عباس بحرالعلوم

تحصیلات آکادمیک

 ایران-اصفهان

کارشناسی سخت افزار کامپیوتر , از 1370 تا 1374

 ایران-شیراز

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی (پایان نامه: تشخیص لبه های تصاویر دیجیتال با منطق فازی) , از 1376 تا 1378