دکتر علي اكبر مقصودي مود

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه توکیو

دکترا مهندسی کشاورزی_ زراعت (پایان نامه: Studies on the Effects of Water Stress...) , از 1996 تا 2001

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انتشارات

کتاب ها

1. , مبانی فیزیولوژیکی مورفولوژیکی و آناتومیکی مقاومت به خشکی در گندم

دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1387

مقاله های مجله

1. A.A. Maghsoudi Moud, V. R. Saffari T. Jafarian, Water stress effects on winter and spring leaves anatomy of different wheat (Triticum aestivum L.) genotypes

Journal of plant physiology and breeding, 2012, (2)2, 23-34, 1393