دکتر احد جمالي زاده

انتشارات

مقاله های مجله

1. , توزیع بیرنبام-ساندرز برپایه توزیع چوله-لاپلاس

مجله علوم آمار ی, 1396