دکتر عبدالحميد جعفري

تحصیلات آکادمیک

 علم صنعت ایران

کارشناسی مهندسی متالورژی , از 1353 تا 1357

 پلی تکنیک لندن

کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی , از 1980 تا 1983

 پلی تکنیک لندن

دکترا (پایان نامه: The Effect of Hydrogen on Passivation Behavior of Iron) , از 1984 تا 1990

علاقمندی ها

 متالورژی سطح

 خوردگی و اکسیداسیون

 فرایندهای استخراجی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 مجتمع مس سرچشمه

مشاور,

انتشارات

مقاله های مجله

1. H. Adelkhani، S. Nasoodi، A.H. Jafarib, Corrosion protection properties of silica coatings formed by sol–gel method on Al: The effects of acidity, withdrawal speed, and annealing temperature

Progress in Organic Coatings, Issue 1, Volume 77, Pages 142–145, 0

2. Esmaeel Naderia، M. Ehteshamzadeha، A.H. Jafaria، M.G. Hosseini, Effect of carbon steel microstructure and molecular structure of two new Schiff base compounds on inhibition performance in 1 M HCl solution by DC, SEM and XRD studies

Materials Chemistry and Physics, Issue 1, Volume 120, Pages 134–141, 0

3. M. Shahidia، S.M.A. Hosseinia،A.H. Jafari, Comparison between ED and SDPS plots as the results of wavelet transform for analyzing electrochemical noise data

Electrochimica Acta, Issue 27, Volume 56, Pages 9986–9997, 0

مقاله های کنفرانس

1. مجيد حسين زاده - دانشگاه شهيد باهنر عبدالحميد جعفري - عضوهيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان محسن بزرگمهر - كارشناسي ارشد, بررسی مقاومت به خوردگی پوشش کامپوزیتی NiCr-Cr3C2 تولیدشده ازطریق همنشست الکتریکی به روش نویز الکتروشیمیایی

دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران, 1392

2. مجيد حسين زاده - كرمان، دانشگاه شهيد باهنر، دانشكده فني،گروه مواد و متالورژي(دانشجوي كارشناسي ارشد) محسن بزرگمهر - كرمان، دانشگاه شهيد باهنر، دانشكده فني،گروه مواد و متالورژي (فارغ التحصيل) عبدالحميد جعفري - كرمان، دانشگاه شهيد باهنر، دانشكده فني،گروه مواد و متالورژي (عضو هيئت علمي), بررسی خواص الکتروشیمیائی و خوردگی ورق های فولادی A517 ASTM در دراز مدت در دو حالت خام و جوشکاری شده به روش های الکتروشیمیایی پتانسیودینامیک،امپدانس و نویز

چهاردهمین کنگره ملی خوردگی, 1392

3. مجيد حسين زاده - كرمان،دانشگاه شهيد باهنر،دانشكده فني و مهندسي،گروه مواد و متالورژي (دانشجوي كارشناسي ارشد) عبدالحميد جعفري - كرمان،دانشگاه شهيد باهنر،دانشكده فني و مهندسي،گروه مواد و متالورژي (عضو هيئت علمي), پوشش دهی کامپوزیتی NiCr-Cr3C2/Ni به روش همنشست الکتروشیمیایی و بررسی مقاومت به خوردگی آن

چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح, 1392

4. محمد رضا ياوري - كرمان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، دانشكده مهندسي مواد (دانشجوي كارشناسي ارشد) عبدالحميد جعفري - كرمان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان ، دانشكده مهندسي مواد (استاديار), ایجاد پوشش آلیاژی کروم- کبالت - نیکل - آهن با روش رسوب الکتروشیمیایی و بررسی ساختار و مورفولوژی آن

چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح, 1392

5. مجيد حسين زاده - كرمان،دانشگاه شهيد باهنر،دانشكده فني و مهندسي،گروه مواد و متالورژي (دانشجوي كارشناسي ارشد) عبدالحميد جعفري - كرمان،دانشگاه شهيد باهنر،دانشكده فني و مهندسي،گروه مواد و متالورژي (عضو هيئت علمي), نقش پتانسیل زتا در همنشست پوشش نانو ساختار کامپوزیتی کاربید کروم Cr3C2 تولید شده به دو روش آبکاری پالسی و مستقیم

چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح, 1392

6. فرهاد محسني فر - دانشجوي كارشناسي ارشد عبدالحميد جعفري - استادياردانشگاه شهيد باهنر كرمان, مقایسه انرژی ضرایب موجک به عنوان یک ابزار مفید برای تفسیرداده های نویز الکتروشیمیایی

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی, 1392

7. فيروزه بحري - دانشجوي كارشناسي ارشد بخش مهندسي مواد دانشكده فني و مهندسي دانشگاه ش عبدالحميد جعفري - دانشيار و عضو هيات علمي بخش مهندسي مواد دانشكده فني و مهندسي دانشگاه حسين سرمدي - كارشناس ارشد بخش مهندسي مواد دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيد باهنر, بررسی خوردگی حفره ای متاثر از ترکیبات فسفر در فولادهای x API - و 45-x SAE 65 در خطوط انتقال گاز

اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی, 1391

8. عبدالحميد جعفري - استاديار بخش مهندسي متالورژي، دانشگاه باهنر كرمان محمد درخشان - دانشجوي كارشناسي ارشد خوردگي و حفاظت از مواد ، دانشگاه شهيد باهنر كرمان, تهیه پوشش نانوکامپوزیتی نیک-لایتربیا به روش همنشست الکتریکی و ارزیابی مقایسهای خصوصیات آن با پوشش نیکل خالص

اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران, 1391

9. فرهاد محسني فر - دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته مهندسي مواد گرايش خوردگي دانشگاه شهيد با عبدالحميد جعفري - استاديار، دانشكده مهندسي مواد دانشگاه شهيد باهنر كرمان, بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن 430 در محلول کلرید % 5/ 3 با استفاده از روش نویز الکتروشیمیایی

پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران, 1390

10. ليلا بختياري - دانشجوي كارشناسي ارشد، گرايش خوردگي- دانشگاه شهيد باهنر كرمان عبدالحميد جعفري - عضو هيئت علمي-بخش مهندسي مواد و متالورژي- دانشگاه شهيد باهنر كرمان, مقایسه تاثیر فازهای تشکیل شده سطحی در محلول با 12/7= pH بر میزان مقاومت به خوردگی دو فولاد St52 و SS316L از راه مقایسه مشخصه های شبیه سازی شده الکتروشیمیایی

پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران, 1390

11. , بررسی علت انهدام قالبهای در ریخته گری تکباری فولاد

پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران, 1390

12. عليرضا حاتمي منفرد - كارشناس خوردگي شركت مهندسي و توسعه گاز ايران عبدالحميد جعفري - دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان رضا شجاع رضوي - دانشيار دانشگاه صنعتي شريف سيد محمد مهدوي - استاديار دانشگاه صنعتي مالك اشتر اصفهان, بررسی تاثیر فاکتور انباشت انرژی در هنگام عملیات سطحی لیزری توسط لیزر YAG-Nd پالسی بر رفتار خوردگی آلیاژ 4V-6Al-Ti

چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران, 1389

13. علي لطفي - دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشجوي كارشناسي ارشد خوردگي و حفاظت ازمواد عبدالحميد جعفري - دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاديار بخش متالورژي نويسنده دوم, تولید پوشش نانوکامپوزیتی نیکل با ذرات نانو سیلیس آمورف به روش آبکاری منقطع

دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی, 1389

14. علي لطفي - دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشجوي كارشناسي ارشد خوردگي و حفاظت ازمواد عبدالحميد جعفري - دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاديار بخش متالورژي نويسنده دوم, بررسی و محاسبه پتانسیل زتا پودر نانوسیلیس آمورف در همنشست پوشش نانوکامپوزیتی نیکل - سیلیس تولید شده به روش آبکاری منقطع

دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی, 1389

15. , Corrosion Behavior of Coated Rebar in Self-Compacting Concrete in Simulated Marine Substructure Environment

دهمین کنگره ملی خوردگی ایران, 1386

16. A. H. Jafari - Department ofMetallurgy, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran, M ayaz - Department ofMetallurgy, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran, F Afkhami - A Memari - Alloy Steel Company of Iran., HAZ and Weld Metal Corrosion Behavior of SS316L in Permeate, Reject and Desalinated Water Circuits of ROSystem

دهمین کنگره ملی خوردگی ایران, 1386