دکتر عبدالحسین دانشوری

استادیار

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

hossein.um@gmail.com

تحصیلات آکادمیک

 University of Malaya

دکترا مردم شناسی ,

 دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مردم شناسی ,

 دانشگاه تهران

کارشناسی ,

تجربیات

 Scientific Board of Arts, Literature and Social Sciences

International Center of Economics, Humanities and Management, England, از 2009 تا کنون

 Reviewer's Committee

International Association of Humanities, Social Sciences & Management Research, England, از 2009 تا کنون

زبان ها

انگلیسی

مسلط

انتشارات

کتاب ها

1. ترجمه عبدالحسین دانشوری نسب و سید قاسم حسنی, انسان شناسان چه انجام می دهند؟

جامعه شناسان, تهران, 1397

2. ترجمه عبدالحسین دانشوری نسب سید قاسم حسنی, انسان شناسی، توسعه، مدرنیته

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات, تهران, 1397

مقاله های مجله

1. Abdolhossein Daneshvarinasab Professor Melasutra Md Dali Professor Fauzi Yaacob, The Contribution Of Leisure To Religious Continuity Among The Zoroastrians

Anthropological Notebooks, ISI Q2, 21, 1, 61-68, 2015

مقاله های کنفرانس

1. Abdolhossein Daneshvarinasab, Leisure Activities Among The Rural And Urban Elderly In Iran

5th International Colloquium on Tourism & Leisure, Bangkok, Thailand, 2010

2. عبدالحسین دانشوری نسب, جامعه شناسی و مدیریت جامع منابع آب

ششمین همایش علمی-پژوهشی مدیریت جامع منابع آب و خاک, دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1397

3. Abdolhossein Daneshvarinasab, A Comparative Study Of The Loneliness Rate Among The Elderly Who Live With Family And Those Who Reside In Nursing Home In Tehran City

Building Asian Families And Communities In The 21st Century. The 2nd Convention Of The Asian Psychological Association, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 0

4. Abdolhossein Daneshvarinasab, A Comparative Study Of Villager’s Lifestyle In Two Villages In Iran

International Conference on Social Sciences And Humanities, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, 0

5. Abdolhossein Daneshvarinasab, Social-Cultural Effective Factors On Parents Attitude About Girls-Boy Teenagers’ Relationship In Kerman City, Iran

International Conference on Social Sciences And Humanities, Nanyang Technological University, Singapore, 0

6. Abdolhossein Daneshvarinasab, Social Grounds For Developing Ethnic Struggles In Iran

International Conference on Ethnic Relations: Issues & Challenges Icoer, University of Malaya, Kuala Lumpur, 0

7. Abdolhossein Daneshvarinasab, Hybrid Identities In Iran: Processes And Outcomes

International Conference on Asian Identities: Trends In A Globalized World Conference, Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand, 0

8. Abdolhossein Daneshvarinasab, Leisure Constraints Among The Zoroastrians Elderly In Iran

2nd International Conference on Humanities, Historical And Social Sciences, CHHSS, Cairo, Egypt, 0

9. Abdolhossei Daneshvarinasab, The Role Of Security In Development Of Tourism

International Hospitality And Tourism Conference, Faculty Of Hotel And Tourism Management, University Technology MARA, Malaysia, 0

مهارت ها

 تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Nvivo

دروس

دروس ترم جاری

 جامعه شناسی سیاسی معاصر ایران (کارشناسی ارشد)

 مبانی جمعیت شناسی (کارشناسی)

 روش های مقدماتی تحلیل جمعیت (کارشناسی)

 مردم شناسی ایران (کارشناسی)

برنامه های کلاسی

 روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

- شنبه 13:30 تا 15:30

 کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

- شنبه 11:30 تا 13:30 - یک شنبه 15:30 تا 17:30 - چهارشنبه 09:30 تا 10:30

 مردم شناسی ایران

- یک شنبه 15:30 تا 17:30

 مبانی جامعه شناسی (2)

- سه شنبه 07:30 تا 09:30

 مبانی جمعیت شناسی

- سه شنبه 17:30 تا 19:30

 کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

- چهارشنبه 09:30 تا 10:30

 جامعه شناسی سیاسی ایران

- چهارشنبه 11:30 تا 13:30

 کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

- یک شنبه 17:30 تا 19:30