دکتر ارشام برومندسعيد

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

arsham@uk.ac.ir & a_b_saeid@yahoo.com

 تلفن ثابت

034-3132-2490

تجربیات

 معاون آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان, کرمان, از 1383 تا 1386

 رییس

مرکز اموزش عالی کشاورزی بردسیر, بردسیر, از 1389 تا 1390

افتخارات و جوایز

 پژوهشگر برتر (1389 )

 پژوهشگر برتر (1390)

 پژوهشگر برتر استان ( 1390)

 پژوهشگر برتر (1391)

 پژوهشگر برتر (1392)

 پژوهشگر برتر (1393)

 پژوهشگر برتر (1394)

سازمان ها

 دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیات علمی, از 1379 تا 1386

انتشارات

کتاب ها

1. Arsham Borumand Saeid, Smarandache BE-Algebras

Education Publisher, USA, 2013

2. ارشام برومند سعید، مرجان کوچکی رفسنجانی, فرهنگ ریاضیات

جهاد دانشگاهی, 1394

مقاله های مجله

1. A. Borumand Saeid and M. M. Zahedi, Uniform structure on Hyper BCK-algebras

Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 17, 63-68, 2005

2. A. Borumand Saeid and M. M. Zahedi, Maximal and Obstinate Hyper K-ideals

Sci. Math. Jpn, 60, 421-428, 2004

3. A. Borumand Saeid and M. M. Zahedi, Quotient Hyper BCK-algebras

Quasigroups Related Systems, 12, 93-102, 2004

4. A. Borumand Saeid, R. A. Borzooei and M. M. Zahedi,, (Weak) Implicative hyper K-ideals

Bull. Korean Math. Soc., 40, 123-137, 2003

5. A. Borumand Saeid and M. M. Zahedi, Uniform structure on Hyper K-algebras

Sci. Math. Jpn., 58, 81-84, 2003

6. A. Borumand Saeid and M. M. Zahedi, Uniform topology on Hyper K-algebras

Pure Math. Appl., 14, 313-319, 2003

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 مجتبی قاسمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 باقر بارانی نیا

دانشگاه آزاد اسلامی

 هدی بنی واهب

دانشگاه آزاد اسلامی

 رقیه کوه نورد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 اسلام فارسیمدان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مرتضی افشار جهانشاهی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 علی سلیمانی نسب

1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهدیه عباسلو

1392, دانشگاه آزاد اسلامی

 رضا طیبی خرمی

1393, دانشگاه آزاد اسلامی

 سید عباس نعمت ا... زاده

1393, دانشگاه پیام نور تهران

 محسن امیری بیدشکی

1395, دانشگاه پیام نور تهران

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 محمد حجتی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 علی میری

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 فرزانه امیری زاده

1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سمیه رحيمي معزاباد

1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 نوشین کرمی راد

1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فاطمه سیدی مرغکی

1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 هما اصفهانی زاده

1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فاطمه خدادادپور مشیزی

1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 بتول ابراهيمي سيريزي

1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مژده صانعي

1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 معصومه مقبلي مهني

1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سمیرا مقدس زاده زرندي

1395, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زهره لاری

1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فهمیه زینلی کرمانی

1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 لیلا ممتحن

1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهسا صادقی کوثرخیزی

1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زهره فدایی راینی

1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سودابه خيرخواه برج قلعه

1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فهیمه تیموری

1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 غفت خزائيان

1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حمدا.. محمدی سلیمانی

1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مریم رسولی

1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 صادق مشایخی

1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 فاطمه افضلی

1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 نعیمه خنجری

1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 جلیل قدرتی

1391, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 نرجس هادی نژاد

1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 زهرا احمدی مصردشتی

1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 حبیبه مهدی پور

1390, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ندا محتشم نیا

1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان

 نصرت حسن زاده سبلویی

1389, دانشگاه شهید باهنر کرمان