دکتر احمد اميري خراساني

استاد پایه ی 33

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

amiri@mail.uk.ac.ir

 آدرس

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی

تحصیلات آکادمیک

 شهربابک دبیرستان بابکان

دیپلم طبیعی , تا 1354

 دانشگاه شهید باهنر

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: سیری در زندگی و آثار علاّمه شهید استاد مرتضی مطهرّی) , تا 1364

 دانشگاه تربیت مدرّس

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: تحقیق در جلد سوم تاریخ جهانگشای جوینی) , تا 1368

 دانشگاه تربیت مدرّس

دکترا زبان و ادبیات فارسی (پایان نامه: مفاخره و تحوّل آن در شعر فارسی از آغاز تا قرن هشتم (حافظ)) , تا 1374

تجربیات

 عضو

شورای عالی مرکز کرمان شناسی, از 1374 تا 1389

 عضو

شورای پژوهشی ادارة کُل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان, از 1372 تا 1377

 عضو

شورای نویسندگان فصلنامة فرهنگ و ادب, از 1373 تا 1379

 عضو

شورای فرهنگ عمومی استان کرمان, از 1378 تا 1379

 عضو

شورای فرهنگ عمومی شهرستانها, از 1378 تا 1379

 رئیس

کمیسیون پیگیری اصول سیاستهای فرهنگی, از 1378 تا 1379

 عضو

گروه سیاستگذاری دبیرخانة شورای فرهنگ عمومی, از 1378 تا 1379

 عضو و نایب رئیس انجمن

هیأت مدیرة انجمن اهل قلم, از 1373 تا 1378

 عضو کمیتة علمی

کنگرة سرداران شهید دفاع مقدّس استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان, از 1375 تا کنون

 عضو

کمیستون پیگیری اصول سیاست فرهنگی, از 1378 تا 1379

 عضو

هیأت منصفة مطبوعات و داوران جشنوارة مطبوعات, از 1375 تا 1379

 عضو

شورای نظارت بر چاپ و نشر کتاب استان کرمان, از 1381 تا کنون

 عضو

مؤسّسة پژوهشی مطالعاتی فلسطین, از 1382 تا کنون

 عضو و رئیس

انجمن ادبی دفاع مقدس استان کرمان, از 1383 تا کنون

 عضو

انجمن کتابخانه های عمومی استان کرمان, از 1383 تا کنون

 داور

انتخاب کتاب سال استان کرمان, از 1374 تا کنون

 عضو

ستاد نهضت تولید علم و کرسیهای نظریه پردازی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان, از 1383 تا کنون

 عضو

شورای عالی مرکز کرمان شناسی, از 1384 تا کنون

 عضو

هیأت داوری کتب مرکز کرمان شناسی, از 1384 تا کنون

 عضو

شورای آموزش و پرورش استان کرمان به مدّت 2 سال, از 1385 تا 1387

 عضو

کارگروه توسعه شهری کرمان در سال 1400, از 1385 تا کنون

 عضو

ستاد پاکسازی بیسوادی و پشتیبانی از سوادآموزی, از 1385 تا کنون

 رئیس

کمیته امور پژوهشی وابسته به شورای فرهنگ عمومی استان, از 1385 تا کنون

 عضو

هیأت امناء داخلی انجمن مدیریت راهبردی ایران-مرکز استان کرمان, از 1385 تا کنون

 عضو

هیأت امناء مؤسسه خیریه درمانی جوادالائمه (ع), از 1385 تا کنون

 عضو

کمیتة علمی و آموزشی شورای امور ایرانیان خارج از کشور در استان کرمان, از 1388 تا 1389

 عضو

کمیتة فرهنگی و رسانه ای شورای امور ایرانیان خارج از کشور در استان کرمان, از 1388 تا 1389

 عضو

ستاد استانی اردوهای هجرت 3, از 1388 تا 1389

 عضو

هیأت منصفة مطبوعات استان کرمان, از 1390 تا 1392

 همایش علمی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه بیرجند, دانشگاه بیرجند, از 1396 تا 1396

عضو کمیته علمی همایش

 عضو تحریریه مجله «مطالعات نظریه و انواع ادبی»

دانشگاه حکیم سبزواری, دانشگاه حکیم سبزواری, از 1395 تا کنون

افتخارات و جوایز

 کسب رتبة اوّل دورة دکتری

دانشگاه تربیت مدرّس,

 لوح تقدیر کنگرة بزرگداشت سرداران شهید استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان

فرماندهی لشکر 41 ثارالله,

 مفاخره در شعر فارسی – کتاب برگزیدة سال استان

ادارة کُل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان,

رتبه اول

 استاد نمونة کشوری

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری – ریاست جمهوری (آقای دکتر محمود احمدی نژاد),

 پژوهشگر برتر دانشکده

دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی,

مقام برتر

زبان ها

عربی

سطح میانی

انگلیسی

سطح میانی

روسی

سطح مقدماتی

سازمان ها

 . دانشگاه شهید باهنر کرمان

سرپرست, از 5 مهر 1384 تا 16 دی 1384

 .دانشگاه شهید باهنر کرمان

رئیس, از 17 دی 1384 تا 29 تیر 1384

 عالی هشتمین المپیاد ورزشی دانشجوئی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

سرپرست, از 7 اسفند 1384 تا 1 شهریور 1385

 کمیسیون بررسی موارد خاص استانی در استان کرمان

رئیس, از 8 آبان 1387 تا 29 تیر 1389

 هیأت نظارت و ارزیابی استانی

رئیس, تا 29 تیر 1389

 هیأت امنای مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی

عضو, از 19 خرداد 1389 تا ادامه دارد

 کمیسیون تخصصی علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو, از 8 ابان 1389 تا کنون

 هیأت امنای مؤسسة آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی عرفان

عضو, از 10 اسفند 1389 تا 10 اسفند 1393

 هیأت ممیزة دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو, از 13 مهر 1389 تا 23 مهر 1393

 کمیسیون تخصصی هیأت ممیزة دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو, از 28 آذر 1390 تا تا پایان دورة ششم

 هیأت اجرایی جذب دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

عضو و نمایندة وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری, از 1 مهر 1391 تا 1 مهر 1394

