دکتر علي رضا شكيبايي

اطلاعات ارتباطات

 آدرس

کرمان- میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده مدیریت و اقتصاد – بخش علوم اقتصادی - کد پستی ۷۶۱۶۹۱۴۱۱۱

 ایمیل

ashakibai@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی علوم اقتصادی , از 1363 تا 1367

 دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی , از 1368 تا 1370

 دانشگاه تربیت مدرس

دکترا علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع , از 1375 تا 1380

دوره ها

 فرصت مطالعاتی- دانشگاه تورنتو کانادا

علاقمندی ها

 اقتصاد انرژی

 اقتصاد شهری و منطقه ای

 اقتصاد بخش عمومی

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

سازمان ها

 بخش علوم اقتصادی

دانشیار, از 1372 تا کنون

انتشارات

کتاب ها

1. دکتر علیرضا شکیبایی، سمانه خاتمی, توسعه اقتصادی و برنامه ریزی "با رویکرد توسعه انسانی"

نور علم, تهران, 1393

2. دکتر علیرضا شکیبایی, اقتصاد انرژی

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1381

3. دکتر علیرضا شکیبایی, مالیه عمومی

نور علم, تهران, 1379

مقاله های مجله

1. Alireza Shakibaei & MohammadReza Ahmadinejad, Investigating the S tructural C hanges of T ax in Iran

Iranian Economic Reveiw, 20, 4, 445-460, 2016

2. خاتمي سمانه, شكيبايي عليرضا, تحليل نظريه بازي تکاملي ايران و عربستان در چارچوب الگوريتم ژنتيک

مدلسازي اقتصادي, 11, 38, 29-55, 1396

3. سالاري ايمان, صادقي زين العابدين و شكيبايي عليرضا, برآورد هزينه نهايي کاهش CO2 کارگاه هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بيشتر در ايران: رويکرد قيمت سايه اي

مطالعات اقتصادي كاربردي, 6, 23, 137-159, 1396

4. شكيبايي عليرضا, احمدي نژاد محمدرضا, طالقاني فاطمه, كمال الديني زهرا, بررسي همگرايي ظرفيت مالياتي استان هاي منتخب ايران با رهيافت اقتصادسنجي فضايي

پژوهشهاي اقتصادي, 16, 4, 169-192, 1395

5. شكيبايي عليرضا, احمدي نژاد محمدرضا, طالقاني فاطمه, كمال الديني زهرا, برآورد ظرفيت اقتصادي ماليات در استان هاي کشور با رهيافت اقتصادسنجي فضايي

پژوهشنامه ماليات, 23, 26, 177-199, 1394

6. شكيبايي عليرضا, احمدي نژاد محمدرضا, كمال الديني زهرا, طالقاني فاطمه, تاثير شهرنشيني و سرريزهاي آن بر توزيع درآمد استان هاي ايران با رهيافت اقتصادسنجي فضايي

نظريه هاي كاربردي اقتصاد, 2, 3, 1-26, 1394

7. شكيبايي عليرضا, شادماني قاسم, برآورد اقتصاد سايه اي ايران (1386 – 1349) با استفاده از مدل سازي فازي چند مرحله اي

پژوهشهاي اقتصادي, 14, 1, 59-77, 1393

8. شكيبايي عليرضا, گل محمدي شورکي مجتبي, تاثير پذيرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر بهره وري: رويکرد تحليل پوششي داده ها (DEA)

پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي, 22, 70, 103-118, 1393

9. شكيبايي عليرضا, خراساني محمود, بررسي تاثير عوامل موثر بر عملکرد مالياتي ايران با استفاده از داده هاي استاني (1388-1380)

راهبرد اقتصادي, 1, 2, 181-200, 1391

10. شكيبايي عليرضا, شاه سنايي حسن, بررسي همگرايي اقتصادي و همزماني چرخه هاي تجاري در گروه شانگهاي

پژوهشهاي اقتصادي, 12, 3, 89-105, 1391

11. شكيبايي عليرضا, تيموري عباد, اثر سرريز ريسک دلار ايالات متحده آمريکا بر قيمت نفت

