دکتر احمد عباس نژاد

دانشیار

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

abbasnejad35@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه اصفهان

کارشناسی زمین شناسی , از 1353 تا 1357

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد زمین شناسی- هیدروژئولوژی , از 1357 تا 1362

 دانشگاه تبریز

دکترا ژئومورفولوژی , از 1369 تا 1376

دوره ها

 احمدعباس نژاد

کارشناس طرح آب رسانی استان مرکزی (سد قم) 13