دکتر امين خضري

خلاصه

کارشناسی: دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی علوم دامی 1381. کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، گروه مهندسی علوم دامی - تغذیه 1383. دکتری:دانشگاه تهران، گروه مهندسی علوم دامی - تغذیه ومیکروبیولوژی1387.

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه تهران

دکترا تغذیه دام ,

علاقمندی ها

 4- مطالعه علمی و کاربردی بقایای محصولات کشاورزی در تغذیه دام

 2- کاهش آلودگی های محیطی (دفع گاز متان، نیتروژن، فسفر و ....) از طریق تغذیه پیشرفته دام

 1- مطالعه تغییرات متابولیسم مواد مغذی (پروتئین، کربوهیدرات، چربی) مواد خوراکی در تغذیه دام

 3- مطالعه تنش حرارتی در رابطه با عملکرد دام

 5-مطالعه راهکارهای نوین علمی بهبود سنتز پروتئین میکروبی در دستگاه گوارش دام

 6-مطالعه بهبود کیفیت محصولات دامی شیر و گوشت با تغذیه علمی و مناسب

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

انتشارات

کتاب ها

1. امین خضری, اصول تغذیه و متابولیسم مواد مغذی در بزهای شیری

دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1392

2. امین خضری- علی نیکخواه, تغذیه گوسفندان شیری

انتشارات دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1390

مقاله های مجله

1. Khezri, A., Tahmasbi, R, . Dayani, O, Blood gases and metabolite content and ruminal fermentation in response to diets with different fermentability in Holstein dairy cows

Journal of Livestock Science and Technologies, 8-15, 2014

2. Tahmasbi, R, Khezri, A., Dayani, O, Comparison of the in situ degradation parameters of fresh and frozen-thawed 15N-labelled alfalfa and ryegrass

Journal of Livestock Science and Technologies, 24-30, 2014

3. Dayani, O., A. Khezri, A.G. Moradi, Determination of nutritive value of date palm by-products using in vitro and in situ measurements

Small Ruminant Research, 122-125, 2012

4. Dayani, O., R., Tahmasebi, A., Khezri, and M. R., Sabetpay,, Effect of feeding dietary treated wheat straw with urea and whey on fattening lambs performance

Iranian Journal of Applied Animal Scienc, 265-271, 2011

5. اقنداری، م.، خضری، ا.، شریفی حسینی، م. دیانی، ا.، طهماسبی، ر., تاثیر اندازه ذرات علوفه سورگوم سیلوشده با علوفه یونجه و سطح کنسانتره بر گوارش پذیری مواد مغذی و و فراسنچه های تخمیر شکمبه ای در بز رایینی

نشریه علوم دامی, 120, 117-134, 1397

6. اسماعیلی،ن.، دیانی، ا.، طهماسبی، ر.، شریفی، م.، خضری، ا., تعیین ارزش غذایی پوشش مغز پسته و تاثیر آن بر گوارش پذیری و فراسنجه های خونی گوسفند کرمانی

نشریه علوم دامی, 120, 217-228, 1397

7. زهره حاج¬علیزاده، امید دیانی، رضا طهماسبی و امین خضری, بررسي ترکیب شیمیایي سیلاژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته و اثر آن بر مصرف خوراک خصوصیات تخمیري شکمبه و فراسنجه هاي خوني گوسفند

نشریه پژوهش هاي علوم دامی, 3-6, 1393

8. زهرا نصیب پور، امید دیانی، رضا طهماسبی و امین خضری, تعيين قابليت هضم و تأثير محصولات فرعي خرما بر فراسنجه هاي خوني بزهاي رايني

نشریه پژوهش هاي علوم دامی, 4-8, 1393

9. معصومه تکلوزاده، امید دیانی، رضا طهماسبی و امین خضری, عيين تركيب شيميايي، خصوصيات فيزيكي و ارزش غذايي پوست سبز گردوي فرآوري شده با قارچ نوروسپورا سيتوفيلا با روش هاي كيسه هاي نايلوني و توليد گاز

نشریه پژوهش های علوم دامی ایران, ۲۴۸-۲۵۷, 1393

10. خضری، ا. یوسفی انصاری، م، محمد آبادي، م, بررسی زیر واحدها و بخش های مختلف پروتئین کنجاله بادام در مقایسه با کنجاله های سویا و پنبه دانه با استفاده از روش های الکتروفورز SDS-PAGE و CNCPS

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی, 15-25, 1390

مقاله های کنفرانس

1. ایزدی، ز.، خضری، ا., اثر استفاده از نان فانتزی ضایعاتی بر فراسنجه های تخمیری شکمبه و سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند

هشتمین کنگره علوم دامی ایران, کردستان, 1-5, 1397

2. ایزدی، ز.، خضری، ا., اثر استفاده از نان فانتزی ضایعاتی بر مصرف خوراک و گوارش پذیری مواد مغذی در گوسفند

هشتمین کنگره علوم دامی ایران, کردستان, 1-5, 1397

3. خضری، ا. اسدی فوزی، م, چالش ها و راهکارهای استفاده موثر از خرمای ضایعاتی به عنوان منبع کربوهیدراتی مناسب در تغذیه دام

دومین همایش ملی خرمای ایران, کرمان, 15-19, 1390

دروس

دروس ترم جاری

 دکتر امین خضری (دکترا)

تغذیه پیشرفته پروتئین

 بیوشیمی پیشرفته (کارشناسی ارشد)