 .کمیسیون تخصصی هیأت ممیزة دانشگاه شهید باهنر کرمان

عضو, از 6 دی 1391 تا تا پایان دورة هفتم

 کار گروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان کرمان

عضو, از 31 شهریور 1392 تا به مدت چهار سال

 هیأت اجرایی جذب دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان کرمان

عضو, از 1 مهر 1392 تا به مدت چهار سال

 گروه زبان و ادبیّات فارسی

مدیر گروه, از 14 آبان 1373 تا 11 شهریور 1374

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

رئیس دانشکده, از 11 شهریور 1374 تا 1 آبان 1376

 . گروه زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه, از 23 خرداد 1383 تا 26 مهر 1384

 گروه مطالعاتی اجرایی تفاهنامه علمی بین المللی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

عضو, از 31 مرداد 1383 تا ادامه دارد

 کمیتة تخصّصی گروه علوم انسانی هیأت ممیّزة دانشگاه شهید باهنر کرمان

نماینده, از 2 شهریور 1383 تا ادامه دارد

طرح های تحقیقاتی

 چگونگی ایجاد وجدان کاری در فرهنگ جامعه

از 1374 تا 1374

 بررسی مقایسه ای نظام آموزش پرورش ایران و اکراین

از 1384 تا 1384

 بررسی تطبیقی عملکرد پژوهشکدة تعلیم و تربیت استان کرمان و پژوهشکدة تعلیم و تربیت ¬کی یف (اکراین)

از 1384 تا 1384

انتشارات

کتاب ها

1. دکتر عبدالرضا محمد حسین زاده، دکتر احمد امیری خراسانی، دکتر میثم تارم، صدیقه نیک طبع دکتر فاطمه السادات حسینی, تحلیل آموزه های فقهی، حقوقی و اسلامی حوزه زنان در آینه ضرب المثل های فارسی

پیام مصطفی, کرمان, 1396

2. احمد امیری خراسانی, نامه پايداري: مجموعه مقالات پنجمين کنگره ادبيّات پایداری،جلد اول و دوم سال نود و سه

بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس, کرمان, 1394
گردآوری و تدوین

3. احمد امیری خراسانی, نامه پايداري: مجموعه مقالات چهارمين کنگره ادبيّات پایداری،جلد اول و دوم سال نود و یک

بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس, کرمان, 1393
گردآوری و تدوین

4. احمد امیری خراسانی, نامه پایداری: مجموعه مقالات سومین کنگره ادبیّات پایداری، جلد اوّل و دوم سال هشتاد و نه

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس, کرمان, 1391
گردآوری و تدوین

5. احمد امیری خراسانی, نامه پایداری: مجموعه مقالات دومین کنگره ادبیّات پایداری، سال هشتاد و هفت

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس, کرمان, 1388
گردآوری و تدوین

6. احمد امیری خراسانی, .نامه پایداری: مجموعه مقالات اولین کنگره ادبیّات پایداری، کرمان سال هشتاد و چهار

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس, تهران, 1387
گردآوری و تدوین

7. احمد امیری خراسانی, بیت یاب دیوان خاقانی

انتشارات دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1387

8. احمد امیری خراسانی, مضمون یاب دیوان خاقانی

– انتشارات دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1387

9. احمد امیری خراسانی مهین دخت فرخ نیا, راهنمای نگارش و ویرایش

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کزمان, 1384

10. احمد اميري خراساني, مفاخره در شعر فارسي جلد اوّل

انتشارات دارالهدي, قم, 1383

11. احمد امیری خراسانی, آموزش زبان فارسی ویژة زبان آموزان خارجی جلد یک

انتشارات دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1382

12. احمد امیری خراسانی, نخلبند شعراء جلد دوم

انتشارات دانشگاه شهید باهنر و مرکز کرمان شناسی, کرمان, 1379
تدوین و ویرایش

13. احمد امیری خراسانی, نخلبند شعراء جلد اول

انتشارات دانشگاه شهید باهنر و مرکز کرمان شناسی, کرمان, 1379
تدوین و ویرایش

14. احمد امیری خراسانی, خلاصه مقالات اولین همایش فرهنگ عمومی و ادبیّات فارسی

اداره کٌل فرهنگ و ارشاد اسلامی, کرمان, 1378
تدوین و ویرایش

15. دکتر صمد بنیسی عصمت صالحی, راهنمای نگارش و ارائة نوشتارهای علمی و فنی

دانشگاه هرمزگان, 1378
ویراستاری

16. دکتر محمود ایروانی محمد کریم خداپناه, روان شناسی احساس و ادراک

سمت, تهران, 1371
ویراستاری

17. دکتر علیجانی, اقلیم شناسی

سمت, تهران, 1371
ویراستاری

مقاله های مجله

1. Ахмед Амірі Хорасані мегрангіз Алі Неджат, Методика викладания перськоі мов

Мова Та Історія- Випуск 73- Киів, 7-13, 2004

2. احمد امیری خراسانی، عصمت اکرمی نیا, جایگاه رجز در شعر دفاع مقدس

نشریه ادبیّات پایداری، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان, 9, 16, 21-40, 1396

3. فاطمه ایرانمنش، سید حمیدرضا علوی، احمد امیری خراسانی, مبانی معرفت شناسی سعدی و دلالت های آن در تربیت عقلانی

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی (علمی-پژوهشی)داشنگاه امام حسین (ع), 1396

4. احمد امیری خراسانی، زهرا میرشکار, جامعه شناسی و روان شناسی جنگ در ترجمه تاریخ یمینی

متن شناسی ادب فارسی, جدید, 3, 17-32, 1396

5. احمد امیری خراسانی، محمدرضا صرفی، عباس زاهدی, کارکردهای داستان حضرت موسی (ع) در شعر سبک خراسانی و عراقی

فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهشهای ادبی- قرآنی», 5, 1, 1396

6. دکتر عنایت الله شریف پور احمد امیری خراسانی سعیده مرجع زاده, ریا و تزویر و انعکاس آن در اشعار جامی

کاوش نامه دانشگاه یزد, 18, 34, 127-158, 1396

7. احمد امیری خراسانی، محمد رضا صرف، فیروز مردانی, معرفی احمد بن موسی رشتی استادی و بررسی سبک «شرح گلشن راز»

سبک شناسی نظم و نثر فارسی علمی- پژوهشی, 9, 3, 225-243, 1395

8. احمد امیری خراسانی، نازنین غفاری, بررسی تاثیرات روانی هجوم مغول بر جامعه قرن هفتم با نگاهی به نفثه المصدور

متن شناسی ادب فارسی(علمی - پژوهشی), جدید, 2, 1-22, 1395

9. امید وحدانی فر، احمد امیری خراسانی، فاطمه شکیبا, پرسش و پاسخ در آثار ناصر خسرو

