دکتر عالمه شيخ حسيني

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

sheikhhosseini@uk.ac.ir & hosseini8560@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 شهید باهنر کرمان

کارشناسی ریاضی محض , از 1380 تا 1384

 شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد ریاضی محض , از 1384 تا 1386

 شهید باهنر کرمان

دکترا ریاضی محض , از 1388 تا 1392

علاقمندی ها

 Linear Algebra and Operator Theory

انتشارات

مقاله های مجله

1. M. Khakshour, Gh. Aghamollaei and A. Sheikhhosseini, Field of values of purturbed matrices and quantum states

Turkish Journal of Mathematics, 42, 647-655, 2018

2. M. Khosravi, M. S. Moslehian and A. Sheikhhosseini, Some operator inequalities involving operator means and positive linear maps

Linear and Multilinear Algebra, 66, 6, 1186-1198, 2018

3. A. Sheikhhosseini, An AM-GM mean inequality related to numerical radius of matrices

Konuralp Journal of Mathematics, 5, 1, 116-122, 2017

4. A. Sheikhhosseini, M Sal Moslehian and Kh. Shebrawi, Inequalities for generalized Euclidean operator radius via Young's inequality

Journal of Mathematical Analysis and Applications, 445, 1516-1529, 2017

5. M. Khosravi and A. Sheikhhosseini, Improvements of Young inequality using the Kantorovich constant

Bulletin of The Iranian Mathematical Society, 43, 5, 1301-1311, 2017

6. A. Sheikhhosseini, A numerical radius version of the arithmetic-geometric mean of operators

Filomat, 30, 8, 2139-2145, 2016

7. A. Sheikhhosseini and Gh. Aghamollaei, Cartesian decomposition of matrices and some norm inequalities

Wavelets and Linear Algebra, 3, 2, 32-42, 2016

8. A. Sheikhhosseini, Refinement of some inequalities for operators

Konuralp Journal of Mathematics, 3, 1, 56-62, 2015

9. Gh. Aghamollaei and A. Sheikhhosseini, Some numerical radius inequalities with positive definite functions

Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 41, 4, 889-900, 2015

10. M. Khosravi and A. Sheikhhosseini, Schur multiplier norm of product of matrices

Wavelets and Linear Algebra, 2, 1, 49-54, 2015

11. A. Sheikhhosseini, A generalized singular value inequality for Heinz means

Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics,, 10, 2, 23-27, 2015

12. A. Salemi and A. Sheikhhosseini, On reversing of the modified Young inequality

Annals of Functional Analysis, 5, 1, 70-76, 2014

13. A. Salemi and A. Sheikhhosseini, Matrix Young numerical radius inequalities

Mathematical Inequalities and Applications, 16, 3, 783-791, 2013

14. عالمه شیخ حسینی- اسماء ایلخانی زاده منش- مریم خسروی, چند نامساوی میانگین هندسی وزن دار عملگری

مجله پژوهشهای ریاضی (نشریه علوم دانشگاه خوارزمی), 3, 2, 1396

مقاله های کنفرانس

1. Maryam Khosravi, Alemeh Sheikhhosseini, Some operator inequalities for operator means

The third seminar on operator theory and its applications, Ferdowsi university of Mashhad, Iran, 2017

2. M. Khakshour, Gh. Aghamollaei and A. Sheikhhosseini, On spectral and pseudospectral radius of matrices

The 4th seminar on functional analysis and its applications, Ferdowsi university of Mashhad, Iran, 2-3th March, 2016

3. M. Khosravi and A. Sheikhhosseini, Some operator inequalities for weighted means

Extended abstract of the 4th seminar on functional analysis and its applications, Ferdowsi university of Mashhad, 2-3th March, 2016

4. A. Sheikhhosseini and Gh. Aghamollaei, Bochner's Theorem and Applications in operator inequalities

The 3th seminar on Harmonic Analysis and Applications, Yazd University, Iran, 21-22th January, 2015

5. A. Sheikhhosseini and M. Khakshour, On some properties of pseudospectrum

The Extended Abstract of the 8th Seminar on Linear Algebra and Applications, University of Kurdistan, Iran, 13-14th May, 2015

6. A. Sheikhhosseini, A new refinement of the Hermit-Hadamard inequality and its applications

8th seminar on linear Algebra and its applications, University of Kurdistan, Kurdistan , Iran, 13-14th May, 2015

7. M. Khosravi and A. Sheikhhosseini, On some bounds for Schur multiplier

2th seminar on operator theory and its applications, Shiraz university, Shiraz, Iran, 11-12th Nov., 2015

8. Gh. Aghamollaei, Z. Boor Boor Azimi and A. Sheikhhosseini, On pseudospectra of linear operators

2th seminar on operator theory and its applications, Shiraz university, Shiraz, Iran, 11-12th Nov., 2015

9. A. Ilkhanizadeh Manesh and A. Sheikhhosseini, Eigenvalues of Euclidean distance matrices and rs-majorization on R2

46th Annual Iranian mathematics conference, Yazd university, Yazd, Iran, 25-28th August, 2015

10. A. Ilkhanizadeh Manesh and A. Sheikhhosseini, Linear preservers rlt-majorization on R2

46th Annual Iranian mathematics conference, Yazd university, Yazd, Iran, 25-28th August, 2015

11. Alemeh Sheikhhosseini, A note on norm comparison for Heinz means and the A-L-G interpolation means

The 7th seminar on linear algebra and its applications, Ferdowsi university of Mashhad, Iran, 26-27th February, 2014

12. A. Sheikhhosseini, A note on Golden-Thompson inequality

5th seminar of numerical analysis and its applications, Vali-e-Asr university of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran, 9-10th Sep., 2014

13. A. Sheikhhosseini, Positive definite functions and numerical radius inequalities

44th Annual mathematics conference, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran, 27-30th August, 2013

برنامه های کلاسی

 آنالیز ماتریسی

- شنبه 09:30 تا 11:30 - دوشنبه 09:30 تا 11:30
کلاس 164M

 ریاضی عمومی2

- شنبه 11:30 تا 13:30 - دوشنبه 11:30 تا 13:30
کلاس 254j

 ریاضیات عمومی

- یک شنبه 07:30 تا 09:30 - سه شنبه 07:30 تا 09:30
کلاس 163M