دکتر عباس پرچمي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

parchami@uk.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه فردوسي مشهد

کارشناسی آمار (پایان نامه: كنترل كيفيت آماري) , تا 1380

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

کارشناسی ارشد آمار رياضي (پایان نامه: آزمون فرضها با داده‌ها و يا فرضهاي فازي) , از 1381 تا 1383

 دانشگاه فردوسي مشهد

دکترا آمار-گرايش استنباط آماری (پایان نامه: آزمون‌های فرض و شاخص‌های کارایی فرایند در محیط فازی) , از 1390 تا 1394

انتشارات

کتاب ها

1. ع. پرچمي، م. ماشينچي, كنترل كيفيت آماري

انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1391
تالیف، شابك 6-021-201-600-978

مقاله های مجله

1. A‎. ‎Parchami‎, ‎Testing Fuzzy Quality in Engineering Management‎

‎C‎. ‎Kahraman and S.C‎. ‎Onar (eds.)‎, ‎Intelligent Techniques in Engineering‎ ‎Management, 87, Chapter 17, 2015
‎Springer International Publishing Switzerland‎, ‎Intelligent‎ ‎Systems Reference Library (ISSN 1868-4394‎, ‎ISBN 978-3-319-17905-6)‎, ‎‎431447‎, ‎DOI‎: ‎10.1007/978-3-319-17906-3

2. M‎. ‎Kargar‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎A‎. ‎Parchami‎, ‎A Bayesian approach to‎ ‎capability testing based on Cpk with multiple samples‎

Quality and‎ ‎Reliability Engineering International‎, 30, 615-621, 2014
DOI‎: ‎10.1002/qre.1512M‎.

3. M‎. ‎Alizadeh‎, ‎A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎Unbiased Confidence Intervals‎ ‎for Families of Distributions Involving Truncation Parameter‎

ProbStat‎ ‎Forum, 6, 29-34, 2013
URL‎: ‎www.probstat.org.in‎

4. A‎. ‎Jiryaei‎, ‎A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, One-way ANOVA and Least‎ ‎Squares Method Based on Fuzzy Random Variables‎

Turkish Journal of Fuzzy‎ ‎Systems (ISC)‎, 4, 1, 18-33‎, 2013

5. A‎. ‎Parchami‎, ‎S.M‎. ‎Taheri‎, ‎M‎. ‎Mashinchi, Testing fuzzy hypotheses‎ ‎based on vague observations‎: ‎a p-value approach‎

Statistical Papers‎ (ISI), 53, 2, 469-484‎, 2012

6. Z‎. ‎Ramezani‎, ‎A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, Fuzzy confidence regions for‎ ‎the Taguchi capability index‎

‎International Journal of Systems Science, 42, 6, ‎977-987‎, 2011

7. A‎. ‎Parchami‎, ‎R‎. ‎Ivani‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, An application of testing fuzzy‎ ‎hypotheses‎: ‎A soil study on bioavailability of Cadmium‎

Scientia Iranica ‎(ISI)‎, 18, 3, 470-478, 2011
‎‎Transaction C‎

8. M.R‎. ‎Nourbakhsh‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎A‎. ‎Parchami‎, Analysis of variance‎ ‎based on fuzzy observations‎

‎International Journal of Systems Science ‎(ISI), 2011
‎DOI:10.1080/00207721.2011.618640‎.

9. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎Interval estimation of an extended‎ ‎capability index with application in educational systems‎

‎Turkish Journal of‎ ‎Fuzzy Systems (ISC)‎, 2, 2, 64-76‎, 2011

10. A‎. ‎Parchami‎, ‎S.M‎. ‎Taheri‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, Fuzzy p-value in testing‎ ‎fuzzy hypotheses with crisp data‎

Statistical Papers (ISI), 50, 1, 209-226, 2010
URL‎: ‎http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article

11. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, A new generation of process capability‎ ‎indices

‎Journal of Applied Statistics, 37, 77-89, 2010

12. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎A‎. ‎Sharayei‎, An effective approach for‎ ‎measuring the capability of manufacturing processes‎

‎Production Planning &‎ ‎Control‎: ‎The Management of Operations‎, 21, 3, 250-257‎, 2010

13. A. Parchami, S.M. Taheri, M. Mashinchi, Fuzzy p-value in testing fuzzy hypotheses with crisp data

Statistical Papers, 51, 1, 209–226, 2010

14. A. Parchami, M. Mashinchi, A new generation of process capability indices

Journal of Applied Statistics, 37, 1, 77-89, 2010

15. A. Parchami, M. Mashinchi, A. Sharayei, An effective approach for measuring the capability of manufacturing processes

Production Planning & Control, 21, 3, 250–257, 2010

16. V‎. ‎Amirzadeh‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎A‎. ‎Parchami‎, Construction of p-charts‎ ‎using degree of nonconformity‎

‎Information Sciences (ISI)‎, 179, 1-2, 150-160, 2009

17. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎Testing the capability of fuzzy processes‎