نشره ادب و زبان (علمی - پژوهشی), 19, 40, 347-369, 1395

10. احمد امیری خراسانی محمود مدبری علی رحمانیان, معرفی و سبک شناسی نسخه خطی لطایف الانشاء

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) علمی پژوهشی, سال نهم, شماره پی در پی 31, 43 الی 61, 1395

11. احمد امیری خراسانی زهرا انجم شعاع, بررسی تاویل در اشعار ناصر خسرو

مجله علمی پژوهشی فنون ادبی, 8, 3, 15-28, 1395

12. احمد اميري خراساني امين اميري حميدرضا دعاگويي, بررسي جريان سيال لفظ در دره نادره

فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات نظريه و انواع ادبي, 1, 1, ص7-40, 1394

13. احمد امیری خراسانی حلیمه علینژاد, بررسی عناصر انسجام متن در نفثه المصدور بر اساس نظریه هالیدی و حسن

متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبایی, سال نوزدهم, شماره 63, 7 الی 32, 1394

14. احمد اميري خراساني طيبه گلستاني, تحليل و نقد داستان ماهان مصري در هفت پيکر

پژوهش زبان و ادبيات فارسي (فصلنامه علمي - پژوهشي), 33, ص 57 تا 84, 1393

15. احمد امیری خراسانی عبالحمید احسانی, مولفه های پایداری در اشعار فارسی علامه اقبال لاهوری

نشریه علمی پژوهشی ادبیّات پایداری، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان, سال 6, شماره 11, 1 الی 24, 1393

16. احمد امیری خراسانی فاطمه هدایتی, ادبیات پایداری، تعاریف و حدود

نشریه ادبیّات پایداری، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان, سال ششم, شماره 10, از ص 23تا ص 41, 1393

17. محمدصادق بصیری احمد امیری خراسانی نسرین فلاح, پالایش روحی (کاتارسیس) در منظومه خسرو شیرین نظامی

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر (بهار ادب) علمی – پژوهشی, سال هفتم, شماره چهارم, 191 الی 205, 1393
شماره پیاپی 26

18. صدیقه علی پور احمد امیری خراسانی, تحلیل اخلاقمدارانه ی فضیلت مصاحبت در عرفان اسلامی

مجله علمی پژوهشی مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان, شماره 17, 95 الی 122, 1392

19. احمد امیری خراسانی نجمه طاهری ماه زمینی, بررسی انواع مکاشفات عرفانی در مثنوی معنوی

بوستان ادب، دانشگاه شیراز, سال پنجم پیاپی 16, شماره دوم, از ص 83 تا 102, 1392

20. احمد امیری خراسانی فاطمه هدایتی, فضل تقدّم با کیست؟ صفی علی شاه اصفهانی یا عمّان سامانی

مجله متن شناسی ادب فارسی پژوهشهای زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اصفهان سابق, سال چهل و نهم, شماره دوم, از صفحه 1 تا 20, 1392

21. احمد امیری خراسانی حکیمه مجاهدی, ماه و کاربردهای ادبی آن در خمسه نظامی

نشریه علمی پژوهشی ادب و زبان دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان, سال شانزدهم, شماره 34, از ص 53 تا ص 74, 1392

22. احمد امیری خراسانی محمدرضا صرفی محمد حسین ایرانمنش, بررسی توصیه های اخلاقی ناصر خسرو، برپایه هرم مزلو

فصلنامه علمی- پِژوهشی، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, سال شششم, شماره بیست دوم, از صفحه 1 تا 32, 1392

23. عبدالرّضا محمد حسین زاده احمد امیری خراسانی, جایگاه دل در عرفان اسلامی با تکیه بر دیدگاه مولانا

نشریه علمی پژوهشی ادب و زبان دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جدید, شماره 31, از ص 277 تا ص 298, 1391

24. احمد امیری خراسانی قدرت آخشن, اسوه های مذهبی در شعر دفاع مقدس

نشریه ادبیّات مقاومت، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال چهارم, شماره 7, از ص 29 تا ص 60, 1391

25. احمد امیری خراسانی آرزو پوریزدانپناه کرمانی, سهم ایرانیان در تکامل و تحول علم بلاغت

پژوهشنامة نقد ادبی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران, دورة 1, شمارة 1, از ص 1 تا 28, 1391

26. احمد امیری خراسانی حکیمه مجاهدی, خورشید و تصاویر مربوط به آن در خمسه نظامی

نشریه علمی پژوهشی ادب و زبان دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان, سال پانزدهم, شماره 32, از ص 1 تا ص 20, 1391

27. احمد امیری خراسانی قاسم صدقیان زاده, بررسی انتظار به عنوان عنصر پایداری با تکیه بر شعر قیصر امین پور و سلمان هراتی

نشریه ادبیّات مقاومت، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال سوم, شماره 5 و 6, از ص 1 تا ص 25, 1390

28. احمد اميري خراساني احمدرضا بياباني, تحليل مباني عرفان و اخلاق در کتاب (خاکهاي گرم کوشک)

نشريه علمي پژوهشي ادبيّات مقاومت، دانشکده ادبيّات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر کرمان, دوم, شماره 3 و 4, از ص 29 تا ص 60 ., 1389

29. احمد امیری خراسانی احمدرضا بیابانی, مؤلّفه های پایداری در سیمای شخصیتهای رمان دفاع مقدس

نشریه علمی پژوهشی ادبیّات مقاومت، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوم, شماره 3 و 4, از ص 29 تا ص 60, 1389

30. احمد امیری خراسانی محمدرضا صرفی, رقیب حصاری

مجلّة علمی پژوهشی دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،, شماره 2, از ص 35 تا ص 44, 1388

31. احمد امیری خراسانی نجمه فعّال, شیوه های کاربرد آیات و احادیث در مکالمه های حکایات گلستان

مجلّة علمی پژوهشی بوستان ادب دانشگاه شیراز، دوره اول، شمار دوممجلّة علمی پژوهشی بوستان ادب دانشگاه شیراز، دوره اول، شمار دوم, پیاپی 1/56, از ص 1 تا ص 20, 1388

32. احمد امیری خراسانی, معنا شناسی رنگهای نور در عرفان اسلامی

مجلّة علمی پژوهشی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران, شمارة 187, دورة 59, از ص 69 تا ص 95, 1387

33. احمد امیری خراسانی مجید بهره ور, نظری اجمالی بر تأویل بن مایة «گناه آغازین» در ادیان توحیدی

مجلّة مطالعات و پژوهشهای دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، شمارة پنجاه و دوم, از ص 15 تا ص 30, 1387

