عطاله صالحی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

drsalehi@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکترا حقوق بین الملل عمومی (پایان نامه: به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل) , از 1381 تا 1387

 دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی (پایان نامه: کمیسیون حقوق بشر) , از 1378 تا 1381

علاقمندی ها

 فلسه حقوق-حقوق بشر-حقوق زنان-فلسفه حقوق

زبان ها

زبان انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. دکتر عطااله صالحی, سیرتحول تاریخی مفاهیم شهروند و حقوق شهروندی

موسسه حقوق شهروندی, تهران, 1397

2. دکتر عطااله صالحی, به زمامداری در عرصه حقوق بین الملل

انتشارات حقوق شهروندی, تهران, 1396

مقاله های مجله

1. عطااله صالحی, حکومت قانون در عرصه بین الملل

مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی تهران, 1388

دروس

دروس ترم جاری

 متون حقوق سه (کارشناسی ارشد)

 حقوق بین الملل اسلام (کارشناسی)

 حقوق بین الملل عمومی دو (کارشناسی)

 سازمان های بین المللی (کارشناسی)

 حقوق بین الملل خصوصی دو (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 حقوق بین الملل یک (کارشناسی)

 تاریخ حقوق (کارشناسی)

 حقوق بشر در اسلام (کارشناسی)

 کلیات حقوق (کارشناسی ارشد)

 حقوق زن در اسلام (کارشناسی ارشد)

 متون حقوقی دو (کارشناسی)