دکتر ارسطو بدويي دلفارد

دانشیار بیوشیمی

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03433202044

 ایمیل

badoei@uk.ac.ir

 آدرس

انتهای بلوار 22 بهمن، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی زیست شناسی , از 1377 تا 1381

 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد بیوشیمی (پایان نامه: جداسازی و شناسایی یک باکتری ملانین ساز با فعالیت تیروزینازی و لاکازی) , از 1381 تا 1384

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا بیوشیمی (پایان نامه: افزایش کارایی متالوپروتئاز وابسته به روی با روش جهش زایی هدفمند) , از 1384 تا 1388

 دانشگاه چالمرز سوئد

پسا دکترا سیستم بیولوژی و مهندسی متابولیک مخمر , از 1388 تا 1389

علاقمندی ها

 بیوتکنولوژی آنزیم ها و مهندسی پروتئین

سازمان ها

 هیآت علمی گروه زیست شناسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از مهر 1389 تا ادامه دارد

 رئیس انجمن پژوهشگران جوان

دانشگاه شهید باهنر کرمان, از اسفند 1389 تا ادامه دارد

طرح های تحقیقاتی

 غربالگری و شناسایی باکتری های مولد پروتئاز گرمادوست از چشمه های آب گرم استان کرمان

از 1391 تا 1392

 جداسازی و شناسایی باکتری های مولد فیتاز با قابلیت استفاده در کشاورزی و دامپروری

از 1391 تا کنون

انتشارات

کتاب ها

1. , شیمی فیزیک برای علوم زیستی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1394

2. , مبانی بیوفیزیک

ارجمند, ایران, 1392

3. , ژنتیک مولکولی واتسون جلد اول

خانه زیست شناسی, ایران, 1389

4. , ژنتیک مولکولی واتسون جلد دوم

خانه زیست شناسی, ایران, 1389

مقاله های مجله

1. Ramezani–pour, N., Badoei-Dalfard, A., Namaki-Shoushtari, A., Karami, Z., Nitrile-metabolizing potential of Bacillus cereus strain FA12; Nitrilase production, purification and characterization.

Biocatalysis and biotransformation, 33, 1, 156-166, 2015

2. Arastoo Badoei-Dalfard, Purification and characterization of L-asparaginase from Pseudomonas aeruginosa strain SN004: Production optimization by statistical methods

Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 4, 1, 388–397, 2015

3. Parhamfar, M., Badoei-Dalfard A., Khaleghi, M., Hassanshahian M., Purification and characterization of an acidic, thermophilic phytase from a newly isolated, Geobacillus stearothermophilus strain DM12.

Progress in biological sciences, 5, 1, 61-73, 2015

4. Badoei-Dalfard A., Karami Z., Ravan H., Purification and characterization of a thermo- and organic solvent-tolerant alkaline protease from Bacillus sp. JER02

Preparative Biochemistry & Biotechnology, 45, 1, 128-143, 2015

5. Ravan H., Kashanian S., Sanadgol N., Badoei-Dalfard A., Karami Z., Strategies for optimizing DNA hybridization on surfaces

Analytical Biochemistry, 444, 41-46, 2014

6. Badoei-Dalfard, A; Karami, Z., Screening and isolation of an organic solvent tolerant-protease from Bacillus sp. JER02: Activity optimization by response surface methodology

Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 89, 15-23, 2013

7. Khajooie, A; Rezanejad, F; Esmaeili-Mahani , S; Badoei-Dalfard, A., Study on allergenicity of Thuja orientalis pollen grains in rat

Aerobiologia, 1-5, 2013

8. Asghari, S. M., Khajeh, Kh., Badoei Dalfard, A., Pazhang, M., Karbalaei-Heidari, H.R., Temperature, organic solvent and pH stabilization of the neutral protease from Salinovibrio proteolyticus: significance of the structural calcium

BMB reports, 44, 10, 665-668, 2011

9. Ruenwai, A. Neiss, K. Laoteng, W. Vongsangnak, A. Badoei Dalfard, S. Cheevadhanarak, D. Petranovic, J. Nielsen, Heterologous production of polyunsaturated fatty acids in Saccharomyces cerevisiae causes a global transcriptional response resulting in reduced proteasomal activity and increased oxidative stress

Biotechnology Journal, 6, 343–356, 2011

10. Badoei-Dalfard A., Khajeh K., Asghari S.M., Ranjbar B., and Karbalaei-Heidari H.R., Enhanced activity and stability in the presence of organic solvents by increased active site polarity and stabilization of a surface loop in a metalloprotease

J. Biochem., 48, 2, 231-238, 2010

11. Mohammadian M., Fathi Roudsari M., Badoei-Dalfard A., and Khajeh Kh., Enhanced expression of a recombinant bacterial laccase at low temperature and microaerobic conditions: purification and biochemical characterization

Journal of industrial microbiology and biochemistry, 37, 8, 863-869, 2010

12. Ghobadi,S., Khajeh,K., Noamanpour,B., Ahmadi,A. and Badoei-Dalfard, A., Purification and characterization of α-amylase from a Bacillus sp. GHA1, which isolated from hot spring

JICS, 7, 2, 432-440, 2009

13. Badoei Dalfard A., Khajeh Kh., Soudi M. R., Naderi-Manesh H., Ranjbar B. and Sajedi H., Isolation and biochemical characterization of laccase and tyrosinase activities in a novel melanogenic soil bacterium

Enzyme and Microbial Technology, 39, 1409-1416, 2006

دروس

دروس ترم های گذشته

 مبانی بیوشیمی (کارشناسی)

 بیوشیمی متابولیسم (کارشناسی)

 بیوشیمی پروتئین ها (کارشناسی)

 بیوفیزیک (کارشناسی)

 آز بیوشیمی (کارشناسی)

 بیوشیمی تکمیلی (کارشناسی ارشد)

 مهندسی ژنتیک (کارشناسی ارشد)

 سازماندهی ژنوم (کارشناسی ارشد)

 مهندسی پروتئین (کارشناسی ارشد)

 آنزیم شناسی (کارشناسی ارشد)

 بیوشیمی لیپید (کارشناسی ارشد)

 روش های بیوشیمی بیوفیزیک (کارشناسی ارشد)

 بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک (دکترا)

 بیوتکنولوژی مولکولی (دکترا)

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان قبلی

 نرجس رمضانی پور

1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای اول

 مریم پرهام فر

1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای اول

 فاطمه آزادیان

1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای اول

 سعیده افریشم

1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای دوم

 یاسمین بین آبادی

1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد راهنمای دوم

 پروانه عابدی

1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 آزاده خواجویی

1391
استاد مشاور

 فاطمه صمدی

1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 فاطمه شجاعی

1393, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 سعیده نخعی مدیح

1392, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 مسلم آباریان

1394, دانشگاه شهید باهنر کرمان
استاد مشاور

 مصطفی امیری بهرامی

1391
استاد راهنما

 پروانه امیری

1393
استاد راهنما