دکترعلیرضا مهدی زاده

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mehdizadeh.ar@gmail.com

 ایمیل

honar2apex@yahoo.com

 تلفن ثابت

03432134897

 موبایل

09133430029

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه هنر تهران

کارشناسی عکاسی (پایان نامه: عکاسی از بازار قدیم تهران) , از 1373 تا 1377

 دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد پژوهش هنر (پایان نامه: تاثیر عکاسی بر مکاتب رئالیسم و امپرسیونیسم) , از 1377 تا 1379

 دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

دکترا پژوهش هنر (پایان نامه: نقش اندیشه شیعه در پیدایی فالنامه تهماسبی) , از 1388 تا 1392

سازمان ها

 آموزش و پرورش کرمان

رییس دبیرستان-معاون فنی - سرپرست بخش-, از 1387 تا 1393

طرح های تحقیقاتی

 تبیین ویژگی بنیادین نگارگری شیعی

از 1393 تا 1394

انتشارات

مقاله های مجله

1. علیرضا مهدی زاده, بررسی کارکردهای گوناگون عکس های مستند اجتماعی بر اساس نظریه یاکوبسن(کارکردهای زبان)

فصلنامه علمی پژوهشی کیمیای هنر, 3, 18, 98-164, 1395

2. علیرضا مهدی زاده, تحلیل و خوانش عکس برمبنای ابزارهای تحلیلیِ رویکرد نشانه‌شناسی

دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهش هنر, 6, 12, 75-89, 1395

3. علیرضا مهدی زاده, بررسی تحلیلی گفتمان شیعی در چند نگاره حضرت علی(ع) از دوره های ایلخانی تا صفوی

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, 7, 24, 35-48, 1395

4. علیرضا مهدی زاده, مقایسه تطبیقی نگاره معراج در خمسه و فالنامه

دو فصلنامه علمی ترویجی جلوه هنر, 7, 14, 5_16, 1394

5. علیرضا مهدی زاده, مطالعه تطبیقی نقاشی رسمی با عامیانه

فصلنامه رشد آموزش هنر, 3, 32, 11_23, 1394

6. علیرضا مهدی زاده, کارکردهای بیانی عکس های مستند اجتماعی

کتاب شش نگاه به عکاسی مستند, 0, 0, 98_73, 1394

7. علیرضا مهدی زاده, تحلیل نگاره های فتح خیبر مربوط به دوره های تیموری،ترکمن و صفوی

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر, 10, 97_107, 1394

8. علیرضا مهدی زاده، حسن بلخاری قهی, بررسی مضامین و نمادهای شیعی در نگاره معراج نسخه فالنامه تهماسبی

فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی, 46, 1393

9. علیرضا مهدی زاده, تاملی پیرامون رابطه فرهنگ و هنر در جامعه سنتی

فصلنامه مهندسی فرهنگی, 9, 82, 10_20, 1393

10. علیرضا مهدی زاده, آشنایی با نقد هنری

فصلنامه آموزش هنر, 4, 1391

11. علیرضا مهدی زاده, تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه شناسی

دو فصلنامه علمی ترویجی جلوه هنر, 2, 5, 1390

12. علیرضا مهدی زاده, مناسبت شرایط فرهنگی بهزاد با هنر و خلاقیتش

فصلنامه هنر, 84, 1390

13. علیرضا مهدی زاده, اهمیت معنویت در هنر و آموزش آن

فصلنامه علمی تخصصی مهندسی فرهنگی, 52_51, 1390

14. علیرضا مهدی زاده, تاملات هایدگر در باب هنر

کتاب ماه هنر, 144, 1389

15. علیرضا مهدی زاده, هنر مفهومی،بحران هنر مدرن

کتا ب ماه هنر, 137, 1388

16. علیرضا مهدی زاده, نقش آموزش در توسعه هنر

کتاب ماه هنر, 1, 1388

17. علیرضا مهدی زاده, تاملی پیرامون توسعه فرهنگی و توسعه هنری

فصلنامه علمی تخصصی مهندسی فرهنگی, 35_36, 1388

مقاله های کنفرانس

1. علیرضا مهدی زاده, مطالعه تطبیقی نگارهای فتح خیبر دوره های تیموری، ترکمن و صفوی بر مبنای روایت

همایش ملی جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم هنر اسلامی, فرهنگستان هنر, 1394

2. , مناسبت معنویت با آموزش هنر

همایش ملی هنر و تحول بنیادین, دانشگاه فرهنگیان مشهد, 1391

3. , ضرورت مهندسی فرهنگ و هنر

همایش مدیریت شهری, دانشگاه آزاد, 1387

4. , نقش هنر در اتحاد ملی

همایش منطقه هفت دانشگاه آزاد, دانشگاه آزاد, 1386