تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر

کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات ,

 دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ,

 مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران

دکترا بیوانفورماتیک ,

زبان ها

فارسی

زبان مادری