دکتر امين خضري

خلاصه

کارشناسی: دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی علوم دامی 1381. کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، گروه مهندسی علوم دامی - تغذیه 1383. دکتری:دانشگاه تهران، گروه مهندسی علوم دامی - تغذیه ومیکروبیولوژی1387.

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا تغذیه دام ,

علاقمندی ها

 1- مطالعه تغییرات متابولیسم پروتئین و اسیدهای آمینه مواد خوراکی در تغذیه دام

 2- مطالعه اثر مواد خوراکی مختلف بر اکوسیستم میکروبی دستگاه گوارش دام با تاکید برنقش باکتری ها وتک یاخته ها

 3- مطالعه تغییرات متابولیسم کربوهیدرات مواد خوراکی در تغذیه دام

 4- مطالعه علمی و کاربردی بقایای محصولات کشاورزی در تغذیه دام

 5-مطالعه راهکارهای نوین علمی بهبود سنتز پروتئین میکروبی در دستگاه گوارش دام

 6-مطالعه بهبود کیفیت محصولات دامی شیر و گوشت با تغذیه علمی و مناسب

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

دروس

دروس ترم جاری

 دکتر امین خضری (دکترا)

تغذیه پیشرفته پروتئین