34. احمد امیری خراسانی نجمه حسینی سروری, شیوه های روایتگری مولانا در داستان دقوقی

مجلّة علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز, دورة بیست و ششم, شمارة دوم, از ص 62 تا ص 43, 1386

35. احمد امیری خراسانی ناصر محسنی نیا, خاستگاه و معانی واژة اعجم

مجلّة علمی پژوهشی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد شماره چهارم، سال چهلم, شمارة پی در پی 159, از ص 13 تا ص 31, 1386

36. احمد امیری خراسانی حیدرعلی دهمرده یحیی طالبیان محمدصادق بصیری ناصر محسنی نیا, کنایه، لغزانترین موضوع در فنّ بیان

نشریة دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جدید،, شماره 22, از ص 113 تا ص 138, 1386

37. نسرین فلاح محمدرضا صرفی محمدصادق بصیری احمد امیری خراسانی, بررسی نوع روایی هفت پیکر

کاوش نامه، فصلنامة علمی پژوهشی زبان و ادب، دانشکده زبان و ادبیّات دانشگاه یزد، سال هشتم, شماره 15, از ص 67 تا 88, 1386

38. صفیه مرادخانی احمد امیری خراسانی محمود مدبری ناصر محسنی نیا, نقد چاپ هند فرهنگ مؤیدالفضلا

نشریة دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جدید, شماره 22, از ص 211 تا ص 233, 1386

39. احمد امیری خراسانی مجاهد غلامی, درنگی بر برخی از آداب و رسوم دربار غزنه با تکیه بر تاریخ بیهقی

مجلّة مطالعات و پژوهشهای دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان, شماره 47, از ص 41 تا 68, 1385

40. احمد امیری خراسانی, حدیث نفس شاعران

مجلّة دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران, 1385
پذیرش 92/ب/85 21/11/85

41. احمد امیری خراسانی حیدر علی دهمرده, حکیم زلالی خوانساری

نشریة دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جدید, شماره 19, از ص 17 تا ص 39, 1385

42. ناصر محسنی نیا احمد امیری خراسانی, التعّریف بقسم هام من اشعار جار ا... الزّمخشری الّتی لم تعرف حتّی الآن

نشریه دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جدید, شماره 20, از ص 153 تا ص 173, 1385

43. ناصر محسنی نیا احمد امیری خراسانی, نامداران کرمان در ادب عربی

نشریة علمی – پژوهشی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان, دورة جدید شمارة 17, پیاپی 14, از ص 105 تا 134, 1384

44. احمد امیری خراسانی مهرانگیز علی نژاد, بررسی مشکلات آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و ارائه چند راهکار

مجلّة علمی پژوهشی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد شماره دوم – سال سی و هشتم, پی در پی 149, از ص 23 تا ص 50, 1384
تخصصّی زبان و ادبیّات ویژه زبان و زبان شناسی

45. احمد امیری خراسانی, سعدی، معمار سخن فارسی

نشرّیة زبان و تاریخ دانشگاه شوچنکوی اکراین, از ص 7 تا ص 11, 1383

46. Ахмед Амірі Хорасані, Сади архитектор персиского слова

НАУКОВИЙ ВІСНИК-кафедери юнеско- киівського національного лінгвістичного университету, випуск 7, 1383

47. احمد امیری خراسانی مهرانگیز علی نژاد, روش تدریس زبان فارسی

نشریة علمی زبان و تاریخ دانشگاه شوچنکوی اکراین, از ص 7 تا ص 11, 1383

48. احمد امیری خراسانی, برخی از عوامل ظهور ادب عربی در ادب فارسی بعد از ورود اعراب به ایران

نشریة علمی پژوهشی دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دورة جدید شمارة 16 (پیاپی 13), از ص 1 تا ص 39, 1383

49. احمد امیری خراسانی, ادب از دیدگاه مولانا

مجلّة مطالعات و پژوهشهای دانشکدة ادبیّات دانشگاه اصفهان, 28-29, 59-81, 1381

50. احمد امیری خراسانی, نگاهی به ادبیّات معاصر ایران (شعر)

نشریّة انستیتوی خاور شناسی اکراین, از ص 61 تا ص 73, 1381

51. Ахмед Амірі Хорасані, погляд на сучасну литратуру ирану

НАУКОВИЙ ВІСНИК-кафедери юнеско- киівського національного лінгвістичного университету, випуск 6, 1381

52. احمد امیری خراسانی, با زبان فارسی بهتر آشنا شویم -رشد فرهنگی آموزش زبان فارسی

مجلّة علمی یونسکو -فرآیند علمی زبان، آموزش و فرهنگ در جهان معاصر, شمارة 6, از ص 505 تا ص 509, 1381
دانشگاه ملّی زبان شناسی کی یف

53. Ахмед Амірі Хорасані, Мова і розвиток суспільства соціокультурнии аспект вивчения перськоі мови Мова і розвиток суспільства соціокультурнии аспект вивчения перськоі мови

НАУКОВИЙ ВІСНИК-кафедери юнеско- киівського національного лінгвістичного университету, випуск 6випуск 6, 1381

54. احمد امیری خراسانی, علم از دیدگاه مولانا

مجلّة علمی پژوهشی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران, 1380
شمارة 158-159 دورة 46 و 47 از صفحة 367 تا صفحه 394- سال 1380

55. احمد اميري خراساني طيبه گلستاني, بررسي پيشينه نماد تمثيل «مرد در چاه»

کاوش نامه زبان و ادبيات فارسي(علمي - پژوهشي), 0
پذيرش طي نامه 193/م/ک به تاريخ17/12/1393

56. احمد امیری خراسانی زهرا انجم شعاع, بررسی تاویل در اشعار ناصر خسرو

مجله ی علمی پژوهشی فنون ادبی دانشگاه اصفهان, 0
پذیرش 121295 /94 94/4/10

57. امید وحدانی فر احمد امیری خراسانی فاطمه شکیبا, پرسش و پاسخ در آثار ناصر خسرو

نشریه علمی پژوهشی ادب و زبان دانگاه شهید باهنر کرمان, 0
پذیرش شماره 1267 تاریخ 95/2/12

مقاله های کنفرانس

1. احمد امیری خراسانی، ملیکا پور کمال زاده، راضیه آران, بررسی تفأّل و تطیّر در مثنوی معنوی

نگاهی تازه با آثار مولانا, دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی, چکیده مقالات, 11, 1396