‎Quality Technology and Quantitative Management‎, 6, 2, 125-136, 2009

18. V. Amirzadeh, M. Mashinchi, A. Parchami, Construction of p-charts using degree of nonconformity

Information Sciences, 179, 1-2, 150–160, 2009

19. A. Parchami, M. Mashinchi, Testing the capability of fuzzy processes

Quality Technology and Quantitative Management, 6, 2, 125–136, 2009

20. R‎. ‎Amirzadeh‎, ‎S.E‎. ‎Moafi‎, ‎A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, A fuzzy‎ ‎estimation for the reliability function‎

Italian Journal of Pure and Applied‎ ‎Mathematics, 24, 223-236, 2008

21. R. Amirzadeh, S.E. Moafi, A. Parchami, M. Mashinchi, A fuzzy estimation for the reliability function

Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 24, 223–236, 2008

22. A. Parchami, M. Mashinchi, V. Partovi Nia, A consistent confidence interval for fuzzy capability index

Applied and Computational Mathematics, 7, 1, 119–125, 2008

23. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, Fuzzy estimations for process capability‎ ‎indices

Information Sciences (ISI)‎, 177, 6, 1452-1462, 2007

24. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi, ‎Fuzzy quality and a new generation of the‎ ‎capability indices‎

Andishe-ye-Amari, 12, 1, 68-76‎, 2007
‎In Persian‎

25. A. Parchami, M. Mashinchi, Fuzzy estimations for process capability indices

Information Sciences, 177, 6, 1452–1462, 2007

26. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎H‎. ‎R‎. ‎Maleki, ‎Fuzzy confidence intervals‎ ‎for fuzzy process capability index‎

Journal of Intelligent & Fuzzy Systems‎ ‎(ISI), 17, 3, 287-295, 2006

27. M‎. ‎T‎. ‎Moeti‎, ‎A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎A note on fuzzy process‎ ‎capability indices‎

‎Scientia Iranica Journal, 13, 4, 379-385, 2006
URL‎: ‎http://mehr.sharif.edu/~scientia/v13n4pdf/mashinchi.pdf

28. A. Parchami, M. Mashinchi, H.R. Maleki, Fuzzy confidence intervals for fuzzy process capability index

Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 17, 3, 287–295, 2006

29. M.T. Moeti, A. Parchami, M. Mashinchi, A note on fuzzy process capability indices

Scientia Iranica, Transaction E, 13, 4, 379–385, 2006

30. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎A‎. ‎R‎. ‎Yavari‎, ‎H‎. ‎R‎. ‎Maleki, ‎Process‎ ‎capability indices as fuzzy numbers‎

Austrian Journal of Statistics‎, 34, 4, 391-402, 2005
URL‎: ‎http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg054/054Parchami.pdf

31. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎H‎. ‎R‎. ‎Maleki‎, Confidence interval for‎ ‎fuzzy process capability index‎

The World Scientific and Engineering Academy‎ ‎and Society (WSEAS) Transactions on SYSTEMS‎, 4, ‎Issue 5, 546-551, 2005

32. A. Parchami, M. Mashinchi, A.R. Yavari, H.R. Maleki, Process capability indices as fuzzy numbers

Austrian Journal of Statistics, 34, 4, 391–402, 2005

33. A. Parchami, M. Mashinchi, H.R. Maleki, Confidence interval for fuzzy process capability index

The World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Transactions on SYSTEMS, 4, 1, 546–551, 2005

34. A‎. ‎Parchami, Exercises in EM algorithm‎

Andishe-ye-Amari‎, 9, 2, ‎54-58, 2004
In Persian‎

35. ع. پرچمي, ماشین‌حساب اعداد فازی

انديشة آماري, پذیرفته شده برای چاپ, 1395

36. ع. پرچمي، م. ماشينچي, يك اشتباه رايج در تبيين فرضیه‌های آزمون کارایی

فصلنامه صنايع, شماره 50, ۱۹–۲۱, 0

37. ع. پرچمي، س.م. طاهری، ن.ر. ارقامی, مقایسه‌ای از رویکردهای نیمن-پیرسون، بیز و کم-بیشینه در آزمون فرضیه‌های فازی

فرهنگ و اندیشه ریاضی, شماره ۵۹, ۴۳–۷۰, 0

38. ع. پرچمي، ب. صادق‌پور‌گیلده, جایگزینی آزمون SPRT با ماسک V در نمودار CUSUM

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت, پذیرفته شده برای چاپ, 0

39. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎V‎. ‎Partovi Nia‎, A consistent confidence‎ ‎interval for fuzzy capability index‎

Applied and Computational Mathematics‎ ‎(ISI), 7, 1, 119-125, 0

40. M‎. ‎Mashinchi‎, ‎A‎. ‎Parchami‎, ‎A review on fuzzy process capability‎ ‎indices‎

Series in Fuzzy Systems and Soft Computing‎, ‎Theory and Applications‎ ‎of Fuzzy Sets‎, 1, 61-89, 0
In Persian‎

41. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi, ‎The evaluation of educational systems‎: ‎An‎ ‎application study‎

‎Mathematical Sciences (ISC)‎, 6, 61, 0
‎Springer‎, ‎‎DOI‎: ‎10.1186/2251-7456-6-61‎.

42. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, Confidence Interval of Generalized Taguchi‎ ‎Index‎

‎Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 25, 577-585, 0

43. A‎. ‎Parchami‎, ‎B‎. ‎Sadeghpour-Gildeh‎, ‎M‎. ‎Nourbakhsh‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎A New‎ ‎Generation of Process Capability Indices Based on Fuzzy Measurements‎

Journal of Applied Statistics, 41, 5, ‎1122-1136, 0
DOI‎: ‎10.1080/02664763.2013.862219‎.

44. M‎. ‎Alizadeh‎, ‎A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, ‎M‎. ‎Doostparast‎, On confidence‎ ‎bounds for one-parameter exponential families‎

‎Communications in Statistics‎ - ‎Simulation and Computation, 0
‎Accepted‎ in ‎December 2014‎

45. C. ‎Kahraman‎, ‎A‎. ‎Parchami‎, ‎S‎. ‎Cevik Onar‎, ‎B‎. ‎Oztaysi‎, ‎Process‎ ‎capability analysis using intuitionistic fuzzy sets‎

Journal of Intelligent‎ ‎& Fuzzy Systems‎, 0
Accepted‎ in ‎2015‎

46. A‎. ‎Parchami‎, ‎S.M‎. ‎Taheri‎, ‎B‎. ‎Sadeghpour-Gildeh‎, ‎M‎. ‎Mashinchi, A‎ ‎Simple but Efficient Approach for Testing Fuzzy Hypotheses‎

‎Journal of‎ ‎Uncertainty Analysis and Applications‎, 0
‎Accepted‎ in ‎2016‎. ‎DOI‎ ‎10.1186/s40467-015-0042-8‎

47. A‎. ‎Parchami‎, ‎B‎. ‎Sadeghpour Gildeh, ‎Trends on process capability‎ ‎indices in fuzzy environment‎

‎C‎. ‎Kahraman and S‎. ‎Yanik (eds.)‎, ‎Intelligent‎ ‎Decision Making in Quality Management‎, 97, Chapter 5, 127-140, 0
‎Springer International Publishing‎ ‎Switzerland‎, ‎Intelligent Systems Reference Library (ISSN 1868-4394‎, ‎ISBN‎ ‎978-3-319-24497-6)‎, ‎DOI‎ ‎10.1007/978-3-319-24499-0‎

48. A‎. ‎Parchami‎, ‎S‎. ‎M‎. ‎Taheri‎, ‎M‎. ‎Mashinchi, ‎Testing fuzzy hypotheses‎: ‎A‎ ‎new p-value-based approach‎

Title of book‎: ‎Fuzzy Statistical Decision‎ ‎Making‎: ‎Theory and Applications‎, ‎C‎. ‎Kahraman and O‎. ‎Kabak (eds.), 0
‎Springer‎ Chapter Book ‎

49. A‎. ‎Parchami‎, ‎M‎. ‎Mashinchi‎, Testing hypotheses based on fuzzy p-value‎ ‎in fuzzy environment‎

Title of book‎: ‎Fuzzy Statistical Decision Making‎: ‎Theory and Applications‎, ‎C‎. ‎Kahraman and O‎. ‎Kabak (eds.)‎, 0
Springer‎ Chapter Book

50. A. Parchami, B. Sadeghpour-Gildeh, M. Mashinchi, Why Fuzzy Quality?

International Journal for Quality Research, 0
Volume 10, Number 3, 457–470, 2016. DOI: 10.18421/IJQR10.03-01

51. A. Parchami, B. Sadeghpour-Gildeh, S.M. Taheri, M. Mashinchi, A general p-value-based approach for testing quality by considering fuzzy hypotheses

Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 0
Volume 32, 1649–1658, 2017. DOI:10.3233/JIFS-141680

52. A. Parchami, B. Sadeghpour-Gildeh, S.M. Taheri, M. Mashinchi, Process Capability Analysis Using Interval Type-2 Fuzzy Sets

International Journal of Computational Intelligence Systems, 0
Volume 32, 1649–1658, 2017. DOI:10.3233/JIFS-141680

53. A. Parchami, R. Ivani, M. Mashinchi, İ. Kaya, An implication of Fuzzy ANOVA: Metal uptake and transport by corn grown on a contaminated soil

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 0
Volume 164, 56–63, 2017. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2017.03.008

54. A. Parchami, M.R. Nourbakhsh, M. Mashinchi, Analysis of Variance in Uncertain Environments

Complex & Intelligent Systems, 0
Volume 3, Number 3, 189–196, 2017. DOI: 10.1007/s40747-017-0046-8

55. A. Parchami, S.M. Taheri, R. Viertl, M. Mashinchi, Minimax Test for Fuzzy Hypotheses

Statistical Papers, 0
Volume 59, 1623–1648, 2018. DOI: 10.1007/s00362-017-0926-4

56. A. Parchami, Calculator for Fuzzy Numbers

Complex & Intelligent Systems, 0
Online published, 2019. DOI: 10.1007/s40747-019-0093-4