دکتر احمد خدامي پور

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه مازندران

کارشناسی حسابداری ,

فارغ التحصیل رتبه اول

 دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد حسابداری ,

فارغ التحصیل رتبه اول

 دانشگاه دهلی

دکترا حسابداری ,

با استفاده از بورس تحصیلی

انتشارات

کتاب ها

1. , حسابداری صنعتی (2)

دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1391
منتخب اثر برتر پژوهشی

2. احمد خدامی پور، سید محمد میرتونی, حسابداری صنعتی (1)

دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1390
برگزیده به عنوان اثر برتر پژوهشی توسط دانشگاه

دروس

دروس ترم جاری

 حسابداری بین المللی (دکترا)

 حسابداری مدیریت (کارشناسی ارشد)

 حسابداری صنعتی (کارشناسی)

 تئوریها و پژوهشها در حسابداری مدیریت (دکترا)

دروس ترم های گذشته

 حسابداری مدیریت پیشرفته و کنترل هزینه (دکترا)

 سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (کارشناسی ارشد)