2. احمد اميري خراساني يدالله آقاعباسي زينب بني اسدي, بررسي عناصر اساسي نمايش بر اساس نظره مانفرد فيستر در نمايشنامه «کمالا و شفانون»

دهمين همايش بين المللي ترويج زبان و ادب فارسي, دانشگاه محقق اردبيلي چهارم تا ششم شهريورماه 1394, مجموعه مقالات, 1394

3. احمد اميري خراساني عزت صالحي ابرقويي, اصول لازم در کار آمدي مجامع علمي ( حوزه و دانشگاه) از ديدگاه امام خميني (ره)

همايش ملي تبيين انديشه هاي سياسي و اجتماعي امام خميني (ره) در تاريخ 29/7/1393, دانشگاه شهيد با هنر, مجموعه مقالات, صفحات 88 تا 103, 1393

4. احمد امیری خراسانی حمیده برزگرزاده, بررسی مفهوم عقلانیت و جایگاه آن در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

همایش ملی تبیین اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی (ره), دانشگاه شهید باهنر, مجموعه مقالات, صفحات 22 تا 35, 1393

5. احمد امیری خراسانی فائزه سلیمانی, ابعاد و شاخص های جنگ نرم از دیدگاه امام خمینی (ره)

همایش ملی تبیین اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی (ره), دانشگاه شهید باهنر, مجموعه مقالات, صفحات 54 تا 69, 1393

6. احمد امیری خراسانی عزت صالحی ابرقویی, جامعه و نوسازی آن از دیدگاه امام خمینی (ره)

همایش ملی تبیین اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی (ره), دانشگاه شهید باهنر, مجموعه مقالات, صفحات 88 تا 103, 1393

7. احمد امیری خراسانی فاطمه گل عابدی, نزاری، طنز پرداز قهستان

همایش ملی نقد و تحلیل زندگی شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی, دانشگاه بیرجند, مجموعه مقالات, صفحات 2291 تا 2312, 1393

8. احمد امیری خراسانی طیبه گلستانی, بازتاب عناصر اقلیمی در شعر نزاری قهستانی

همایش ملی نقد و تحلیل زندگی شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی, ، دانشگاه بیرجند, مجموعه مقالات, صفحات 266 تا 286, 1393

9. احمد امیری خراسانی محمد حسین ایرانمنش, بررسی اخلاق عاشق در دیوان نزاری بر پایه هرم مزلو

همایش ملی نقد و تحلیل زندگی شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی, دانشگاه بیرجند, مجموعه مقالات, صفحات 373 تا 384, 1393

10. احمد امیری خراسانی, تمدّن اسلامی، تلاش در جهت رستگاری انسان

همایش ملّی تمدّن شناخت (تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدّن اسلامی), پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان, چکیده مقالات, صفحة 187, 1390

11. احمد امیری خراسانی, تحلیل کاربردهای قرآن شریف در آثار ابو حامد کرمانی

همایش ملّی فرهنگ اسلام و ایران (کرمان شناخت) پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, چکیده مقالات, صفحة 17, 1389

12. ناصر محسنی نیا احمد امیری خراسانی, جلوه قرآن کریم در شعر دفاع مقدس

مجموعه مقالات اولین کنگره ادبیّات مقاومت کشور, کرمان, نامة پایداری 1, از ص 443 تا 456, 1387

13. احمد امیری خراسانی پوران(صدیقه) علیپور, تحلیل روانشناختی «نشاط» در شعر رودکی

رودکی سرآمد شاعران فارسی, تهران, مجموعه مقالات, از ص 59 تا ص 72, 1387
مجموعه مقالات به مناسبت سال رودکی

14. احمد امیری خراسانی, پروین اعتصامی، شاعری نکته سنج

مجموعه مقالات نکوداشت پروین اعتصامی, مجموعه مقالات, از ص 23 تا ص 52, 1386
به کوشش دکتر منوچهر اکبری-انتشارات خانه کتاب-تهران

15. احمد امیری خراسانی مجاهد غلامی, خانقاه و خانقاه نشینی ازنگاه مولانا

همایش مولانا و نظریه های ادبی, دانشگاه شهید باهنر کرمان, سال اول شماره 3, از ص 7 تا 26, 1386
چاپ شده در فصلنامة زبان و ادبیّات فارسی (ویژه مولانا)، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه،

16. احمد امیری خراسانی, زبان و ادبیّات فارسی و بایدها و نبایدها

نخستین گردهمائی علمی انجمن ترویج زبان و ادبیّات فارسی, دانشگاه اصفهان, مجموعه مقالات, ص 18 و 19, 1385

17. احمد امیری خراسانی زهرا غریب حسینی, خواجه رشیدالدّین و ربع رشیدی(شهر آرمانی خواجه)

کنگره طرح احیای ربع رشیدی و فرهنگ و تمدّن ایران عصر ایلخانی, تبریز دانشگاه تبریز, مجموعه مقالات, ص 31, 1384

18. احمد امیری خراسانی مهرانگیز علی نژاد, آموزش عالی و جهانی شدن

همایش منطقه ای نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی, کرمان دانشگاه آزاد اسلامی, مجموعه مقالات, دفتر دوم, 1383

19. احمد امیری خراسانی, ارزشهای ادبی نثر ابوحامد افضل کرمانی

همایش بزرگداشت افضل کرمانی, کرمان دانشگاه شهید باهنر, مجموعه مقالات, ص 22 و 23, 1383
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان کرمان

20. احمد امیری خراسانی, برخی از باورهای رایج در فرهنگ مردم اکراین و مشابه آنها در زبان و ادبیّات فارسی

چهارمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیّات فارسی, دبیرخانة شورای گسترش زبان و ادبیّات فارسی تهران, مجموعه مقالات, ص 162 و 163, 1382

21. احمد امیری خراسانی, جلوة سلمان ساوجی در کلام خویش

همایش جهانی بزرگداشت سلمان ساوجی, مجموعه مقالات, از ص 21 تا ص 32, 1380

22. احمد امیری خراسانی, جلوة قرآن و عرفان در منظومة حملة حیدری

همایش بزرگداشت بمانعلی راجی کرمانی, کرمان دانشگاه شهید باهنر, مجموعه مقالات, از ص 241 تا ص 280, 1380
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کرمان، چاپ مجموعه مقالات 1380

23. احمد امیری خراسانی, حماسة ابن یمین

همایش ابن یمین فریومدی, شاهرود, مجموعه مقالات, ص 153 تا ص 170, 1380
چاپ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

24. احمد امیری خراسانی, برخی از مشکلات رشتة زبان و ادبیّات فارسی با تکیه بر دیدگاه¬ دانشجویان و ارائه برخی راه حلهای مناسب

