشاور

 رستمی زاده،مرضیه

مقایسۀ عوامل انسجام در داستان های جلال آل احمد و هوشنگ مرادی کرمانی, 1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشاور

 سالکی، سروا

تمایات دانش آموزان و معلمان زبان ایرانی در مورد تصحیح غلط های گفتاری, 1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشاور

 رزا قاسمی نژاد

میزان آشنایی مترجمین رسمی دادگستری با اصول اخلاقی مترجمین ایران, 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
مشاور

 مسعود بحرینی

پژوهشی پیرامون میزان تاثیر متغیرهای اجتماعی بر کاربرد ساختارهای تعارف در زبان فارسی, دانشگاع شهید باهنر کرمان

 مریم حسنی موسی آبادی.

تاثیر سبک کلام بر کاربرد ساختارهای حدنما توسط گروههای جنس در زبان فارسی., دانشگاه شهید باهنر کرمان .

 مریم حاجی لو.

. بررسی ادوات تکریم در متون دینی زرتشتی و مقایسه ان با متون دینی اسلامی, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مریم آزادیخواه.

بررسی استعاره های مفهومی غم و شادی در اشعار پروین اعتصامی در چهارچوب زبانشناسی شناختی., 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان .

 فاطمه طهماسبی

بررسی استعاره مفهومی مرگ در زبان فارسی از دیدگاه زبانشناسی شناختی., 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان .

 اعظم انجم شعاع

بررسی مقابله ای مفهوم، ساختار و کاربرد تعارف در دو زبان فارسی و انگلیسی., 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان .

 الهه ارجمندی

بررسي استعاره هاي مفهومي كلامي و غيركلامي شادي و غم در اشعار دوره اول ابتدايي از منظر زبانشناسی شناختی., 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان .

 فاطمه رضایی

بررسي استعاره هاي كلامي و غير كلامي در پوسترهاي مذهبي و ملي بر اساس رويكرد., 1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان .

 حکیمه حمزه

بررسی ویژگی های واجی آوایی لهجه های کیسکانی., 1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان .

 الناز ایازی

فرایند فراگیری زبان اول در بچه های فارسی زبان زیر4سال, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 عاطفه محمدیلری

رابطه بین تمایل برقراری ارتباط زبان آموزان، درک فردی توانش زبانی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زینب توفیق

خنثی شدگی آوایی همخوان های انسدادی واکدار در جایگاه آغازه و پایانی در زبان فارسی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 هادی کریم آبادی

بررسی فرایندهای واجی در گویش کرمانی در چهارچوب نظریه بهینگی, 1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 نجمه روحانی

مقايسه كاربرد ابزارهاي انسجامي در نوشتار دانش آموزان نابينا و بيناي دختر و پسر, 1395, .دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سعیده برزگر

بررسي سكوت ارتباطي در آثار ادبي سعدي در چارچوب نظري رومن ياكوبسن, 1395, .دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فتانه السادات فاطمی

مطالعه و ارزیابی میزان تطابق استعاره های مفهومی کلامی و غیرکلامی (مصوّر) حوزۀ مفهومی جنگ در داستان های شاهنامۀ فردوسی از منظر زبانشناسی شناختی, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مریم بلوچی باغینی

بررسی زبانشناسی القاب خطاب در گونۀ کلامی منطقۀ کرمان, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 ساخت زبان فارسی

- یک شنبه 07:30 تا 09:30

 صرف

- سه شنبه 07:30 تا 09:30

 زبانشناسی تاریخی تطبیقی

- دوشنبه 09:30 تا 11:30

 جامعه شناسی زبان

- دوشنبه 07:30 تا 09:30