پژوهشنامه اقتصادي, 12, 45, 99-121, 1391

12. شكيبايي عليرضا, بطا فاطمه كبري, حيدرآبادي سميه, تحليل يكپارچگي ميان دو كشور ايران و تركيه

اقتصاد و توسعه منطقه اي (دانش و توسعه), 1, 1, 78-95, 1390

13. شكيبايي عليرضا, احمدلو مجيد, بررسي رابطه بين مصرف حامل هاي انرژي و رشد زيربخش هاي اقتصادي در ايران (1386-1346): رهيافت تصحيح خطاي برداري

مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌, 8, 30, 181-203, 1390

14. مهرابي بشرآبادي حسين, جلايي اسفندآبادي سيدعبدالمجيد, شكيبايي عليرضا, جاودان ابراهيم, بررسي نقش گردشگري در اقتصاد استان کرمان و توسعه کالبدي شهرستان هاي آن

مديريت شهري, 9, 139-151, 1390

15. مهرابي بشرآبادي حسين, پاك روان محمدرضا, شكيبايي عليرضا, بررسي مزيت نسبي و نقشه ريزی تجاری صادرات خرماي ايران

اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي), 4, 2, 63-81, 1389

16. شكيبايي عليرضا, صادقي زين العابدين, اعمي بنده قرايي حسن, تاثير واقعي كردن قيمت انرژي بر كشش پذيري تقاضاي انرژي و برآورد کشش جانشيني نهاده انرژي در بخش صنعت در بلندمدت (مطالعه موردي: کارگاه هاي صنعتي 50 نفر کارکن و بيشتر در دوره زماني 1374-1385)

جستارهاي اقتصادي, 6, 11, 133-155, 1388

17. شكيبايي عليرضا, نظام آبادي پور حسين, حسيني سيدجعفر, پيش بيني عرضه نفت خام در يازده كشور توليدكننده با استفاده از شبكه هاي عصبي و رگرسيون خطي (2006-1980)

دانش و توسعه, 1388

18. پاك روان محمدرضا, مهرابي بشرآبادي حسين, شكيبايي عليرضا, تعيين کارايي براي توليدکنندگان کلزا در شهرستان ساري

تحقيقات اقتصاد كشاورزي, 1, 4, 77-92, 1388

19. شكيبايي عليرضا, بطا فاطمه كبري, همگرايي اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي

پژوهشنامه بازرگاني, 14, 53, 23-47, 1388

20. شكيبايي عليرضا,افلاطوني عباس,نيك بخت ليلي, بررسی رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و قیمت های نفت در کشورهای عضو اوپک

دانش و توسعه, 67-85, 1387

21. شكيبايي عليرضا, رييس پور علي, بررسي روند تحولات اقتصاد سايه اي در ايران: رويكرد DYMIMIC

پژوهشهاي اقتصادي, 7, 3, 17-37, 1386

22. شكيبايي عليرضا, حري حميدرضا, ايراني كرماني فاطمه, برآورد كشش هاي تقاضاي خدمات درماني با استفاده از مدل سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS)

پژوهشهاي اقتصادي ايران, 8, 27, 199-230, 1385

23. صادقي حسين, شكيبايي عليرضا, مدل سازي اقتصاد زير زميني با روش منطق فازي

تحقيقات اقتصادي, 30, 62, 175-194, 1382

24. حاجي نژاد علي,شكيبايي عليرضا, نقش ساختار صنعت نساجی و استراتژیهای تجاری بر قاچاق پارچه و بررسی سازمان قاچاق پارچه در استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی، زاهدان و زابل)

پژوهشهای اقتصادی, 1, 3, 153-184, 1380

دروس

دروس ترم جاری

 اقتصاد ایران (کارشناسی ارشد)

دروس ترم های گذشته

 اقتصاد شهری و منطقه ای (دکترا)

 اقتصاد شهری (کارشناسی ارشد)

 اقتصاد انرژی (کارشناسی ارشد)

 اقتصاد توسعه (کارشناسی ارشد)

 اقتصاد بخش عمومی (کارشناسی ارشد)