نخستین همایش مدرّسان زبان و ادبیّات فارسی, شیراز, مجموعه مقالات, ص 8 و 9, 1379

25. احمد امیری خراسانی, سوز درون (شور و حال عارفانه) باباطاهر

همایش بزرگداشت باباطاهر, همدان، دانشگاه بوعلی سینا, مجموعه مقالات, ص 141 و 143, 1379

26. احمد امیری خراسانی, مدایح دینی حماسه گونه در شعر برخی از شاعران مشهور غیر حماسه سرا

همایش ابن حسام خوسفی و حماسة دینی, بیرجند, مجموعه مقالات, ص 3, 1378

27. احمد امیری خراسانی, روی و ریا از دیدگاه چند تن از بزرگان ادب پارسی

اولین همایش فرهنگ عمومی و ادبیّات فارسی, کرمان، دانشگاه شهید باهنر, مجموعه مقالات, ص 1, 1378

28. احمد امیری خراسانی, جلوه هایی از سخنوری منوچهری

کنگرة بررسی افکار و اندیشه های منوچهری دامغانی, دامغان, خلاصه مقالات, 1377

29. احمد اميري خراساني الناز شعاعي, مؤلفه هاي هويت ديني در شعر دفاع مقدس

پنجمين کنگره سراسري ادبيات پايداري, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 0
پذیرش

30. احمد اميري خراساني اسماعيل حسن زاده, ياد يار مهربان آيد همي (زبان فارسي-گويش تاجيکي)

يازدهمين گردهمايي بين المللي ترويج زبان و ادب فارسي, مجموعه مقالات, 0
پذیرش

31. احمد امیری خراسانی, برخی از خصایص سبکی تاریخ جهانگشای جوینی

اولین سمینار تاریخی هجوم مغول به ایران و پیامدهای آن, تهران – دانشگاه شهید بهشتی, مجموعه مقالات, از ص 117 تا ص 135, 0

دروس

دروس ترم های گذشته

 فارسی عمومی – عربی عمومی – تاریخ ادبیّات در ایران – آئین نگارش (کارشناسی)

دانشگاه امام حسین (ع) تهران از سال 1366 تا 11/10/1371

 عروض و قافیه– منطق الطّیر – نظامی – خاقانی – رودکی و منوچهری رستم و سهراب – رستم و اسفندیار (کارشناسی)

دانشگاه تربیت معّلم کاشان سال 1370-1369

 فارسی عمومی (کارشناسی)

دانشکدة علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیمسال اول 1372-1371

 حدیقه – حافظ- مرصادالعباد- مسعود سعد – مثنوی –کلیله و دمنه – بوستان – منطق الطّیر (کارشناسی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 1374-1372

 گلستان – خاقانی – کلیله و دمنه – بوستان – نظامی – کشف‌الاسرار – مسعود سعد – ناصرخسرو (کارشناسی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت 1374- 1373

 متون تفسیری- کشف‌الاسرار – مثنوی – حافظ – منطق الطّیر – کلیله و دمنه (کارشناسی)

دانشگاه پیام نور کرمان 1378- 1376

 مبانی عرفان و تصّوف – نظامی – گلستان – خاقانی – تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی – کشف‌الاسرار (کارشناسی)

دانشگاه پیام نور رفسنجان 1375-1374

 سبک شناسی نظم (1) – معانی و بیان (1) – صائب – نقد ادبی – ادبیّات معاصر نثر – سبک شناسی نثر (2) – متون تفسیری – مبانی عرفان و تصوّف – کلیله و دمنه – نظامی – آئین نگارش (کارشناسی)

دانشگاه پیام نور بم

 سیاستنامه و قابوسنامه – منطق الطّیر (کارشناسی)

مرکز آموزش عالی خواجه نصیر کرمان 1374-1373

 مثنوی – حافظ – قصاید و غزلیات سعدی – منطق الطّیر – خاقانی – ناصر خسرو – حدیقه – کلیله و دمنه (کارشناسی)

دانشگاه ولی عصر رفسنجان از سال 1382 تا 1384

 فارسی عمومی – رودکی و منوچهری – تاریخ بیهقی – فرّخی و کسایی – قصاید ناصرخسرو – رستم و سهراب – مبانی عرفان و تصّوف – آشنایی با علوم قرآنی – کشف‌الاسرار – مسعود سعد سلمان (کارشناسی)

دانشگاه شهید باهنر کرمان – از آغاز تا کنون

 خاقانی – حدیقه‌الحقیقه – مرصادالعباد – گلستان و بوستان –قصاید و غزلیات سعدی – کلیله و دمنه و چهارمقاله – مثنوی – منطق الطّیر – حافظ – صائب – سبک شناسی نظم – نظامی (کارشناسی)

دانشگاه شهید باهنر کرمان – از آغاز تا کنون

 تاریخ بیهقی – تاریخ جهانگشای جوینی – مرزبان نامه نظامی خاقانی – گلشن راز – مثنوی (کارشناسی ارشد)

دانشگاه شهید باهنر کرمان – تاکنون

 کشف‌المحجوب و رساله قشریه (کارشناسی ارشد)

دانشگاه پیام نور مرکز کرمان مهر تا بهمن 1391، بهمن تا خرداد 92-91

 تاریخ بیهقی (تاریخ جهانگشای جوینی – مرزبان نامه) نظامی – خاقانی، گلشن راز، مثنوی، سمینار (کارشناسی ارشد محض) (کارشناسی ارشد)

دانشگاه باهنر از سال 68 تا کنون

 مرجع شناسی و روش تحقیق، سمینار (ادبیّات تطبیقی) ، مرجع شناسی و روش تحقیق، سمینار، تحقیق در متون نثر (ادبیّات مقاومت) (کارشناسی ارشد)

دانشگاه باهنر از سال 68 تا کنون

 تحقیق در متون عرفانی، تحقیق در متون نثر (نفثه المصدور، تاریخ وصّاف، درّة نادره) – تحقیق در متون نظم (انوری، خاقانی، مثنوی) (دکترا)

دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال 1381 تاکنون

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 عليرضا کاشاني

جايگاه خانواده در متون ادب فارسي, راهنما

 حميدرضا دعاگويي

تصحیح و توضیح تاریخ گیتی گشای اثر میرزا محمد صادق نامی اصفهانی (در تاریخ زندیه), راهنما

