دکتر احمد لطف آباد عرب

استادیار

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09132985287

 ایمیل

arab5753@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی (پایان نامه: سيستماتيک فسيل ها، پالئواکولوژي و کمواستراتيگرافي مارن هاي کرتاسه مياني در غرب و شمال غرب کرمان) , از 1389 ت