دکتر علي اكبر نيك نفس

خلاصه

Data Mining Business Intelligence, DNA Computing, MIS, DSS,

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

niknafs@uk.ac.ir

 ایمیل

niknafs88@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شیراز

کارشناسی مهندسی برق , از 1358 تا 1365

 دانشگاه تربیت مدرس تهران

کارشناسی ارشد مهندسی برق , از 1370 تا 1373

 دانشگاه شهید باهنرکرمان

دکترا ریاضی کاربردی(کامپیوتر) , از 1381 تا 1386