 مريم افضلي

راهنما

 زهرا ميرشکار

راهنما

 عليرضا شجاعي

راهنما

 زهرا انجم شعاع

راهنما

 اسلام محمدي

راهنما

 محمد رشیدی

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي عرفاني محي الدين ابن عربي و مولانا جلال الدين بلخي (با تاکيد بر دوکتاب فصوص الحکم و مثنوي معنوي), مشاور

 اسماعیل حسن زاده

بازتاب معاد در شعر عرفانی فارسی (از آغاز تا جامی), مشاور
دانشجویان قبلی

 مجيد بهره ور

تأويل و تفسير بن ماية گناه آغازين درادبيّات عرفاني ايران (از آغاز تا قرن 8), 1386, راهنما

 صفّية مرادخاني

تصحيح بخش فارسي فرهنگ مؤيد الفضلا, 1386, راهنما

 حيدرعلي دهمرده

فرهنگ کنايات نظامي, 1386, راهنما

 يدالله آقاعباسي

فرهنگ اصطلاحات نمايشي, 1387, راهنما

 محمّد حجّت

آموزه هاي اسلامي در شعر پنج شاعر برجستة سبک هندي (صائب، بيدل، بابافغاني، طالب آملي، کليم کاشاني), 1389, راهنما

 محمّد حسين ايرانمنش

فرهنگ اصطلاحات اخلاقي در متون منظوم فارسي (آثار برجسته تا قرن هشتم «حافظ»), 1394, راهنما

 علي محمد روانستان

فرهنگ توصیفی تحلیلی واژگان کشاورزی و دامداری غرب فارس, 1395, راهنما

 فيروز مرداني

تصحيح شرح احمدبن موسي استادي بر گلشن راز, 1395, راهنما

 عباس زاهدي

سيماي حضرت موسي (ع) در آيينه ي شعر فارسي, 1396, راهنما

 علي رحمانيان

تصحيح نسخه ي خطي لطايف الانشاء, 1395, راهنما

 نسرين فلّاح

ساختار روايت در هفت پيکرنظامي, 1387, مشاور

 مليحه فلاح لاله زاري

پالايش روحي (کاتارسيس) در متون منظوم روايي فارسي (آثار برجسته), 1393, مشاور

 سعيده مرجع زاده

فرهنگ اصطلاحات اخلاقي در متون منظوم فارسي (آثار برجسته از قرن نهم تا انقلاب اسلامي), 1394, مشاور

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 عزت صالحي

سير تحليل سرود به ويژه در دوران انقلاب اسلامي, راهنما
ادبيّات مقاومت

 سميه راجي امير حسيني

بررسي جايگاه روح در متون فارسي از آغاز تا پايان قرن پنجم هجري, راهنما

 احمد عاقلي گوکي .

سهم کرمان در نثر دفاع مقدّس (وصايا), مشاور
ادبيّات مقاومت

 فاطمه وصال فر

راهنما

 سید عبدالرسول عقیلی

بررسي و تحليل مولفه هاي پايداري در آثار شاعران و نويسندگان شهرستان جهرم, راهنما
دانشجویان قبلی

 مريم ايرانمنش

شرح و تحليل کتاب (عقدالعلي للموقف الاعلي), 1377, راهنما

 مطهره مرادعليزاده

تجلّي عشق (سيماي معشوق) در آثار سعدي, 1378, راهنما

 جواد کرمشاهي

شرح اصطلاحات عرفاني و کلامي و فلسفي مرصادالعباد, 1378, راهنما

 علي نصيري

شرح تحفه العراقين خاقاني, 1378, راهنما

 ژيلا نصيري

پيشينه و مقايسه کمدي الهي با سيرالعباد سنايي, 1384, راهنما

 سهراب کشاورز

بررسي و تجزيه و تحليل شطح و طامات در آثار چهارتن از بزرگان ادب فارسي ( 1- عين القضاه همداني 2- روزبهان بقلي 3- ابوسعيد ابوالخير 4- سنايي), 1385, راهنما

 سارا کريمي

توبه و پيمان شکني در آثار مولانا, 1387, راهنما

 نجمه فعّال

بررسي جنبه هاي نمايشي گلستان سعدي, 1388, راهنما

 افسانه حاج عليزاده

حجابهاي نفس از ديدگاه مولانا, 1388, راهنما

 عسکر حسن پور

بررسي شخصيت و شخصيت پردازي در رمان هاي دفاع مقدس (از سال 1361 تا سال 1375), 1389, راهنما
ادبيّات مقاومت

 مهر انگيز قادر

غم در آثار مولانا, 1390, راهنما

 اکبر کريمي

عاشورا در شعر دفاع مقدّس, 1390, راهنما
ادبيّات مقاومت

 قدرت آخشن

اسوه هاي پايداري در ادبيّات منظوم دفاع مقدّس, 1390, راهنما
ادبيّات مقاومت

 ابولقاسم صدقيان زاده

بررسي مؤلفه هاي پايداري در شعر دفاع مقدّس با تکيه بر شعر قيصر امين پور و سلمان هراتي, 1390, راهنما
ادبيّات مقاومت

 غلامرضا احمد زاده

واژة رضا در متون عرفاني, 1390, راهنما

 حکيمه مجاهدي

بررسي نجوم در خمسة نظامي, 1390, راهنما

 سميه مظهري صفات

بررسي مضامين اخلاقي در گلستان سعدي و مقامات حريري, 1390, راهنما

 علي جعفري فرسنگي

طبيعت در ديوان شمس, 1390, راهنما

 سعيد اسدي زيدآبادي

بررسي رابطه انسان و اجتماع در مثنوي معنوي, 1390, راهنما

 حسن باقريان

قشربندي اجتماعي در اشعار سنايي, 1390, راهنما

 چنگيز شهبازي

تأثير شمس تبريزي و حسام الدّين چلبي بر مولانا و انعکاس آن در مثنوي, 1391, راهنما

 ناهيد علي اکبري

بررسي زندگي، شخصيت و آثار شهيدان اهل قلم (شهيد مطهري، شهيد بهشتي، شهيد باهنر، شهيد مفتح، شهيد آويني), 1391, راهنما
ادبيّات مقاومت

