دکتر احمد لطف آباد عرب

استادیار

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکترا زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی (پایان نامه: سيستماتيک فسيل ها، پالئواکولوژي و کمواستراتيگرافي مارن هاي کرتاسه مياني در غرب و شمال غرب کرمان) , از 1389 تا 1394

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی زمین شناسی , از 1376 تا 1381

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی (پایان نامه: چينه شناسی، فسيل شناسی و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه بالايي در غرب کرمان) , از 1381 تا 1383

علاقمندی ها

 میکروفسیل و ماکروفسیل کرتاسه

سازمان ها

 سازمان بسیج اساتید

معاون مالی و اداری, از 1392 تا 1394

انتشارات

مقاله های مجله

1. Y. Ghasemi pur afshar; M. R. Vaziri; M. Dastanpour; A. L. Arab, Lutetian Schizaster fauna (Echinoidea, Spatangoida) from Sargaz area, south of Kerman, Iran

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 1, 2, 8, 2015

2. M. R. Vaziri; A. L. Arab, Echinoids of the genus Tetragramma Agassiz (Phymosomatoida) from the Aptian sediments of the Basab region, northwest of Kerman, Iran

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 1, 2, 7, 2013

3. M. R. Vaziri; A. L. Arab, Two new species of Arbacioid echinoids (genus Goniopygus) from the Aptian sediments of Baghin area (Kerman, Iran)

Iranian Journal of Science & Technology, 1, A3, 7, 2012

4. M. R. Vaziri; A. L. Arab, Morphological Variations, Patterns of Frontal Ambulacrum Pores and Paleoecology of Heteraster renngarteni Poretzkaja (Echinoidea: Spatangoida) from Aptian Sediments of Baghin Area, Kerman, Iran

Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research, 1, 1, 8, 2011

5. A. L. Arab; M. R. Vaziri, Sexual Dimorphism in a New Species of Cassiduloid Echinoid, Pygaulus baghinensis, from the Aptian Strata of Baghin Area, West of Keman, Iran

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, 1, 1, 5, 2010

6. احمد لطف آباد عرب، محمد رضا وزيری, معرفي دوکفه اي پکتينيد(Münster) Neithea notabilis از نهشته هاي آپتين ناحيه باغين، غرب کرمان، ايران

علوم زمین, 1, 95, 12, 1394

7. احمد لطف آباد عرب، محمد رضا وزيری، سهیلا سهیلی, معرفی بازوپايان رينکونليد (جنس Cyclothyris و برخی گونه های آن) از نهشته های آپتين پسين-سنومانين پيشين از منطقه باغين (غرب کرمان، ايران)

دیرینه شناسی, 1, 1, 22, 1394

8. هما کريميان زاده، محمد رضا وزيري، احمد لطف آباد عرب, بوم شناسي ديرينه گاستروپودهاي آپتين در منطقه بافق (خاور يزد)

علوم زمین, 1, 94, 6, 1393

9. ليلا اصغري، محمدرضا وزيري، احمد لطف آباد عرب, معرفي، تافونومي و بوم شناسي ديرينه اويسترهاي آپتين پسين-سنومانين پيشين (خانواده هاي Gryphaeidae) در منطقه بساب، شمال غرب کرمان

علوم زمین, 1, 93, 12, 1393

10. ليلا اصغري، محمدرضا وزيري، احمد لطف آباد عرب, مطالعه سيستماتيک و پالئواکولوژي اويسترهاي آپتين پسين-سنومانين پيشين (خانواده هاي Gryphaeidae، Ostreidae و Palaeolophidae) در ناحيه شمال غرب کرمان (منطقه کوهبنان)

رخساره های رسوبی, 1, 5, 18, 1391

11. احمد لطف آباد عرب- محمد رضا وزیری, زيست چينه نگاري و بوم شناسي ديرينه نهشته هاي کرتاسه بالايي در برش هنوج (غرب کرمان

رخساره های رسوبی, 1, 1, 16, 1389

مهارت ها

 چینه شناسی و فسیل شناسی

دروس

دروس ترم جاری

 دیرینه شناسی (1) ماکروفسیل (کارشناسی)

 پالینولوژی (کارشناسی ارشد)

 چینه شناسی (کارشناسی)

 زمین شناسی عمومی (کارشناسی)

 تحول و اصول فیلوژنی (کارشناسی ارشد)

 دیرینه گیاهی پیشرفته (کارشناسی ارشد)

 فسیل شناسی بی مهره گان (کارشناسی ارشد)

 چینه شناسی ایران (کارشناسی ارشد)

 زمین شناسی تاریخی (کارشناسی)

دروس ترم های گذشته

 دیرینه شناسی (2) میکروفسیل (کارشناسی)

 فسیل شناسی مهره داران (کارشناسی ارشد)

 زمین شناسی تحت الارضی (کارشناسی ارشد)

 میکروفاسیس (کارشناسی)

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 زهره خسروی

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجویان قبلی

 یعقوب قاسمی پور افشار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 سارا سیفی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مهدی کشانی همدانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمد صادق زنگنه

دانشجویان قبلی

 مدینه کیانی شاهسوندی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 مصطفی محمدی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 طیب بینا زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 اسماعیل آقاجری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 یسنا نوروزی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محمد حسن ابراهیمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 غلامرضا عیدی زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 لیلا اصغری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 امینه نجف پور

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 وجیهه ستایی مختاری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 سعید لطیفیان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 هما کریمیان زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 رقیه قربان ویردی

 بهناز رحمانی صدر آبادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

برنامه های کلاسی

 آزمایشگاه دیرینه شناسی

- شنبه 07:30 تا 13:30

 پالینولوژی

- یک شنبه 09:30 تا 11:30

 زمین شناسی عمومی

- یک شنبه 13:30 تا 14:30

 دیرینه شناسی (1) ماکروفسیل

- دوشنبه 09:30 تا 11:30

 چینه شناسی

- سه شنبه 12:30 تا 13:30

 تحول و اصول فیلوژنی

- سه شنبه 13:30 تا 15:30

 دیرینه گیاهی پیشرفته

- دوشنبه 13:30 تا 15:30

 فسیل شناسی بی مهره گان

- چهارشنبه 07:30 تا 09:30

 آزمایشگاه فسیل شناسی بی مهره گان

- چهارشنبه 09:30 تا 11:30

 آز- دیرینه شناسی 2 (میکروفسیل)

- یک شنبه 07:30 تا 11:30

 چینه شناسی ایران

- یک شنبه 13:30 تا 15:30

 دیرینه شناسی 2 (میکروفسیل)

- دوشنبه 09:30 تا 11:30

 زمین شناسی تاریخی

- سه شنبه 09:30 تا 12:30

 فسیل شتاسی مهره داران

- سه شنبه 13:30 تا 15:30

 میکروفاسیس

- چهارشنبه 15:30 تا 19:30