 عبّاس سالاري

تحليل و بررسي مضامين شعري سيد اشرف الدّين حسيني گيلاني (نسيم شمال), 1392, راهنما

 عبدالحميد احساني

مؤلفه هاي پايداري در شعر فارسي علّامه اقبال لاهوري, 1392, راهنما

 پيمان آقابيگي پور

بررسي اقشار اجتماعي در دو اثر مرزبان نامه و کليله و دمنه, 1392, راهنما

 مرضيه جعفري زاده

بررسي روابط اجتماعي در آثار سعدي و تطبيق آن با نهج البلاغه, 1392, راهنما

 محمّدرضا مؤمني

شرح کتاب ترجمة سيرت جلال الدّين منکبرني, 1392, راهنما

 هاله رعايي

بررسي فرهنگ و آيين جوانمردي در ادب فارسي از آغاز قرن هفتم هجري, 1393, راهنما

 عليه کريم زاده نگاري

بررسي تطبيقي طبيعت در شعر خاقاني و بحتري, 1393, راهنما
ادبيّات تطبيقي

 زهرا اماني

جامعه شناسي ادبيّات داستاني دفاع مقدّس (با تکيه بر چند اثر شاخص), 1394, راهنما
ادبيّات مقاومت

 محسن خواجويي سيرجاني

فضيلتهاي اخلاقي ابوسعيد ابوالخير, 1393, راهنما

 عصمت اکرمي نيا

بررسي رجز در شعر دفاع مقدّس, 1393, راهنما
ادبيّات مقاومت

 الناز شعاعي

هويت يابي در شعر دفاع مقدس, 1393, راهنما
ادبيّات مقاومت

 فائزه سعيدي

آسيب شناسي روش تحقيق در پايان نامه هاي کارشناسي ارشد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه شهيد باهنر کرمان از آغاز تا سال 1390, 1394, راهنما

 صادق نيک نفس

بررسي و تحليل افسانه هاي جنوب کرمان, 1394, راهنما

 نسرين مظفّري

واژگان متروک در آثار منظوم تا پايان قرن پنجم, 1376, مشاور

 وجيهه ترکماني

تأويل داستان پيامبران در منظومه هاي عطّار, 1377, مشاور

 فتح الله طالشي

داستان پيامبران در خمسة نظامي, 1378, مشاور

 فائقة پور نظر علي بمي

تحليل ساختار فابل حيوانات با ذکر شواهدي از منطقه دولاب قشم, 1384, مشاور

 سميّه رضايي

بررسي و شرح مشکلات سلسه الذّهب جامي, 1384, مشاور

 فرشته جاني پور

تحليل ساختاري مصيبت نامة عطّار, 1385, مشاور

 عبدالحسين ذاکر

تاريخ بيهقي از ديدگاه ساخت شکني, 1387, مشاور

 نفيسه ديده بان

مفهوم عرفاني دريا و مفاهيم مربوط به آن در منظومه هاي عطار, 1387, مشاور

 ميترا پويان مهر

تحليل ساختار داستاني ابومسلم نامه, 1387, مشاور

 محبوبه قرباني

نقد و تحليل مناقب سالار شهيدان امام حسين (ع) در شعر شاعران عصر قاجار, 1388, مشاور

 فاطمه صانعي

فضا سازي در رمانهاي دفاع مقدّس دهه 70, 1389, مشاور
ادبيّات مقاومت

 فاطمه لشکري

نقش و شخصيت زن در داستانهاي کوتاه دفاع مقدّس از ابتدا تا سال 1370, 1389, مشاور
ادبيّات مقاومت

 مهسا اسفندياري

دسته بندي و بررسي مضامين و انواع ادبي در منظومه هاي عطّار, 1389, مشاور

 سيد رضا هاشمي

نقد و تحليل شعر و شخصيت قيصر امين پور, 1390, مشاور
ادبيّات مقاومت

 عاطفه شرفي

بررسي مرگ و رستاخيز در مثنوي معنوي, مشاور

 اسماعيل جليل پيران

مقايسه آثار سعدي و پائولوکوئيلو, مشاور

 فاطمه طاهري سرو تمين

بازتاب باورهاي عاميانه در اشعار بيدل دهلوي, 3901, مشاور

 فاطمه گل عابدي

کاريکاتور ادبي در کلّيات سعدي, 1392, مشاور

 معصومه يحيي زاده مقني

تصوير آب در شعر عاشورايي, 1393, مشاور
ادبيّات تطبيقي

 صغري ايمانپور

بررسي تطبيقي عناصر ادبيّات و فرهنگ عامّه در اشعار سعدي و اشعار متنبّي, 1393, مشاور
ادبيّات تطبيقي

 طيبه موسايي هاردنگي

بررسي تطبيقي تأويلات قرآني در کشف‌الاسرار ميبدي و لطايف الاشارات قشيري (5 جزء اوّل), 1393, مشاور
ادبيّات تطبيقي

 عزيز ا... نبي زاده شهربابکي

زندان، مؤلفه اي از شعر مقاومت فارسي, 1393, مشاور
ادبيّات مقاومت

 باقر منظري توکّلي

وحدت وجود، مباني، کارکردها و تمثيلهاي آن در اشعار شاه نعمت الله ولي, 1393, مشاور

 زهرا انجم شعاع .

بررسي تطبيقي تعاليم اخلاقي نهج البلاغه و شاهنامة فردوسي, 1393, مشاور

 فاطمه سادات پورحسيني

آموزه هاي اخلاقي در اخلاق ناصري, 1393, مشاور

 الهام شجاعي

بررسي زباني و ادبي منظومه مانوي پارتي انگدروشنان با نگاهي اجمالي به محتوي عرفاني متن, 1394, مشاور
فرهنگ زبانهاي باستاني

 رحيمه پور پسندي

بررسي سهم کرمان در نثر دفاع مقدس ( بخش دوم: ادبيات داستاني), 1394, مشاور
ادبيّات مقاومت

 حميده برزگر

بررسي جايگاه خيمه در ادبيات فارسي بر مبناي ادبيات آئيني, 1394, مشاور
ادبيّات مقاومت

 فرزانه سادات ميرزايي .

آيين زندگي در آثار خواجوي کرماني, 1394, مشاور

 اعظم اثنی عشری

بررسی تجلی سیمای حضرت مریم (س) در ادبیات فارسی (از ابتدا تا حافظ), 1396, راهنما

 غلامحسین اخگریان

بررسی وصیت نامه های شهدای منطقه منوجان, 1396, راهنما

 سجاد رجایی نژاد

بررسی اندیشه های سنایی در مورد مستحسنات و معاملات صوفیه, 1396, راهنما

 ملیکا پور کمال زاده

بررسی مضامین اخلاقی در طوطی نامه ضیاء نخشبی, 1396
مشاور

 آزاده سلیمانی مقدم

تحلیل زندگی نامه شهدای منطقه قنات ملک از ایل بزرگ سلیمانی, 1396, دانشگاه شهید باهنر کرمان
راهنما